Fotografuojant serijomis, automatiškai šiek tiek pakeičiama kiekvieno kadro ekspozicija, blykstės galingumas, aktyvusis D-Lighting (ADL) arba baltos spalvos balansas, nukrypstant nuo esamos vertės į abi puses. Rinkitės tais atvejais, kai sunku apsispręsti dėl tinkamų nustatymų ir nėra laiko tikrinti rezultatų bei koreguoti nustatymų po kiekvienos nuotraukos arba kai norite išbandyti skirtingus nustatymus fotografuodami tą patį objektą.

Serijų nustatymai parenkami naudojant fotografavimo meniu parametrą Auto bracketing set (automatinė kadrų serija), kurį sudaro toliau nurodytos parinktys:

 • AE & flash bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis): nuotraukų serijoje fotoaparatas keičia ekspoziciją ir blykstės galingumą (0 Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis). Atminkite, kad fotografavimo serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis funkcija veikia tik įjungus i-TTL ir, jei įranga tam pritaikyta, automatinės diafragmos (qA) blykstės valdymo režimą (0 Blykstės valdymo režimas).
 • AE bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis): nuotraukų serijoje fotoaparatas keičia ekspoziciją.
 • Flash bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis): nuotraukų serijoje fotoaparatas keičia blykstės galingumą.
 • WB bracketing (WB serija): fotoaparatas sukuria kelias kiekvienos nuotraukos kopijas, naudodamas skirtingas baltos spalvos balanso vertes (0 Baltos spalvos balanso serija).
 • ADL bracketing (ADL serija): nuotraukų serijoje fotoaparatas keičia aktyviojo D-Lighting vertę (0 ADL serija).

Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis

Nuotraukų serijoje keičiama ekspozicija ir (arba) blykstės galingumas.

Ekspozicijos pokytis: 0 EV

Ekspozicijos pokytis: –1 EV

Ekspozicijos pokytis: +1 EV

 1. Parinkite kadrų skaičių.

  Spausdami mygtuką BKT, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad parinktumėte fotografavimo serijomis seką sudarančių kadrų skaičių.

  Mygtukas BKT

  Pagrindinių komandų ratukas

  1 Kadrų skaičius
  2 Fotografavimo serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis indikacija
  3 Liko kadrų/iš viso kadrų

  Jei nustatytas ne nulis, valdymo pulte rodoma piktograma M. Vaizdo ieškiklyje atsiranda piktograma D, o informaciniame ekrane pateikiama serijos indikacija ir piktograma, nurodanti serijos tipą: v (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis), w (fotografavimas serijomis tik su skirtingomis ekspozicijomis) arba x (fotografavimas serijomis tik su skirtingomis blykstės reikšmėmis).

 2. Pasirinkite ekspozicijos žingsnelį.

  Nuspaudę mygtuką BKT, sukite papildomų komandų ratuką ekspozicijos žingsneliui parinkti.

  Mygtukas BKT

  Papildomų komandų ratukas

  Ekspozicijos žingsnelis

  Jei numatytieji nustatymai nepakeisti, žingsnelio dydį galima parinkti iš 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 ir 3 EV. Toliau išvardytos serijos programos su žingsneliu 0,3 (1/3) EV.

  Information display (informacinis ekranas) Kadrų skaičius Serijos eilės tvarka (EV vertės)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/-0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Atminkite, kad nurodžius ekspozicijos žingsnelį 2 EV arba didesnį, didžiausias kadrų skaičius yra 5. Jei 1 veiksmu parenkama didesnė vertė, kadrų skaičius automatiškai prilyginamas 5.

 3. Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.

  Fotoaparatas pagal parinktą serijos programą keis kiekvieno kadro ekspoziciją ir (arba) blykstės galingumą. Pakeista ekspozicijos vertė pridedama prie ekspozicijos kompensavimo vertės (0 Ekspozicijos kompensavimas).

  Kol fotografuojama serija, rodomas kadrų serijų eigos indikatorius. Padarius kadrą, iš indikacijos kas kartą dingsta po vieną segmentą.

  Kadrų skaičius: 3; žingsnelis: 0,7

  Rodinys po pirmojo kadro

Tiesioginė peržiūra

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, serijos nustatymai rodomi ekrane.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

Fotografavimo serijoms atšaukimas

Fotografavimo serijomis atšaukimui paspauskite mygtuką BKT ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol serijos sekoje neliks nė vieno kadro ir išsijungs valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodoma serijos indikacija. Kitą kartą įjungus fotografavimo serijomis funkciją, grąžinama paskutinį kartą naudota programa. Fotografavimą serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo dviem mygtukais operaciją (0 Nustatymas iš naujo dviem mygtukais. Numatytųjų nustatymų atkūrimas), tačiau šiuo atveju, kitą kartą įjungus fotografavimo serijomis režimą, paskutinė programa nebus grąžinta.

