Jei fotoaparatas netinkamai veikia, pirmiausia perskaitykite toliau pateiktą įprastinių problemų sąrašą ir tik tada kreipkitės į pardavėją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Akumuliatorius/ekranas


Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja: palaukite, kol baigsis įrašymo procesas. Jei problema išlieka, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite ir įdėkite akumuliatorių arba, jei naudojate kintamosios srovės adapterį, atjunkite jį ir vėl prijunkite. Atminkite: nors esamu metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau įrašyti duomenys išėmus ar atjungus maitinimo šaltinį paveikti nebus.


Vaizdo ieškiklis yra nesufokusuotas: suderinkite vaizdo ieškiklio židinį (0 Dioptrijų reguliavimo valdiklis). Jei taip nepavyksta išspręsti problemos, parinkite vienkartinio pagalbinio automatinio fokusavimo funkciją (AF-S; 0 Automatinio fokusavimo režimas), vieno taško AF (0 AF sričių režimas) ir centrinį fokusavimo tašką (0 Fokusavimo taško parinkimas), tada centriniame fokusavimo taške sukomponuokite ypač kontrastingą objektą ir vaizdo sufokusavimui iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Kai fotoaparatas sufokusuos vaizdą, sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol vaizdą ieškiklyje matysite aiškiai sufokusuotą. Jei reikia, vaizdo ieškiklio fokusavimo funkciją galima derinti toliau, naudojant papildomus korekcinius lęšius (0 Kiti priedai).


Vaizdo ieškiklis tamsus: įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių (0 Įkraukite akumuliatorių, Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir likusių ekspozicijų skaičius).


Ekranai išsijungia be jokio įspėjimo: pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis)) arba c4 (Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)) parinktimis nustatykite ilgesnę delsą (0 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)).


Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio ekranai nereaguoja ir vaizdas juose blankus: šių ekranų reakcijos laikas ir šviesumas priklauso nuo temperatūros.


Vaizdo ieškiklio ekranas paraudonuoja, kai pažymimas fokusavimo taškas: šis reiškinys tokio tipo vaizdo ieškikliuose yra normalus ir nereiškia gedimo.


Fotografavimas arba filmavimas (visi režimai)


Fotoaparato įjungimas užtrunka per ilgai: ištrinkite failų ar aplankų.


Išjungta užrakto atleidimo funkcija:


Fotoaparatas lėtai reaguoja į užrakto atleidimo mygtuko paspaudimą: nustatykite pasirinktinio nustatymo d3 (Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas); 0 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas))) parinktį Off (išjungta).


Nuspaudus nuotolinio valdymo pultelio užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas nefotografuoja:


Kai įjungtas nepertraukiamo atleidimo režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką kas kartą padaroma tik viena nuotrauka: fotografavimas nepertraukiamu režimu neįmanomas, jei suveikia blykstė (0 Integruota blykstė) arba įjungtas HDR režimas (platus dinaminis diapazonas; 0 Platus dinaminis diapazonas (HDR)).


Nuotraukos nesufokusuotos:


Neskamba garsinis signalas:


Židinys nefiksuojamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką: jei parinktas fokusavimo režimas AF-C arba jei, esant įjungtam režimui AF-A, fotografuojami judantys objektai, židinio užfiksavimui spauskite mygtuką A AE-L/AF-L.


Nepavyksta parinkti fokusavimo taško:


Nepavyksta parinkti AF režimo: parinkta rankinio fokusavimo funkcija (0 Automatinis fokusavimas, Rankinis fokusavimas).


Nepavyksta parinkti AF sričių režimo: parinkta rankinio fokusavimo funkcija (0 Automatinis fokusavimas, Rankinis fokusavimas).


Nepavyksta pakeisti nuotraukos dydžio: nustatyta parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinktis NEF (RAW) (0 Nuotraukos kokybė).


Fotoaparatas lėtai įrašo nuotraukas: išjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją (0 Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas)).


