Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) užtikrina geresnį fotoaparato ir tinkamų blykstės įrenginių ryšį, todėl galima pasiekti geresnių rezultatų fotografuojant su blykste.

Su CLS derančios blykstės

Su CLS derančios blykstės
(PDF; 49,3 KB)

SU-800 belaidės Speedlight valdymo įrenginys: pritvirtintas ant fotoaparato, derančio su CLS, SU-800 gali būti naudojamas kaip blykstės įrenginių SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 arba SB-R200, suskirstytų daugiausia į tris grupes, valdiklis. Pačiame SU-800 blykstės nėra.

Papildomų blyksčių režimo parinkimas

Papildomų blyksčių režimą galima parinkti tokiu pačiu metodu kaip integruotos blykstės, t. y. laikant nuspaustą mygtuką M (Y) ir sukant pagrindinių komandų ratuką.

Apšvietimo modeliavimas

Su CLS derantys blykstės įrenginiai žybteli modeliavimo blyksnį, kai paspaudžiamas valdiklis, kuriam pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktimi priskirta funkcija Modeling flash (modeliavimo blyksnis). Ši funkcija gali būti naudojama su patobulinto belaidžio apšvietimo valdymo funkcija, kai reikia peržiūrėti apšvietimo efektą, kuriamą su keliais blykstės įrenginiais.

Kiti blykstės įrenginiai

Kiti blykstės įrenginiai
(PDF; 43,1 KB)

FV fiksavimo funkcijos naudojimas su papildomomis blykstėmis

FV fiksavimo funkcija veikia su papildomomis blykstėmis (0 Su CLS derančios blykstės), kai įjungtas blykstės valdymo režimas i-TTL, parengtinių matavimo blyksnių qA režimas (jei įdiegtas) arba parengtinių matavimo blyksnių A režimas (daugiau informacijos rasite su blykstės įrenginiu pateiktame vadove). Atminkite: jei patobulinto belaidžio apšvietimo valdymo funkcija naudojama valdyti nuotoliniams blykstės įrenginiams, reikės įjungti valdančiosios blykstės arba bent vienos nuotolinės grupės blykstės valdymo režimą TTL, qA arba A.

Matavimas

Toliau nurodytos FV fiksavimo funkcijos matavimo sritys, taikomos, kai naudojamos papildomos blykstės:

Blykstės įrenginys Flash mode (blykstės režimas) Matuojama sritis
Vienas blykstės įrenginys i-TTL 4 mm apskritimas kadro centre
qA Blykstės ekspozicijos matuoklio matuojama sritis
Naudojama su kitais blykstės įrenginiais (patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas) i-TTL Visas kadras
qA Blykstės ekspozicijos matuoklio matuojama sritis
A

Pastabos apie papildomas blykstes

Išsamių nurodymų rasite blykstės įrenginio vadove. Jei blykstės įrenginys pritaikytas CLS, žr. skirsnį apie skaitmeninius SLR fotoaparatus, pritaikytus CLS. D7500 neįtrauktas į SB-80DX, SB-28DX ir SB-50DX vadovuose nurodytą skaitmeninių SLR fotoaparatų kategoriją.

Jei prijungta papildoma blykstė ir įjungtas fotografavimo režimas yra ne j, % arba u, blykstė suveiks kas kartą fotografuojant, net jei bus įjungtas režimas, kuriam esant neįmanoma naudoti integruotos blykstės.

Blykstės valdymo režimą i-TTL galima naudoti nustačius ISO jautrumą nuo 100 iki 12800. Jei vertės viršija 12800, esant tam tikriems atstumams arba diafragmos nustatymams gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Jei esant įjungtam i-TTL arba ne TTL automatiniam režimui blykstės parengties daviklis (M) po nuotraukos padarymo mirksi maždaug tris sekundes, reiškia, kad blykstė suveikė didžiausia galia, tačiau nuotrauka gali būti eksponuota per mažai (šis teiginys galioja tik su CLS derančioms blykstėms; informacijos apie ekspoziciją ir blykstės įkrovos indikaciją ant blykstės įrenginių rasite su blykste pateiktame vadove).

