Įjungus tiesioginės peržiūros režimą, galima filmuoti.

 1. Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį 1 (filmavimo tiesioginė peržiūra).

  Tiesioginės peržiūros valdiklis

 2. Paspauskite mygtuką a.

  Veidrodis bus pakeltas ir fotoaparato ekrane pasirodys pro objektyvą patenkantis vaizdas, pakeistas pritaikius ekspozicijos poveikį. Vaizdo ieškiklyje objekto nebematysite.

  Mygtukas a

  0 piktograma

  Piktograma 0 (0 Tiesioginės peržiūros rodinys. Filmavimas) nurodo, kad filmuoti neįmanoma.

  Baltos spalvos balansas

  Kai įjungtas režimas P, S, A arba M, baltos spalvos balansą galima bet kada nustatyti paspaudžiant mygtuką L (U) ir pasukant pagrindinių komandų ratuką (0 Baltos spalvos balansas).

 3. Fokusuokite.

  Sukomponuokite pirmąjį kadrą ir sufokusuokite vaizdą paspausdami iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Vaizdo priartinimui, kad galėtumėte tiksliai sufokusuoti, kaip aprašyta skirsnyje „Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas“ (0 Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas), paspauskite mygtuką X (T). Atminkite, kad filmuojant sumažėja skaičius asmenų, kuriuos galima aptikti, kai įjungta funkcija AF, pirmenybę suteikiant veidui.

  Ekspozicija

  Įjungus filmavimo režimą galima keisti toliau nurodytus ekspozicijos nustatymus:

    Diafragma Užrakto greitis ISO jautrumas
  P, S 1 2, 3
  A 2, 3
  M 3, 4
  Kiti fotografavimo režimai

  Režimo S ekspozicija atitinka režimą P.

  Viršutinę ISO jautrumo ribą galima nustatyti filmavimo meniu parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi (0 ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)).

  Kad ir kokia būtų nustatyta parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) arba ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M)) parinktis, nustačius filmavimo meniu parametro Electronic VR (elektroninis VR) parinktį On (įjungta) viršutinė riba visada būna ISO 51200.

  Jei nustatyta filmavimo meniu parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)) parinktis On (įjungta), viršutinę ISO jautrumo ribą galima nustatyti parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi.

  Kai įjungtas režimas M, užrakto greitį galima nustatyti nuo 1/25 sek. iki 1/8 000 sek. (mažiausias įmanomas užrakto greitis priklauso nuo kadrų greičio; 0 Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė). Kai įjungtas bet kuris kitas režimas, užrakto greitis reguliuojamas automatiškai. Jei objektas, esant įjungtam bet kuriam režimui, išskyrus A ir M, eksponuojamas per mažai arba per daug, išjunkite ir vėl įjunkite tiesioginės peržiūros režimą arba įjunkite režimą A ir sureguliuokite diafragmą.

 4. Pradėkite filmuoti.

  Filmavimui pradėti spauskite filmavimo mygtuką. Ekrane pateikiama filmavimo indikacija ir likusi trukmė. Ekspoziciją galima fiksuoti paspaudžiant mygtuką A AE-L/AF-L (0 Automatinės ekspozicijos fiksavimas) arba pakeisti iki ±3 EV kas 1/3 EV, naudojant ekspozicijos kompensavimo funkciją (0 Ekspozicijos kompensavimas). Taškinis matavimas neįmanomas. Kai įjungtas automatinio fokusavimo režimas, vaizdą fotoaparate iš naujo sufokusuoti galima paspaudžiant iki pusės užrakto atleidimo mygtuką arba paliečiant objektą ekrane.

  Filmavimo mygtukas

  Filmavimo indikacija

  Likusi trukmė

  Garsas

  Fotoaparatas gali įrašyti ne tik vaizdą, bet ir garsą. Filmuodami neuždenkite mikrofono, esančio fotoaparato priekinėje dalyje. Atminkite, kad integruotas mikrofonas gali įrašyti automatinio fokusavimo metu fotoaparato arba objektyvo skleidžiamus garsus, virpesių mažinimo funkcijos ar diafragmos keitimo garsus.