Neįsižiebia AF pagalbinio apšvietimo lemputė:

 • AF pagalbinio apšvietimo lemputė neįsižiebia, jei parinktas automatinio fokusavimo režimas AF-C (0 Automatinio fokusavimo režimas) arba, esant įjungtam režimui AF-A, parinkta nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo funkcija. Parinkite AF-S. Jei nustatyta AF sričių režimo parinktis yra ne automatinės srities AF, o kita, parinkite centrinį fokusavimo tašką (0 Fokusavimo taško parinkimas).
 • Įjungtas fotoaparato tiesioginės peržiūros režimas.
 • Nustatyta pasirinktinio nustatymo a9 (Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis apšvietimas), 0 Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis apšvietimas)) parinktis Off (išjungta).
 • Apšvietimo lemputė automatiškai išsijungė. Nepertraukiamai naudojama apšvietimo lemputė gali įkaisti. Palaukite, kol ji atvės.

Nuotraukose matomos dėmės: nuvalykite priekinį ir galinį objektyvo lęšius. Jeigu problema išlieka, nuvalykite vaizdo jutiklį (0 Vaizdo jutiklio valymas).


Nuotraukose aiškiai matomas vaizdo dvejinimasis arba blyksniai: jei į kadrą patenka saulė arba kitas ryškios šviesos šaltinis, nuotraukose gali atsirasti susidvejinusio vaizdo arba blyksnių. Šiuos efektus galima sumažinti pritaisius objektyvo gaubtą arba nuotraukas komponuojant taip, kad ryškios šviesos šaltiniai būtų toli už kadro ribų. Dar galima pabandyti nuimti objektyvo filtrus arba pasirinkti kitą užrakto greitį.


Nuotraukose matyti triukšmas (šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas ar linijos):

 • Šviesias dėmes, atsitiktinius ryškius pikselius, rūką ir linijas galima sumažinti parenkant mažesnę ISO jautrumo reikšmę.
 • Norėdami sumažinti šviesių dėmių arba rūko nuotraukose, padarytose nustačius mažesnį kaip 1 sek. užrakto greitį, naudokite fotografavimo meniu parinktį Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) (0 Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas)).
 • Rūkas arba šviesios dėmės gali reikšti, kad temperatūra fotoaparato viduje padidėjo dėl aukštos aplinkos temperatūros, ilgalaikės ekspozicijos arba kitų panašių priežasčių. Prieš tęsdami fotografavimą išjunkite fotoaparatą ir palaukite, kol jis atvės.
 • Kai nustatytas didelis ISO jautrumas, nuotraukose, padarytose naudojant kai kurias papildomas blykstes, gali atsirasti linijų; jei jos atsiranda, parinkite mažesnę reikšmę.
 • Atsitiktinių ryškių pikselių, atsirandančių esant didelėms ISO jautrumo reikšmėms, įskaitant dideles reikšmes, parinktas automatinio ISO jautrumo valdymo funkcijos, galima sumažinti nustačius fotografavimo arba filmavimo meniu parametro High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui) parinktį High (didelis), Normal (standartinis) arba Low (mažas) (0 High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui), High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui)).
 • Kai nustatytas didelis ISO jautrumas, šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas arba linijos gali būti labiau pastebimos ilgalaikės ekspozicijos nuotraukose, daugkartinės ekspozicijos junginiuose arba nuotraukose, kurios buvo daromos esant aukštai aplinkos temperatūrai, įjungus aktyviojo D-Lighting funkciją, nustačius parametro Set Picture Control (nustatyti Picture Control) parinktį Flat (vienodas) (0 Picture Control režimo parinkimas) arba parinkus ekstremalias Picture Control parametrų vertes (0 Picture Control nustatymai).
 • Kai įjungtas režimas %, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas ar linijos gali būti labiau pastebimos nuotraukose, padarytose esant prastam apšviestumui.

Esant įjungtam filmavimo režimui ekrane matomas mirgėjimas arba juostos: parinkite filmavimo meniu parametrą Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) ir nustatykite parinktį, kuri atitiktų vietinio kintamosios srovės maitinimo tinklo dažnį (0 Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)).


Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, ekrane matomos ryškios sritys arba juostos: tiesioginės peržiūros metu buvo trumpam panaudotas mirksintis ženklas, blykstė arba kitas šviesos šaltinis.


