Rankiniu būdu iš anksto nustatomas baltos spalvos balansas naudojamas parinktiems baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir atgaminti, kai fotografuojama prie įvairaus apšvietimo arba norima kompensuoti šviesos šaltinius su ryškesnėmis spalvomis. Fotoaparatas į išankstinius nustatymus nuo d-1 iki d-6 gali įrašyti iki šešių iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso verčių. Galimi du iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso parinkimo metodai:

Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį

 1. Apšvieskite atskaitos objektą.

  Padėkite neutralios pilkos ar baltos spalvos apšviestą objektą, kuris bus fotografuojamas. Studijoje atskaitos objektu galima naudoti standartinę pilką kortelę. Atminkite, kad matuojant baltos spalvos balansą ekspozicija automatiškai padidinama 1 EV. Jei įjungtas režimas M, ekspoziciją reikia sureguliuoti taip, kad ekspozicijos rodiklis rodytų ±0 (0 Ekspozicijos rodikliai).

 2. Nustatykite baltos spalvos balanso parinktį L (Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)).

  Paspauskite mygtuką L (U) ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol informaciniame ekrane atsiras užrašas L.

  Mygtukas L (U)

  Pagrindinių komandų ratukas

 3. Parinkite iš anksto nustatytą reikšmę.

  Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite papildomų komandų ratuką, kol informaciniame ekrane atsiras pageidaujama iš anksto nustatyta baltos spalvos balanso reikšmė (nuo d-1 iki d-6).

  Mygtukas L (U)

  Papildomų komandų ratukas

 4. Parinkite tiesioginio matavimo režimą.

  Trumpam atleiskite mygtuką L (U) ir tada spauskite jį, kol valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje pradės mirksėti užrašas D.

 5. Išmatuokite baltos spalvos balansą.

  Per kelias sekundes, kol nenustojo mirksėti indikacija, sukomponuokite atskaitos objektą taip, kad jis užpildytų vaizdo ieškiklį, ir iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Fotoaparatas išmatuoja baltos spalvos balanso vertę ir įrašo ją į iš anksto nustatytą reikšmę, parinktą 3 veiksmu. Nuotrauka neįrašoma. Baltos spalvos balansą galima tiksliai išmatuoti, net jei fotoaparatas vaizdo nesufokusuoja.

 6. Patikrinkite rezultatus.

  Jei fotoaparatui pavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso vertę, valdymo pulte ima mirksėti užrašas C, o vaizdo ieškiklyje – a. Grįžimui į fotografavimo režimą paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.

  Jei aplinkoje labai tamsu arba labai šviesu, fotoaparatui gali nepavykti išmatuoti baltos spalvos balanso. Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje ima mirksėti užrašas b a. Grįžimui į 5 veiksmą ir baltos spalvos balanso matavimo pakartojimui paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.

Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso matavimas (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)

Iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso reikšmės išmatuoti neįmanoma, jei kuriate didelių intervalų filmą, darote HDR nuotrauką (0 Platus dinaminis diapazonas (HDR)) arba fotografuojate daugkartinės ekspozicijos režimu (0 Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)).

Apsaugotos iš anksto nustatytos reikšmės

Jei esama iš anksto nustatyta reikšmė yra apsaugota (0 Apsauga), mėginant išmatuoti naują vertę, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje ima mirksėti 3.

Tiesioginio matavimo režimas

Jei fotografavimo žiūrint pro vaizdo ieškiklį metu neatliekama jokia operacija, kol mirksi rodiniai, tai praėjus laikui, nurodytam pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 Standby timer (budėjimo laikmatis)) parinktimi, tiesioginio matavimo režimas nutraukiamas.

Iš anksto nustatytos reikšmės parinkimas

Nustačius fotografavimo meniu parametro White balance (baltos spalvos balansas) parinktį Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis), pateikiamos iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso reikšmės. Pažymėkite iš anksto nustatytą reikšmę ir spauskite J. Jei parinktos iš anksto nustatytos reikšmės nėra, baltos spalvos balansui priskiriama 5 200 K vertė, atitinkanti parinktį Direct sunlight (tiesioginė saulės šviesa).

Tiesioginė peržiūra (taškinis baltos spalvos balansas)

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, baltos spalvos balansą galima išmatuoti parinktoje kadro srityje, todėl nereikia ruošti atskaitos objekto arba keisti objektyvo (jei fotografuojama su teleobjektyvu).

 1. Paspauskite mygtuką a.

  Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato ekrane pasirodys pro objektyvą patenkantis vaizdas.

 2. Nustatykite baltos spalvos balanso parinktį L (Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)).

  Paspauskite mygtuką L (U) ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol ekrane atsiras užrašas L.

  Mygtukas L (U)

  Pagrindinių komandų ratukas

  Ekranas

 3. Parinkite iš anksto nustatytą reikšmę.

  Nuspauskite mygtuką L (U) ir sukite papildomų komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujama iš anksto nustatyta baltos spalvos balanso reikšmė (nuo d-1 iki d-6).