Jei įjungtas blykstės valdymo režimas i-TTL arba automatinė diafragma (qA), blykstės kompensavimo vertė, nustatyta papildomoje blykstėje arba fotografavimo meniu parametro Flash control (blykstės valdymas) parinktimi, pridedama prie blykstės kompensavimo vertės, nustatytos spaudžiant mygtuką M (Y) ir sukant komandų ratuką.

Jei fotografuojant su ne fotoaparato blykste naudojamas SC serijos 17, 28 arba 29 tipo sinchronizavimo kabelis, esant įjungtam režimui i-TTL gali nepavykti pasiekti tinkamos ekspozicijos. Rekomenduojame rinktis standartinį i-TTL detalių paryškinimo blykstės valdymą. Padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite rezultatą ekrane.

Kai įjungiate režimą i-TTL, naudokite su blykstės įrenginiu pateiktą blykstės skydelį arba netiesioginį adapterį. Nenaudokite kitų skydelių, pavyzdžiui, sklaidos skydelio, nes su jais gali nepavykti gauti tinkamos ekspozicijos.

Modeliuose SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ir SB-400 įdiegta raudonų akių efekto mažinimo funkcija, o modeliuose SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SU-800 įdiegta AF pagalbinio apšvietimo lemputė, veikianti su toliau nurodytais apribojimais:

 • SB-5000: AF pagalbinio apšvietimo lemputė veikia, kai naudojami 24–135 mm objektyvai ir fokusuojama nurodytuose taškuose.

  Židinio nuotolis 24–30 mm
  31-48 mm
  49-135 mm
 • SB-910 ir SB-900: AF pagalbinio apšvietimo lemputė veikia, kai naudojami 17–135 mm objektyvai ir fokusuojama nurodytuose taškuose.

 • SB-800, SB-600 ir SU-800: AF pagalbinio apšvietimo lemputė veikia, kai naudojami 24–105 mm objektyvai ir fokusuojama nurodytuose taškuose.

  Židinio nuotolis 24-31 mm
  32-105 mm
 • SB-700: AF pagalbinio apšvietimo lemputė veikia, kai naudojami 24–135 mm objektyvai ir fokusuojama nurodytuose taškuose.

Nelygu, koks objektyvas naudojamas ir kokioje aplinkoje fotografuojama, židinio daviklis (I) gali atsirasti, nors objekto vaizdas nesufokusuotas, arba fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti, todėl užrakto atleidimo funkcija bus išjungta.

Kai įjungtas režimas P, didžiausia diafragma (mažiausias f skaičius) ribojamas atsižvelgiant į ISO jautrumą, kaip parodyta toliau:

Didžiausia diafragma, kai ISO jautrumas yra:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Jei didžiausia objektyvo diafragma yra mažesnė už nurodytąją pirmiau, didžiausia diafragmos vertė atitiks didžiausią objektyvo diafragmą.

Jei su blykste fotografuojama prie fotoaparato tiesiogiai prijungus didelio našumo akumuliatorių SD-9 arba SD-8A, nuotraukose gali atsirasti linijų pavidalo triukšmo. Sumažinkite ISO jautrumą arba padidinkite atstumą tarp fotoaparato ir akumuliatoriaus.

Sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15

Jei ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuojamas sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15 (įsigyjamas atskirai), blyksčių priedus galima jungti per sinchronizavimo kontaktą.

Kitų gamintojų blykstės įrenginiai

Fotoaparatą draudžiama naudoti su blykstės įrenginiais, iš kurių fotoaparato X kontaktai gaus aukštesnę nei 250 V įtampą arba kurie tarpusavyje sujungs kontaktinės jungties kontaktus. Naudojami minėti blykstės įrenginiai gali ne tik sutrikdyti įprastinį fotoaparato veikimą, bet ir sugadinti fotoaparato ir (arba) blykstės sinchronizavimo grandines.