Informacija apie nuotrauką rodoma fotoaparate ant nuotraukų, pateikiamų viso kadro atkūrimo režimu. Cikliškam informacijos apie nuotrauką rodinių keitimui spauskite 1 arba 3. Atminkite, kad „tik nuotraukos“, fotografavimo duomenų, RGB histogramų, šviesių sričių ir duomenų apžvalgos rodiniai pateikiami, tik jei nustatyta atitinkama parametro Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys) parinktis (0 Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)). Buvimo vietos duomenys rodomi, tik jeigu buvo pridėti prie nuotraukos (0 Buvimo vietos duomenys).

1 Informacija apie failą
2 Jokių duomenų (tik nuotrauka)
3 Duomenų apžvalga
4 Location data (buvimo vietos duomenys)
5 Fotografavimo duomenys
6 RGB histograma
7 Šviesios sritys

Informacija apie failą

1 Apsaugos būsena
2 Retušavimo daviklis
3 Nusiuntimo žyma
4 Fokusavimo taškas *
5 AF srities rėmeliai *
6 Kadro numeris/bendras kadrų skaičius
7 Nuotraukos kokybė
8 Nuotraukos dydis
9 Vaizdo sritis
10 Įrašymo laikas
11 Įrašymo data
12 Rating (vertinimas)
13 Aplanko pavadinimas
14 Failo pavadinimas

Rodoma tik tuo atveju, jei nustatyta parametro Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys) parinktis Focus point (fokusavimo taškas) (0 Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)) ir parinkta nuotrauka buvo padaryta žiūrint pro vaizdo ieškiklį.

Šviesios sritys

1 Nuotraukos šviesios sritys *
2 Aplanko numeris–kadro numeris
3 Esamas kanalas *

Mirksinčios sritys nurodo esamo kanalo šviesias sritis (sritis, kurios gali būti eksponuotos per daug). Cikliškam kanalų keitimui, kaip nurodyta toliau, laikykite nuspaudę mygtuką W (Z) ir spauskite 4 arba 2:

  • RGB (visi kanalai)
  • R (raudona)
  • G (žalia)
  • B (mėlyna)

Mygtukas W (Z)

RGB histograma

1 Nuotraukos šviesios sritys *
2 Aplanko numeris–kadro numeris
3

White balance (baltos spalvos balansas)

Spalvos temperatūra

Baltos spalvos balanso tikslinimas

Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)

4 Esamas kanalas *
5 Histograma (RGB kanalas). Visų histogramų horizontalioji ašis reiškia pikselių šviesumą, o vertikalioji – pikselių skaičių.
6 Histograma (raudonos spalvos kanalas)
7 Histograma (žalios spalvos kanalas)
8 Histograma (mėlynos spalvos kanalas)

Mirksinčios sritys nurodo esamo kanalo šviesias sritis (sritis, kurios gali būti eksponuotos per daug). Cikliškam kanalų keitimui, kaip nurodyta toliau, laikykite nuspaudę mygtuką W (Z) ir spauskite 4 arba 2:

  • RGB (visi kanalai)
  • R (raudona)
  • G (žalia)
  • B (mėlyna)
  • Šviesių sričių rodinys išjungtas

Mygtukas W (Z)

Didinimas atkuriant

Nuotraukos priartinimui, kai rodoma histograma, spauskite X (T). Mygtukais X (T) ir W (Z) galima priartinti ir atitolinti, o kryptiniu valdikliu – slinkti nuotrauką. Histograma bus atnaujinta, kad būtų rodomi tik ekrane matomos nuotraukos dalies duomenys.

Histogramos

Fotoaparato histogramos skirtos tik įsivaizduoti padėčiai ir gali skirtis nuo vaizdavimo programų pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami kai kurių histogramų pavyzdžiai:

Jei nuotraukoje yra objektų, pasižyminčių plačiu šviesumo diapazonu, tonų pasiskirstymas bus santykinai tolygus.