 5. Užbaikite filmavimą.

  Filmavimo užbaigimui paspauskite filmavimo mygtuką dar kartą. Filmavimas nutraukiamas automatiškai, kai pasiekiama ilgiausios trukmės riba arba užpildoma atminties kortelė (atminkite, kad filmavimas gali būti nutrauktas nepasiekus ilgiausios trukmės ribos, – tai priklauso nuo atminties kortelės įrašymo spartos).

 6. Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.

  Tiesioginės peržiūros režimo išjungimui spauskite mygtuką a.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

 • Apie tai, kaip parinkti fotoaparato fokusavimo funkciją esant įjungtam filmavimo režimui, žr. skirsnį „Automatinis fokusavimas“ (0 Automatinis fokusavimas).
 • Apie tai, kaip fokusuoti sukant objektyvo fokusavimo žiedą, žr. skirsnį „Rankinis fokusavimas“ (0 Rankinis fokusavimas).

Mygtuko i naudojimas

Kai esant įjungtam filmavimo režimui paspaudžiamas mygtukas i, galima atverti toliau nurodytų parinkčių meniu. Naudokitės jutikliniu ekranu arba meniu naršymui naudokite kryptinį valdiklį ir spauskite mygtuką J, elementų žymėjimui naudokite kryptinį valdiklį, parinkčių atvėrimui spauskite 2, pažymėtos parinkties nustatymui ir grįžimui į mygtuko i meniu spauskite J. Grįžimui į fotografavimo ekraną paspauskite mygtuką i dar kartą.

i mygtukas

Išorinio mikrofono naudojimas

Filmų garso įrašymui galima naudoti stereomikrofoną ME-1 arba belaidį mikrofoną ME-W1 (0 Kiti priedai).

Ausinės

Galima naudoti kitų gamintojų ausines. Atminkite, kad parinkus aukštą įrašomo garso lygį vėliau galimas didelis garsumas. Būkite ypač atsargūs naudodami ausines.

Tiesioginės peržiūros rodinys. Filmai

Atbulinio skaičiavimo rodinys

Atbulinio skaičiavimo rodinys ekrane pateikiamas iki tiesioginės peržiūros režimo automatinio išjungimo likus 30 sek. (kai tiesioginės peržiūros režimo veikimo trukmė, siekiant apsaugoti vidines grandines, artėja prie pabaigos, t. y. likus 5 sek. iki ekrano automatinio išjungimo, arba jei nustatyta pasirinktinio nustatymo c4 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa) > Live view (tiesioginė peržiūra) parinktis yra ne No limit (neribojama) (0 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)), laikmačio rodinys būna raudonos spalvos). Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, laikmatis gali pasirodyti iš karto po tiesioginės peržiūros režimo parinkimo. Pasibaigus laikmačio laikui, filmavimas nutraukiamas automatiškai, neatsižvelgiant į likusią filmavimo trukmę.

Nustatymų reguliavimas filmuojant

Filmuojant neįmanoma reguliuoti ausinių garsumo. Jei nurodyta parinktis yra ne I (mikrofonas išjungtas), filmavimo metu mikrofono jautrumą galima pakeisti į bet kurį nustatymą, išskyrus I.

Indikacijų rodymas ir slėpimas

Ekrane pateikiamų indikacijų paslėpimui arba parodymui spauskite mygtuką R.

Virtual horizon (virtualus horizontas)   Informacija įjungta   Informacija išjungta

  Histograma   Komponavimo kreipikliai  

Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė

Filmavimo meniu parinktimi Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) nustatomas filmo kadro dydis (pikseliais) ir kadrų greitis. Galima nustatyti vieną iš dviejų parametro Movie quality (filmo kokybė) parinkčių: aukšta arba standartinė. Nuo visų šių parinkčių priklauso didžiausia sparta bitais, nurodyta tolesnėje lentelėje.