Neįrašomas filmų garsas: nustatyta filmavimo meniu parametro Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas) parinktis Microphone off (mikrofonas išjungtas) (0 Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)).


Tiesioginės peržiūros režimas netikėtai išsijungia arba jo neįmanoma įjungti: tiesioginės peržiūros režimas gali būti išjungiamas automatiškai, siekiant apsaugoti fotoaparato vidines grandines, jei:

 • Aukšta aplinkos temperatūra
 • Fotoaparatas buvo ilgai naudotas įjungus tiesioginės peržiūros arba filmavimo režimą
 • Fotoaparatas buvo ilgai naudotas įjungus bet kurį nepertraukiamo atleidimo režimą

Jei spustelėjus mygtuką a nepavyksta įjungti tiesioginės peržiūros režimo, palaukite, kol vidinės grandinės atvės, ir bandykite vėl. Atminkite, kad prilietę fotoaparatą galite pajusti, kad jis įšilęs, tačiau tai nereiškia gedimo.


Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, atsiranda vaizdo artefaktų: triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų) ir neįprastų spalvų gali atsirasti, jei esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui priartinsite pro objektyvą patenkantį vaizdą (0 Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas); atsitiktinių ryškių pikselių skaičius bei pasiskirstymas, rūkas ir šviesios dėmės filmuose priklauso nuo kadro dydžio ir kadrų greičio (0 Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė). Atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas arba ryškios dėmės gali atsirasti padidėjus fotoaparato vidinių grandinių temperatūrai esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui; išjunkite tiesioginės peržiūros režimą, kai nenaudojate fotoaparato.


Nepavyksta pasirinkti meniu elemento: kai kurios parinktys veikia ne visais režimais.


Fotografavimas (P, S, A, M)


Išjungta užrakto atleidimo funkcija:

 • Jei prijungtas objektyvas be procesoriaus, pasukite fotoaparato režimo pasirinkimo ratuką į padėtį M (0 Objektyvų tipai).
 • Jei režimo pasirinkimo ratukas pasuktas į padėtį S po to, kai esant įjungtam režimui M parinktas užrakto greitis A arba %, nustatykite kitą užrakto greitį (0 S – automatinis užrakto pirmumas).

Apribotas užrakto greičių diapazonas: naudojama blykstė. Blykstės sinchronizacijos greitį galima parinkti naudojant pasirinktinį nustatymą e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)). Jei naudojate tam pritaikytus blykstės įrenginius, visas užrakto greičio diapazonas bus įmanomas nustačius parinktį 1/320 s (Auto FP) (1/320 sek. (automatinio židinio plokštuma)) arba 1/250 s (Auto FP) (1/250 sek. (automatinio židinio plokštuma)) (0 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)).


Nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso: objektas yra per tamsus arba per šviesus (0 Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis).


Nepavyksta parinkti nuotraukos, kuri būtų šaltiniu iš anksto nustatytam baltos spalvos balansui parinkti: nuotrauka sukurta ne modeliu D7500 (0 Baltos spalvos balanso kopijavimas iš nuotraukos).


Nepavyksta fotografuoti serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis:


Picture Control poveikis įvairioms nuotraukoms yra skirtingas: nustatyta Set Picture Control (nustatyti Picture Control) parinktis Auto (automatinis), parinktas Picture Control režimas, kuris buvo sukurtas pagal režimą Auto (automatinis), arba aštrinimui, kontrastui, aiškumui ar sodrumui derinti parinktas A (automatinis) režimas. Norėdami gauti vienodų rezultatų nuotraukų serijoje, parinkite kitą nustatymą (0 Picture Control nustatymai).


Neįmanoma pakeisti matavimo režimo: įjungta automatinės ekspozicijos fiksavimo funkcija (0 Automatinės ekspozicijos fiksavimas).


Negalima naudoti ekspozicijos kompensacijos: įjungtas fotoaparato režimas M. Įjunkite kitą režimą.


Ilgalaikės ekspozicijos nuotraukose atsiranda triukšmo (rausvų sričių arba kitų artefaktų): įjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją (0 Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas)).