Jei nuotrauka yra tamsi, tonų pasiskirstymas bus pasislinkęs į kairę.

Jei nuotrauka yra šviesi, tonų pasiskirstymas bus pasislinkęs į dešinę.

Didinant ekspozicijos kompensavimo vertes, tonų pasiskirstymas paslenkamas dešinėn, o mažinant – kairėn. Histogramos gali suteikti apytikrį supratimą apie bendrą ekspoziciją, kai ryškus aplinkos apšvietimas trukdo peržiūrėti nuotraukas ekrane.

Fotografavimo duomenys

1

Metering (matavimas)

Užrakto greitis

Diafragma

2

Fotografavimo režimas

ISO jautrumas 1

3

Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas)

Optimalios ekspozicijos tikslinimas 2

4 Židinio nuotolis
5 Objektyvo duomenys
6

Fokusavimo režimas

Objektyvo VR (virpesių mažinimas) 3

7

WB (baltos spalvos balansas)

Spalvos temperatūra

Baltos spalvos balanso tikslinimas

Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)

8 Spalvų erdvė
9 Fotoaparato pavadinimas
10 Vaizdo sritis
11 Aplanko numeris–kadro numeris

12 Blykstės tipas
13 Nuotolinis blykstės valdymas
14 Flash mode (blykstės režimas)
15

Blykstės valdymas

Blykstės kompensavimas

16 Picture Control 4

17

Didelio ISO triukšmo mažinimas

Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas

18 Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
19 HDR stiprumas
20 Vignette control (vinjetės kontrolė)
21 Retušavimo retrospektyva
22 Nuotraukos komentaras

23 Fotografo vardas 5
24 Autorių teisių turėtojas 5

Rodoma raudona spalva, jei fotografuota įjungus automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją.

Rodoma, jei pasirinktinio nustatymo b6 (Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas), 0 Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas)) parinktis bet kuriam matavimo metodui yra ne nulis.

Rodoma tik, jei prijungtas VR objektyvas.

Rodomi elementai priklauso nuo parinkto Picture Control režimo.

Penktasis fotografavimo duomenų puslapis rodomas tik tuo atveju, jei autorių teisių informacija įrašyta su nuotrauka naudojant sąrankos meniu parinktį Copyright information (informacija apie autorių teises).

Location data (buvimo vietos duomenys)

Platumos, ilgumos ir kiti buvimo vietos duomenys gaunami iš GPS aparato arba išmaniojo prietaiso ir priklauso nuo jų modelio (0 Buvimo vietos duomenys). Filmų atveju duomenys atitinka buvimo vietą, užfiksuotą filmavimo pradžioje.

Duomenų apžvalga

1 Kadro numeris/bendras nuotraukų skaičius
2 Nusiuntimo žyma
3 Apsaugos būsena
4 Retušavimo daviklis
5 Fotoaparato pavadinimas
6 Nuotraukos komentaro indikacija
7 Buvimo vietos duomenų indikacija
8 Histograma, rodanti tonų pasiskirstymą nuotraukoje (0 Histogramos).
9 Nuotraukos kokybė
10 Image size (nuotraukos dydis)
11 Vaizdo sritis
12 Failo pavadinimas
13 Įrašymo laikas
14 Aplanko pavadinimas
15 Įrašymo data
16 Įvertis
17 Metering (matavimas)
18 Fotografavimo režimas
19 Užrakto greitis
20 Diafragma
21 ISO jautrumas *
22 Židinio nuotolis
23 Aktyvusis D-Lighting
24 Picture Control
25 Spalvų erdvė
26 Blykstės režimas
27

White balance (baltos spalvos balansas)

Spalvos temperatūra

Baltos spalvos balanso tikslinimas

Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)

28

Blykstės kompensavimas

Valdiklio režimas

29 Ekspozicijos kompensavimas

Rodoma raudona spalva, jei fotografuota įjungus automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją.