เลือกการตัดส่วนภาพยนตร์ (พื้นที่ภาพ) จาก FX หรือ DX