Jei nustatyta parinktis yra ne K (Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.)), baltos spalvos balansą galima patikslinti, kad būtų kompensuoti šviesos šaltinio spalvos svyravimai arba nuotraukai specialiai suteiktas atitinkamas atspalvis.

Baltos spalvos balanso meniu

Norėdami patikslinti baltos spalvos balansą, parinkite fotografavimo meniu parametrą White balance (baltos spalvos balansas) ir atlikite toliau aprašytus veiksmus.

 1. Atverkite tikslinimo parinktis.

  Pažymėkite baltos spalvos balanso parinktį ir spauskite 2 (jei atveriamas papildomas meniu, parinkite pageidaujamą parinktį ir spauskite 2 dar kartą, kad būtų atvertos tikslinimo parinktys; informacijos apie tai, kaip tikslinti iš anksto nustatytą baltos spalvos balanso reikšmę, žr. skirsnį „Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso tikslinimas“, 0 Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso tikslinimas).

 2. Patikslinkite baltos spalvos balansą.

  Baltos spalvos balanso patikslinimui naudokite kryptinį valdiklį. Baltos spalvos balansą galima patikslinti gintaro-mėlynos (A-B) (žingsneliais po 0,5) ir žalios-rožinės (G-M) (žingsneliais po 0,25) spalvų ašyse. Horizontalioji (gintaro-mėlynos) spalvų ašis atitinka spalvos temperatūrą, o vertikaliosios (žalios-rožinės) spalvų ašies poveikis panašus į atitinkamų spalvos kompensavimo (angl. color compensation – CC) filtrų. Horizontalioji ašis sugraduota žingsneliais, kurie apytiksliai yra lygūs 5 spalvos vienetams. Vertikalioji ašis sugraduota išsklaidytos šviesos tankio vienetais, žingsneliais po maždaug 0,05.

  Koordinatės

  Korekcija

 3. Paspauskite J.

  Nustatymų įrašymui ir grįžimui į fotografavimo meniu spauskite J.

Mygtukas L (U)

Jei nustatyta parinktis yra ne K (Choose color temp. (pasirinkti spalvos temperatūrą)) arba L (Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)), mygtukas L (U) gali būti naudojamas baltos spalvos balanso gintaro‑mėlynos (A-B) spalvų ašyje patikslinimui (0 Baltos spalvos balanso meniu; norint patikslinti baltos spalvos balansą, kai nustatyta parinktis L, reikia naudoti fotografavimo meniu, kaip aprašyta skirsnyje „Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso tikslinimas“, 0 Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso tikslinimas). Baltos spalvos balanso patikslinimui žingsneliais po 0,5 (vienas pilnas žingsnelis atitinka maždaug 5 spalvos vienetus) paspauskite mygtuką L (U) ir sukite papildomų komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujama vertė. Sukant papildomų komandų ratuką į kairę, sodrinama gintaro spalva (A). Sukant papildomų komandų ratuką į dešinę, sodrinama mėlyna spalva (B).

Mygtukas L (U)

Papildomų komandų ratukas

Valdymo pultas

Tiesioginė peržiūra

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, parinkta vertė rodoma ekrane.

Baltos spalvos balanso tikslinimas

Patikslinus baltos spalvos balansą, šalia baltos spalvos nustatymo rodoma žvaigždutė („E“). Atminkite, kad spalvų vertės, esančios tikslinimo ašyse, yra santykinės, o ne absoliučiosios. Pavyzdžiui, perkėlus žymeklį į B (mėlyną), kai nustatyta „šilto“ baltos spalvos balanso parinktis, pvz., J (kaitinamosios lempos), nuotraukos bus šiek tiek „šaltesnės“, tačiau netaps mėlynomis.

„Spalvos vienetas“

Bet koks spalvos temperatūros pokytis labiau pastebimas esant žemesnei spalvos temperatūrai nei aukštesnei. Pavyzdžiui, 1 000 K pokytis yra labiau pastebimas, kai temperatūra siekia 3 000 K, nei kai ji siekia 6 000 K. Spalvos vienetas apskaičiuojamas padauginus atvirkštinę spalvos temperatūros vertę iš 10 6. Tai – spalvos temperatūros matas, kuriuo įvertinamas minėtas skirtumas. Šie spalvos vienetai naudojami spalvos temperatūros kompensavimo filtrams žymėti. Pvz.:

 • 4 000–3 000 K (1 000 K skirtumas) = 83 spalvos vienetai
 • 7 000–6 000 K (1 000 K skirtumas) = 24 spalvos vienetai

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip keisti baltos spalvos balanso vertes, kad šios būtų nukrypę nuo esamos reikšmės į abi puses, žr. skirsnį „Serija“ (0 Baltos spalvos balanso serija).