Parinktis 1 Didžiausia sparta bitais (Mb/s)
( high quality (aukšta kokybė)/Normal (standartinė))
Ilgiausia trukmė
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min. 59 sek. 3
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p 48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 24/12
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p

Faktinis kadrų greitis yra 29,97 fps, jei nurodoma vertė 30p, 23,976 fps, jei nurodoma vertė 24p, ir 59,94 fps, jei nurodoma vertė 60p.

Kai nustatoma ši parinktis, ekrane rodoma piktograma k ir parenkama aukšta filmų kokybė.

Kiekvienas filmas įrašymo metu dalijamas daugiausia į 8 failus, kurių kiekvieno dydis neviršija 4 GB. Failų skaičius ir į kiekvieną failą telpančios filmo dalies trukmė priklauso nuo parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo kokybė) parinkčių.

Žymės

Jei naudojant pasirinktinį nustatymą g1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) kuriam nors valdikliui priskiriama funkcija Index marking (žymių nustatymas), įrašymo metu galite paspausti parinktą valdiklį, kad įtrauktumėte žymių, kurias galima naudoti prireikus montavimo ar atkūrimo metu surasti reikiamiems kadrams (0 The p Icon; atminkite, kad žymių įtraukti neįmanoma, kai įjungtas režimas i). Kiekviename filme galima nustatyti iki 20 žymių.

Žymė

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

Filmo vaizdo srities mažinimas

Filmo kadrų kraštinių santykis yra 16: 9. Filmai įrašomi naudojant apkarpytą vaizdo sritį, kuri priklauso nuo kadro dydžio ir filmavimo meniu parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) parinkties (0 Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė, Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)).

1 920 × 1 080 ir 1 280 × 720 (DX formatas) 1 920 × 1 080 ir 1 280 × 720 (1,3 karto sumažinta vaizdo sritis) 3840 × 2160

Apkarpytos filmo vaizdo srities matmenys:

 • Kai nustatytas kadro dydis 3 840 × 2 160, apkarpyta filmo vaizdo sritis yra maždaug 16,2 × 9,1 mm dydžio ir nepriklauso nuo parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) parinkties. Menamas židinio nuotolis yra maždaug 1,5 karto didesnis už DX formato menamą židinio nuotolį.
 • Kai nustatyta parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) parinktis DX (DX formatas) ir kadro dydis yra 1 920 × 1 080 arba 1 280 × 720, apkarpyta filmo vaizdo sritis yra maždaug 23,5 × 13,3 mm dydžio.
 • Kai nustatyta parametro Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) parinktis 1,3× (1,3 karto) ir kadro dydis yra 1 920 × 1 080 arba 1 280 × 720, apkarpyta filmo vaizdo sritis yra maždaug 18,0 × 10,1 mm dydžio. Menamas židinio nuotolis yra maždaug 1,3 karto didesnis už DX formato menamą židinio nuotolį.

Fotografavimas esant įjungtam filmavimo režimui

Jei filmuodami norite fotografuoti (esant įjungtam tiesioginės peržiūros arba filmų įrašymo režimui), nustatykite pasirinktinio nustatymo g1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas) (0 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktį Take photos (fotografuoti). Tada bus galima bet kada, iki galo paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką, fotografuoti vaizdus kraštinių santykiu 16: 9. Jei tuo metu filmuojama, filmavimas užbaigiamas ir įrašoma iki to momento nufilmuota medžiaga.

Nuotraukos įrašomos tuo formatu, kuris nustatytas fotografavimo meniu parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinktimi (0 Nuotraukos kokybė). Informacijos apie nuotraukos dydį pateikiama skirsnyje „Nuotraukos dydis“ (0 Nuotraukos dydis). Atminkite, kad neįmanoma peržiūrėti nuotraukų ekspozicijos, kai tiesioginės peržiūros valdiklis pasuktas į padėtį 1. Tikslių rezultatų galima pasiekti įjungus režimą M, kai ekspozicija peržiūrima pasukus tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį C.

