Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatorių ir atminties korteles įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį OFF (išjungta). Dėkite akumuliatorių, orientuotą kaip parodyta, kad juo prie vieno šono prispaustumėte oranžinį akumuliatoriaus fiksatorių. Kai akumuliatorius įdedamas iki galo, jis užfiksuojamas fiksatoriumi.

Akumuliatoriaus fiksatorius

Laikydami atminties kortelę orientuotą kaip parodyta, stumkite ją tiesiai į lizdą, kol spragtelėdama užsifiksuos.

Akumuliatorius ir įkroviklis

Perskaitykite šio vadovo skyriuje „Jūsų saugumui“ (0 Jūsų saugumui) ir „Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra. Perspėjimai“ (0 Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra. Perspėjimai) pateikiamus įspėjimus bei perspėjimus ir paisykite jų.

Atminties kortelės

  • Atminties kortelės po naudojimo gali būti įkaitusios. Išimdami atminties korteles iš fotoaparato, imkitės būtinų atsargumo priemonių.
  • Prieš įdėdami ar išimdami atminties kortelę, išjunkite fotoaparatą. Formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar kopijuojant duomenis į kompiuterį, negalima išimti atminties kortelės iš fotoaparato, jo išjungti, taip pat išimti ar atjungti maitinimo šaltinio. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima prarasti duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.
  • Nelieskite kortelės kontaktų pirštais ar metaliniais daiktais.
  • Nelankstykite ir nemėtykite kortelių, saugokite jas nuo stiprių smūgių.
  • Nespauskite kortelės korpuso. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite sugadinti kortelę.
  • Saugokite kortelę nuo vandens, karščio, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
  • Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.

Nėra atminties kortelės

Jei neįdėta jokia atminties kortelė, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodoma S. Jei fotoaparatas išjungiamas su įkrautu akumuliatoriumi ir neįdedama jokia atminties kortelė, valdymo pulte rodoma S.

Apsaugos nuo įrašymo jungiklis

SD atminties kortelėse būna įtaisytas apsaugos nuo įrašymo jungiklis, skirtas apsisaugoti nuo netyčinio duomenų praradimo. Kai šis jungiklis nustatytas į padėtį LOCK, atminties kortelės neįmanoma formatuoti, nuotraukų neįmanoma ištrinti ar įrašyti (jei bandysite atleisti užraktą, ekrane bus rodomas pranešimas). Atminties kortelei atrakinti perjunkite jungiklį į rašymo padėtį.

Apsaugos nuo įrašymo jungiklis

Akumuliatoriaus ir atminties kortelės išėmimas

Akumuliatoriaus išėmimas

Akumuliatoriaus išėmimui išjunkite fotoaparatą ir atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį. Akumuliatoriui atlaisvinti paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių rodykle nurodyta kryptimi ir ranka ištraukite akumuliatorių.

Atminties kortelės išėmimas

Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos lemputė nešviečia, išjunkite fotoaparatą, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį ir įspauskite kortelę, kad iššoktų, kai ją atleisite (). Tuomet kortelę galima ištraukti ranka ().