  Mygtukas L (U)

  Papildomų komandų ratukas

 4. Parinkite tiesioginio matavimo režimą.

  Trumpam atleiskite mygtuką L (U) ir tada spauskite jį, kol ekrane pradės mirksėti piktograma L. Parinktame fokusavimo taške atsiras taškinio baltos spalvos balanso rėmelis (r).

 5. Nustatykite rėmelį baltoje arba pilkoje srityje.

  Kol ekrane mirksi L, kryptiniu valdikliu nustatykite r pilkoje ar baltoje objekto srityje. Srities aplink rėmelį priartinimui ir tikslesniam nustatymui paspauskite mygtuką X (T). Baltos spalvos balanso reikšmę taip pat galima išmatuoti bet kurioje kadro vietoje – palieskite objektą ekrane, kad nereikėtų spausti J arba užrakto atleidimo mygtuko, kaip aprašyta 6 veiksmo skiltyje.

 6. Išmatuokite baltos spalvos balansą.

  Baltos spalvos balanso reikšmės išmatavimui paspauskite J arba iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Baltos spalvos balansui matuoti skirtas laikas nurodytas pasirinktinio nustatymo c4 (Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)) > Live view (tiesioginė peržiūra) parinktimi (0 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)).

  Jei fotoaparatui nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso, parodomas pranešimas. Pasirinkite naują baltos spalvos balanso tikslinę sritį ir pakartokite procedūrą nuo 5 veiksmo.

 7. Išjunkite tiesioginio matavimo režimą.

  Tiesioginio matavimo režimo išjungimui spauskite mygtuką L (U).

  Iš anksto nustatytą baltos spalvos balanso reikšmę galima peržiūrėti nustačius fotografavimo arba filmavimo meniu parametro White balance (baltos spalvos balansas) parinktį Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis). Iš anksto nustatytų reikšmių, kurios buvo įrašytos įjungus tiesioginės peržiūros režimą, rodiniuose rodoma, kurioje vietoje buvo rėmeliai matuojant iš anksto nustatytą baltos spalvos balanso reikšmę.

Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso matavimas (tiesioginė peržiūra)

Iš anksto nustatytų baltos spalvos balanso reikšmių neįmanoma išmatuoti, kol daroma HDR nuotrauka (0 Platus dinaminis diapazonas (HDR)).

Iš anksto nustatytų reikšmių tvarkymas

Baltos spalvos balanso kopijavimas iš nuotraukos

Baltos spalvos balanso vertės nukopijavimui iš esamos nuotraukos į pasirinktą iš anksto nustatytą reikšmę atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pasirinkite Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis).

  Parinkite fotografavimo meniu elementą White balance (baltos spalvos balansas), pažymėkite Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis) ir spauskite 2.

 2. Parinkite įrašymo vietą.

  Pažymėkite iš anksto nustatytą reikšmę, į kurią ketinate įrašyti duomenis (nuo d-1 iki d-6), ir spauskite W (Z).

 3. Nurodykite Select image (parinkti nuotrauką).

  Pažymėkite Select image (parinkti nuotrauką) ir spauskite 2.

 4. Pažymėkite nuotrauką, iš kurios bus skaitomi duomenys.

  Pažymėkite nuotrauką, iš kurios bus skaitomi duomenys. Pažymėtos nuotraukos peržiūrėjimui per visą kadrą nuspauskite ir palaikykite mygtuką X (T).

 5. Nukopijuokite baltos spalvos balansą.

  Pažymėtos nuotraukos baltos spalvos balanso vertės nukopijavimui į pasirinktą iš anksto nustatytą reikšmę spauskite J. Jei pažymėta nuotrauka turi komentarą (0 Image comment (nuotraukos komentaras)), šis bus nukopijuotas į pasirinktos iš anksto nustatytos reikšmės komentaro skiltį.

Iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso tikslinimas

Parinktą iš anksto nustatytą reikšmę galima patikslinti parenkant Fine-tune (tikslinimas) ir suderinant baltos spalvos balansą, kaip aprašyta skirsnyje „Baltos spalvos balanso tikslinimas“ (0 Baltos spalvos balanso tikslinimas).

Komentaro redagavimas

Ne ilgesnio kaip 36 ženklų komentaro, apibūdinančio esamą iš anksto nustatytą baltos spalvos balanso reikšmę, įvedimui pasirinkite iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso meniu parinktį Edit comment (redaguoti komentarą) ir įveskite komentarą.

Apsauga

Esamos iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso reikšmės apsaugojimui parinkite iš anksto nustatyto rankinio baltos spalvos balanso meniu parinktį Protect (apsauga), pažymėkite On (įjungta) ir spauskite J. Apsaugotų iš anksto nustatytų reikšmių keisti neleidžiama, taip pat negalima naudoti parinkčių Fine-tune (tikslinimas) ir Edit comment (redaguoti komentarą).