Nuotraukos dydis

Nuotraukos, padarytos filmuojant, dydis priklauso nuo filmo kadro dydžio (0 Kadro dydis, kadrų greitis ir filmo kokybė) ir, jei fotografuojama nustačius kadro dydį 1 920 × 1 080 arba 1 280 × 720, nuo vaizdo srities ir nuo fotografavimo meniu parametro Image size (nuotraukos dydis) parinkties (0 Nuotraukos dydis).

Kadro dydis Vaizdo sritis Nuotraukos dydis Dydis (pikseliais)
3840 × 2160 3840 × 2160

1920 × 1080

1280 × 720

DX (DX formatas) Didelė 5568 × 3128
Medium (vidutinė) 4176 × 2344
Maža 2784 × 1560
1,3× Large (didelė) 4272 × 2400
Medium (vidutinė) 3200 × 1800
Small (maža) 2128 × 1192

HDMI

Jei fotoaparatas prijungiamas prie HDMI prietaiso, vaizdas, matomas pro objektyvą, bus rodomas fotoaparato ir HDMI prietaiso ekrane.

Belaidžiai nuotolinio valdymo įtaisai ir nuotoliniai kabeliai

Jei nustatoma pasirinktinio nustatymo g1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas) parinktis Record movies (filmuoti) (0 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)), paspaudžiant papildomo belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso arba nuotolinio kabelio (0 Kiti priedai) užrakto atleidimo mygtuką galima įjungti tiesioginės peržiūros režimą, o paspaudžiant jį iki galo – pradėti ir baigti filmavimą.

Filmavimas

Filmai įrašomi taikant sRGB spalvų erdvę. Naudojant fluorescencinį, gyvsidabrio garų ar natrio lempų apšvietimą arba filmuojant judančius objektus, ypač jei fotoaparatas sukamas lanku horizontaliai arba objektas kadre juda horizontaliai dideliu greičiu, ekrane ir galutiniame filme gali matytis mirgėjimas, juostelės ar iškraipymai (informacijos apie mirgėjimo ir juostelių mažinimą pateikiama meniu elemento Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) apraše, 0 Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)). Mirgėjimas taip pat gali atsirasti naudojant elektra laipsniškai valdomą diafragmą. Taip pat gali pasirodyti dantytų kraštų, neteisingai interpretuojamų spalvų, muaro ar šviesių dėmių. Kadre užfiksavus blyksintį ar kitą trumpalaikį šviesos šaltinį arba objektą trumpam apšvietus stroboskopu ar kitu momentinės intensyvios šviesos šaltiniu, kai kuriose jo srityse gali pasirodyti ryškių sričių ar juostų. Nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą intensyvios šviesos šaltinį. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti fotoaparato vidines grandines. Atminkite, kad filmavimo metu priartinus vaizdą pro objektyvą, gali pasirodyti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų) ir netikėtų spalvų (0 Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas).

Apšviesti aplinką naudojant blykstę neįmanoma.

Nuėmus objektyvą arba pasukus režimo pasirinkimo ratuką ar tiesioginės peržiūros valdiklį į naujo nustatymo padėtį, įrašymas automatiškai nutraukiamas.

Jei tiesioginės peržiūros režimas naudojamas ilgai, rankena ir fotoaparato sritys šalia ekrano gali įkaisti. Tai nereiškia gedimo.

Ši sritis būna ypač karšta.

Garsinis signalas tiesioginės peržiūros metu

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, reguliuojant diafragmą, naudojant tiesioginės peržiūros valdiklį arba sukant režimo pasirinkimo ratuką gali pasigirsti garsinis signalas. Tai nereiškia gedimo ar trikties.