Nulis kadrų

Kai serijos sekoje nebelieka kadrų, tiesioginės peržiūros rodinyje pateikiama piktograma „–/–“.

Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis

Jei įjungtas nepertraukiamo atleidimo režimas (0 Atleidimo režimo parinkimas), padarius serijos programoje nurodytus kadrus, fotografavimas pristabdomas. Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.

Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų, fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties kortelę arba ištrynus kadrų, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromi visi sekos kadrai, serija tęsiama nuo kito kadro, kai vėl įjungiamas fotoaparatas.

Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis

Fotoaparatas keičia ekspoziciją reguliuodamas užrakto greitį ir diafragmą (režimas P), diafragmą (režimas S) arba užrakto greitį (režimas A ir M). Jei esant įjungtam režimui P, S arba A nustatyta parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktis On (įjungta) (0 Automatinis ISO jautrumo valdymas), fotoaparato ekspozicijos sistemos ribų viršijimo atveju fotoaparatas automatiškai keis ISO jautrumą, kad užtikrintų optimalią ekspoziciją. Jei įjungtas režimas M, fotoaparatas iš pradžių naudos automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją, kad kuo labiau priartintų ekspoziciją prie optimalios, ir tik tada, keisdamas užrakto greitį, fotografuos seriją su skirtingomis ekspozicijomis.

Baltos spalvos balanso serija

Fotoaparatas sukuria kelias kiekvienos nuotraukos kopijas, naudodamas skirtingas baltos spalvos balanso vertes.

 1. Parinkite kadrų skaičių.

  Spausdami mygtuką BKT, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad parinktumėte fotografavimo serijomis seką sudarančių kadrų skaičių.

  Mygtukas BKT

  Pagrindinių komandų ratukas

  1 Number of shots (kadrų skaičius)
  2 WB serijos indikacija

  Nustačius nenulinę vertę, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje atitinkamai rodomos piktogramos M ir D. Informaciniame ekrane rodoma piktograma y ir serijos indikacija.

 2. Nurodykite baltos spalvos balanso žingsnelį.

  Nuspaudę mygtuką BKT, sukite papildomų komandų ratuką baltos spalvos balanso reikšmei parinkti. Kiekvienas žingsnelis apytiksliai atitinka 5 spalvos vienetus.

  Mygtukas BKT

  Papildomų komandų ratukas

  Baltos spalvos balanso žingsnelis

  Galima rinktis tokius žingsnelius: 1 (5 spalvos vienetai), 2 (10 spalvos vienetų) arba 3 (15 spalvos vienetų). Didesnės B vertės atitinka intensyvesnę mėlyną spalvą, o didesnės A vertės – intensyvesnę gintaro spalvą (0 Baltos spalvos balanso tikslinimas). Toliau išvardytos serijos programos su žingsneliu 1.

  Informacinis ekranas No. of shots (kadrų skaičius) Baltos spalvos balanso žingsnelis Serijos eilės tvarka
  2 1 B 0 / 1 B
  2 1 A 0 / 1 A
  3 1 A, 1 B 0 / 1 A / 1 B
 3. Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.

  Kiekvienas kadras bus apdorotas, kad būtų sukurtas kopijų, nurodytų serijos programoje, skaičius. Kiekviena kopija turės skirtingą baltos spalvos balanso vertę. Baltos spalvos balanso pakeitimai pridedami prie baltos spalvos balanso nustatymo, atlikto naudojant baltos spalvos tikslinimo funkciją.

  Jei kadrų skaičius serijos programoje yra didesnis už likusių kadrų skaičių, valdymo pulte ima mirksėti n, o vaizdo ieškiklyje atsiranda mirksinti piktograma j ir išjungiama užrakto atleidimo funkcija. Fotografuoti galima pradėti įdėjus naują atminties kortelę.

Fotografavimo serijomis atšaukimas

Fotografavimo serijomis atšaukimui paspauskite mygtuką BKT ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol serijos sekoje neliks nė vieno kadro ir išsijungs valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodoma serijos indikacija. Kitą kartą įjungus fotografavimo serijomis funkciją, grąžinama paskutinį kartą naudota programa. Fotografavimą serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo dviem mygtukais operaciją (0 Nustatymas iš naujo dviem mygtukais. Numatytųjų nustatymų atkūrimas), tačiau šiuo atveju, kitą kartą įjungus fotografavimo serijomis režimą, paskutinė programa nebus grąžinta.

Tiesioginė peržiūra

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, serijos nustatymai rodomi ekrane.

Nulis kadrų

Kai serijos sekoje nebelieka kadrų, tiesioginės peržiūros rodinyje pateikiama piktograma „–/–“.

Baltos spalvos balanso serija

Baltos spalvos balanso serija neveikia, jei nustatyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW). Nustačius parinktį NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG, baltos spalvos balanso serija atšaukiama.

Baltos spalvos balanso serija turi įtakos tik spalvų temperatūrai (gintaro-mėlynos spalvų ašis baltos spalvos balanso tikslinimo ekrane, 0 Baltos spalvos balanso tikslinimas). Žalios-rožinės spalvų ašyje vertės nekoreguojamos.

Kai įjungtas automatinio laikmačio režimas (0 Automatinio laikmačio režimas (E)), paspaudus užrakto atleidimo mygtuką kas kartą padaroma tiek kopijų, kiek jų nurodyta baltos spalvos balanso programoje, kad ir kokia būtų nustatyta pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots (kadrų skaičius) parinktis (0 Self-timer (automatinis laikmatis)).

Jeigu bandysite išjungti fotoaparatą šviečiant atminties kortelės prieigos lemputei, fotoaparatas išsijungs tik tada, kai bus įrašytos visos sekos nuotraukos.

ADL serija

Nuotraukų serijoje fotoaparatas keičia aktyviojo D-Lighting reikšmę.

 1. Parinkite kadrų skaičių.

  Spausdami mygtuką BKT, sukite pagrindinių komandų ratuką, kad parinktumėte fotografavimo serijomis seką sudarančių kadrų skaičių.

  Mygtukas BKT

  Pagrindinių komandų ratukas

  1 Number of shots (kadrų skaičius)
  2 ADL serijos lygis

  Nustačius nenulinę vertę, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje atitinkamai rodomos piktogramos M ir D. Informaciniame ekrane rodoma piktograma z ir serijos lygis.

  Jei parinksite du kadrus, viena nuotrauka bus padaryta išjungus aktyvųjį D-Lighting, o kita – taikant parinktą reikšmę. Nuotraukų serijai su skirtingomis aktyviojo D-Lighting reikšmėmis padaryti rinkitės nuo trijų iki penkių kadrų: Off (išjungta), Low (žemas) ir Normal (standartinis) (trys kadrai), Off (išjungta), Low (žemas), Normal (standartinis) ir High (aukštas) (keturi kadrai) arba Off (išjungta), Low (žemas), Normal (standartinis), High (aukštas) ir Extra high (itin aukštas) (penki kadrai). Jei pasirinkote daugiau nei du kadrus, pereikite prie 3 veiksmo.

 2. Parinkite Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting).

  Nuspaudę mygtuką BKT, sukite papildomų komandų ratuką aktyviajam D-Lighting parinkti.

  Mygtukas BKT

  Papildomų komandų ratukas

  Informaciniame ekrane ir valdymo pulte rodoma aktyviojo D-Lighting reikšmė.

  Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) Information display (informacinis ekranas) Valdymo pulto ekranas
  Y Automatinis
  R Low (žemas)
  Q Normal (standartinis)
  P High (aukštas)
  Z Extra high (itin aukštas)
 3. Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.

  Fotoaparatas pagal parinktą serijos programą keis kiekvieno kadro aktyviojo D-Lighting reikšmę. Kol fotografuojama serija, rodomas kadrų serijų eigos indikatorius. Padarius kadrą, iš indikacijos kas kartą dingsta po vieną segmentą.

  Kadrų skaičius: 3

  Rodinys po pirmojo kadro

Tiesioginė peržiūra

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, serijos nustatymai rodomi ekrane.

Fotografavimo serijoms atšaukimas

Fotografavimo serijomis atšaukimui paspauskite mygtuką BKT ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol serijos sekoje neliks nė vieno kadro ir išsijungs valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodoma serijos indikacija. Kitą kartą įjungus fotografavimo serijomis funkciją, grąžinama paskutinį kartą naudota programa. Fotografavimą serijomis galima atšaukti ir atliekant nustatymo iš naujo dviem mygtukais operaciją (0 Nustatymas iš naujo dviem mygtukais. Numatytųjų nustatymų atkūrimas), tačiau šiuo atveju, kitą kartą įjungus fotografavimo serijomis režimą, paskutinė programa nebus grąžinta.

Nulis kadrų

Kai serijos sekoje nebelieka kadrų, tiesioginės peržiūros rodinyje pateikiama piktograma „–/–“.

ADL serija

Jei įjungtas nepertraukiamo atleidimo režimas (0 Atleidimo režimo parinkimas), padarius serijos programoje nurodytus kadrus, fotografavimas pristabdomas. Fotografavimas vėl tęsiamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.

Jeigu atminties kortelė užpildoma nepabaigus daryti visų serijos kadrų, fotografavimą galima atnaujinti nuo kito eilėje esančio kadro pakeitus atminties kortelę arba ištrynus kadrų, kad atminties kortelėje atsirastų laisvos vietos. Jei fotoaparatas išjungiamas dar prieš tai, kai padaromi visi sekos kadrai, serija tęsiama nuo kito kadro, kai vėl įjungiamas fotoaparatas.