Toliau išvardytus fotoaparato nustatymus galima pakeisti numatytaisiais kartu nuspaudus ir maždaug dvi sekundes palaikius mygtukus W (Z) ir E (šie mygtukai pažymėti žaliais taškais). Kol atstatomi nustatymai, valdymo pultas trumpam išjungiamas.

Mygtukas W (Z)

Mygtukas E

Fotografavimo meniu nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
Image quality (nuotraukos kokybė) JPEG normal (standartinės kokybės JPEG)
Image size (nuotraukos dydis) Large (didelė)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
  ISO sensitivity (ISO jautrumas) P, S, A, M 100
Kiti režimai Auto (automatinis)
Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) Off (išjungta)
White balance (baltos spalvos balansas) Auto (automatinis) > Normal (standartinis)
  Tikslinimas A-B: 0, G-M: 0
Picture Control nustatymai 1 Nepakeisti
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)) Off (išjungta) 2
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
  Flicker reduction setting (mirgėjimo mažinimo nustatymas) Disable (išjungti)
Flicker reduction indicator (mirgėjimo mažinimo indikacija) On (įjungta)
Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3)) Off (išjungta)
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija) Off (išjungta) 3
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu) Off (išjungta) 4

Tik esamas Picture Control režimas.

HDR stiprumo reikšmė neatstatoma.

Jei šiuo metu vykdoma daugkartinės ekspozicijos funkcija, fotografavimas bus nutrauktas ir daugkartinės ekspozicijos nuotrauka bus sukurta iš iki tol įrašytų kadrų. Ekspozicijos prieaugio ir kadrų skaičiaus vertės neatstatomos.

Jei vykdomas fotografavimas su intervalų laikmačiu, jis bus nutrauktas. Pradžios laiko, fotografavimo intervalo, intervalų bei kadrų skaičiaus ir ekspozicijos vienodinimo reikšmės neatstatomos.

Filmavimo meniu nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
  ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M)) 100
Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)) Off (išjungta)
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) 51200
White balance (baltos spalvos balansas) Same as photo settings (atitinka fotografavimo nustatymus)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) Off (išjungta)
Electronic VR (elektroninis VR) Off (išjungta)

Kiti nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
Automatinis fokusavimas (vaizdo ieškiklis)
  Automatinio fokusavimo režimas
  % AF-S
Kiti režimai AF-A
AF sričių režimas
  n, x, 0, 1, 2, 3 Vieno taško AF
m, w 51 taško dinaminės srities AF
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f, d, e, ', u, P, S, A, M Automatinės srities AF
Automatinis fokusavimas (tiesioginė peržiūra)
  Automatinio fokusavimo režimas AF-S
AF sričių režimas
  m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M Plačios srities AF
n, 0 Standartinės srities AF
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF, pirmenybę suteikiant veidui
Fokusavimo taškas 1 Centruotas
Exposure preview (ekspozicijos peržiūra) Off (išjungta)
Multi-selector power aperture (kryptiniu valdikliu laipsniškai valdoma diafragma) Disable (išjungti)
Highlight display (šviesių sričių rodymas) Off (išjungta)
Headphone volume (ausinių garsumas) 15
Metering (matavimas) Matrica
AE fiksavimo užlaikymas Išjungta
Serija Išjungta 2
Flash compensation (blykstės kompensavimas) Išjungta
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) Išjungta
Flash mode (blykstės režimas)
  i, k, p, n, w, f, d, ' Automatinė blykstė
s Automatinis su raudonų akių efekto mažinimo funkcija
o Automatinė lėta sinchronizacija
0, P, S, A, M Detalių paryškinimo blykstė
e Išjungta
FV lock (FV fiksavimas) Išjungta
Lanksti programa Išjungta
Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas) Off (išjungta)

Fokusavimo taškas nerodomas, jei nustatoma AF sričių režimo parinktis automatinės srities AF.

Nustatomas kadrų skaičiaus nulis. Serijos žingsnelis atstatomas į 1 EV (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis) arba 1 (baltos spalvos balanso serija). Dviejų kadrų ADL serijos programoje antrajam kadrui nustatoma Y Auto (automatinis).