ปรับการตั้งค่าความไวแสง (ISO) ต่อไปนี้

  • ความไวแสงสูงสุด: เลือกจำกัดค่าสูงสุดสำหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจากค่าระหว่าง ISO 200 และ Hi 2 ใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมด P, S และ A และเมื่อเลือก เปิด สำหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในโหมด M
  • ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปิด เพื่อเปิดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมด M เลือก ปิด เพื่อใช้ค่าที่เลือกไว้สำหรับ ค่าความไวแสง (โหมด M)
  • ค่าความไวแสง (โหมด M): เลือกค่าความไวแสง (ISO) สำหรับโหมด M จากค่าระหว่าง ISO 64 (Z 7) หรือ 100 (Z 6) และ Hi 2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะใช้ในโหมดอื่น

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

เมื่อใช้ค่าความไวแสง (ISO) สูง กล้องอาจโฟกัสภาพได้ยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) เพิ่มมากขึ้น สามารถป้องกันได้โดยการเลือกค่าที่ต่ำกว่าสำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด