เลือก เปิดใช้ เพื่อลดอัตราขยายของไมโครโฟน และป้องกันไม่ให้เสียงเพี้ยนขณะบันทึกภาพยนตร์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง