หากเลือก S ช่วงกว้าง ไมโครโฟนในตัวกล้องและไมโครโฟนภายนอกจะตอบสนองต่อช่วงความถี่กว้าง ตั้งแต่เสียงดนตรีไปจนถึงเสียงจอแจบนถนนในเมือง เลือก T ช่วงเสียงพูด เพื่อให้ได้ยินเสียงของคน