Playback (atkūrimas)


Neatkuriama NEF (RAW) formato nuotrauka: nuotrauka padaryta esant nustatytai nuotraukos kokybės parinkčiai NEF + JPEG (0 Nuotraukos kokybė).


Nepavyksta peržiūrėti kitais fotoaparatais padarytų nuotraukų: kitais fotoaparatais padarytos nuotraukos gali būti rodomos netinkamai.


Atkūrimo metu kai kurios nuotraukos nerodomos: nustatykite parametro Playback folder (atkūrimo aplankas) parinktį All (visi) (0 Playback folder (atkūrimo aplankas)).


Fotoaparatas rodo pranešimą, nurodantį, kad aplanke nėra nuotraukų: nustatykite parametro Playback folder (atkūrimo aplankas) parinktį All (visi) (0 Playback folder (atkūrimo aplankas)).


Vertikalios (portretinės) nuotraukos rodomos kaip horizontalios (kraštovaizdžio):


Nepavyksta ištrinti nuotraukos:


Nepavyksta retušuoti nuotraukos: šiuo fotoaparatu nuotraukos toliau redaguoti neįmanoma.


Nepavyksta parinkti nuotraukos spausdinimui: nuotrauka yra NEF (RAW) formato. Perkelkite nuotraukas į kompiuterį ir spausdinkite naudodami NX Studio (0 Ryšiai). NEF (RAW) formato nuotraukas JPEG formatu galima įrašyti naudojant funkciją NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)).


Raiškusis vaizdo įrenginys nerodo nuotraukų: patikrinkite, ar prijungtas HDMI kabelis (įsigyjamas atskirai).


Nepavyksta perkelti nuotraukų į kompiuterį: OS nedera su fotoaparatu arba perkėlimo programine įranga. Nuotraukų nukopijavimui į kompiuterį naudokite kortelių skaitytuvą.


Programoje NX Studio esanti nuotraukos dulkių šalinimo funkcija neduoda norimo rezultato: nuvalius vaizdo jutiklį, pakinta dulkių padėtis ant vaizdo jutiklio. Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, netinka nuotraukoms, įrašytoms nuvalius vaizdo jutiklį. Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti nuvalius vaizdo jutiklį, netinka nuotraukoms, įrašytoms prieš vaizdo jutiklio valymą.


Kompiuteris rodo NEF (RAW) formato nuotraukas kitaip nei fotoaparatas: kitų gamintojų programinė įranga nerodo Picture Control režimų, aktyviojo D-Lighting ar vinjetės kontrolės efekto. Naudokite NX Studio (0 Ryšiai).


Bluetooth ir Wi-Fi (belaidžiai tinklai)


Išmaniuosiuose prietaisuose nerodomas fotoaparato SSID (tinklo pavadinimas):

 • Įsitikinkite, kad nustatyta fotoaparato sąrankos meniu parametro Airplane mode (skrydžio režimas) parinktis Disable (išjungti) (0 Airplane mode (skrydžio režimas)).
 • Įsitikinkite, kad nustatyta fotoaparato sąrankos meniu parametro Bluetooth > Network connection (ryšys su tinklu) parinktis Enable (įjungti).
 • Pabandykite išjungti ir vėl įjungti išmaniojo prietaiso Wi-Fi funkciją.

Nepavyksta prisijungti prie belaidžių spausdintuvų ir kitų belaidžio ryšio prietaisų: šis fotoaparatas sudaro ryšį tik su tais prietaisais, kuriuose įdiegta programėlė SnapBridge.


Įvairios


Neteisinga įrašomų nuotraukų data: fotoaparato laikrodis ne toks tikslus kaip daugelis rankinių ar buitinių laikrodžių. Nuolat sutikrinkite jį su tikslesniais laikrodžiais ir, jei reikia, iš naujo nustatykite.


Nepavyksta pasirinkti meniu elemento: kai parinkti tam tikri nustatymų deriniai arba neįdėta atminties kortelė, kai kurios parinktys neįmanomos. Atminkite, kad parinktis Battery info (informacija apie akumuliatorių) neveikia, kai fotoaparatas maitinamas naudojant papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios srovės adapterį.