Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)

Aktyvusis D-Lighting padeda išsaugoti detales šviesiose srityse ir šešėliuose, taip leisdamas kurti nuotraukas su natūraliu kontrastu. Naudokite esant labai kontrastingoms scenoms, pavyzdžiui, kai pro duris ar langą fotografuojate ryškiai apšviestą kraštovaizdį lauke arba saulėtą dieną – šešėlyje esančius objektus. Efektyviausia, kai naudojama kartu su matricos matavimo metodu (0 Matavimas).

Aktyvusis D-Lighting išjungtas

Aktyvusis D-Lighting: Y automatinis

Active D-Lighting (aktyviojo D-Lighting) palyginimas su D-Lighting

Dinaminiam diapazonui optimizuoti ekspozicija suderinama naudojant fotografavimo ir filmavimo meniu parametro Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) parinktis prieš fotografuojant ar filmuojant, o šešėliai pašviesinami naudojant retušavimo meniu parinktį D-Lighting (0 D-Lighting) jau padarius nuotrauką.

Kaip naudoti aktyvųjį D-Lighting:

 1. Parinkite Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting).

  Fotografavimo meniu pažymėkite Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) ir spauskite 2.

 2. Nurodykite parinktį.

  Pažymėkite pageidaujamą parinktį ir spauskite J. Jei nustatyta parinktis Y Auto (automatinis), fotoaparatas automatiškai suderina aktyvųjį D-Lighting atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas (vis dėlto, kai įjungtas režimas M, Y Auto (automatinis) atitinka Q Normal (standartinis)).

Aktyvusis D-Lighting

Naudojant aktyvųjį D-Lighting, nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų). Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis netolygių šešėlių. Aktyvusis D-Lighting netaikomas, jei nustatytos aukštos ISO jautrumo vertės (nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 5 (didelis 5)).

Aktyvusis D-Lighting ir filmai

Jei filmavimo meniu nustatyta parametro Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) parinktis Same as photo settings (atitinka fotografavimo nustatymus), o fotografavimo meniu nustatyta parinktis Auto (automatinis), filmuojama taikant nustatymą, kuris atitinka parinktį Normal (standartinis). Aktyvusis D-Lighting netaikomas, jei nustatytas 3 840 × 2 160 kadro dydis.

Taip pat žr.

Informacijos apie tai, kaip fotografuoti serijomis, keičiant aktyviojo D-Lighting reikšmes, žr. skirsnį „Serija“ (0 ADL serija).

Platus dinaminis diapazonas (HDR)

Plataus dinaminio diapazono (angl. High Dynamic Range – HDR) funkcija, naudojama fotografuojant ypač kontrastingus objektus, išsaugo šviesių sričių ir šešėlių detalumą sujungdama dvi skirtingos ekspozicijos nuotraukas. HDR efektyviausias, kai naudojamas taikant matricos matavimo metodą (0 Matavimas; su taškinio arba centruoto matavimo metodais ir objektyvais be procesoriaus funkcijos Auto (automatinis) poveikio intensyvumas atitinka parinktį Normal (standartinis)). Jo neįmanoma naudoti, jei nuotraukos įrašomos NEF (RAW) formatu. Įjungus HDR funkciją neįmanoma naudoti blykstės, fotografuoti serijomis (0 Serija), naudoti daugkartinės ekspozicijos (0 Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)) ir fotografavimo dideliais intervalais (0 Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)) funkcijų, be to, neįmanoma parinkti užrakto greičio vertės A ir %.

Pirmoji ekspozicija (tamsesnė)

+

Antroji ekspozicija (šviesesnė)

Sujungta HDR nuotrauka

 1. Parinkite HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)).

  Fotografavimo meniu pažymėkite HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)) ir spauskite 2.

 2. Parinkite režimą.

  Pažymėkite HDR mode (HDR režimas) ir spauskite 2.

  Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų variantų ir spauskite J.

  • Jei norite padaryti HDR nuotraukų seriją, pasirinkite 6 On (series) (įjungta (serija)). Fotografavimas HDR režimu tęsis, kol nenustatysite parametro HDR mode (HDR režimas) parinkties Off (išjungta).
  • Jei norite padaryti vieną HDR nuotrauką, pasirinkite On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)). Įprastas fotografavimas tęsiamas automatiškai, kai tik įrašoma viena HDR nuotrauka.
  • Jei norite išeiti nekurdami papildomų HDR nuotraukų, pasirinkite Off (išjungta).

  Jei nustatoma parinktis On (series) (įjungta (serija)) arba On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), vaizdo ieškiklyje rodoma piktograma l.

 3. Pasirinkite HDR strength (HDR stiprumas).

  Dviejų kadrų ekspozicijos skirtumo (HDR stiprumo) parinkimui pažymėkite HDR strength (HDR stiprumas) ir spauskite 2.

  Pažymėkite pageidaujamą parinktį ir spauskite J. Jei nustatoma parinktis Auto (automatinis), fotoaparatas automatiškai reguliuoja HDR stiprumą pagal fotografuojamą sceną.

 4. Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.

  Nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo, fotoaparatas padaro dvi ekspozicijas. Ekspozicijų jungimo metu valdymo pulte mirksi l j, o vaizdo ieškiklyje – l l. Kol įrašymas nebaigtas, fotografuoti neleidžiama. Kad ir kokia būtų nustatyta atleidimo režimo parinktis, nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką kaskart bus padaryta tik viena nuotrauka.

  Jei nustatoma parinktis On (series) (įjungta (serija)), HDR režimas išjungiamas tik nustačius parametro HDR mode (HDR režimas) parinktį Off (išjungta). Jei nustatoma parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), padarius nuotrauką HDR režimas išjungiamas automatiškai. Pasibaigus HDR fotografavimo seansui, iš ekrano dingsta piktograma l.

HDR nuotraukų komponavimas

Nuotraukos kraštai bus apkarpyti. Jei fotografavimo metu fotoaparatas arba objektas juda, gali nepavykti gauti pageidaujamų rezultatų. Rekomenduojama naudoti trikojį. Priklausomai nuo scenos, efekto gali nesimatyti, aplink šviesius objektus gali atsirasti šešėlių, o aplink tamsius – aureolių. Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis netolygių šešėlių.

BKT mygtukas

Jei nustatoma pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > BKT button + y (BKT mygtukas + y) (0 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktis HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)), parinkti HDR režimą galima nuspaudžiant mygtuką BKT ir sukant pagrindinių komandų ratuką, o stiprumą – nuspaudžiant mygtuką BKT ir sukant papildomų komandų ratuką. Režimo ir stiprumo reikšmės rodomos valdymo pulte: režimo piktograma 5 reiškia Off (išjungta), B reiškia On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)) ir 6 reiškia On (series) (įjungta (serija)), o stiprumo piktograma & reiškia Auto (automatinis), 7 reiškia Extra high (itin didelis), 8 reiškia High (didelis), 9 reiškia Normal (standartinis) ir ! reiškia Low (mažas).

Fotografavimas intervalų laikmačiu

Jei parametro HDR mode (HDR režimas) parinktis On (series) (įjungta (serija)) nustatoma prieš pradedant fotografuoti su intervalų laikmačiu, fotoaparatas tęsia HDR nuotraukų fotografavimą parinktu intervalu (jei nustatoma parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), fotografavimas intervalų laikmačiu baigiamas po vieno kadro).