1. Paspauskite mygtuką K.

  Ekrane pasirodo nuotrauka.

  Mygtukas K

 2. Peržiūrėkite kitas nuotraukas.

  Kitas nuotraukas galima peržiūrėti spaudžiant 4 arba 2, taip pat braukiant pirštu per ekraną kairėn arba dešinėn. Norint peržiūrėti papildomą informaciją apie rodomą nuotrauką, reikia spausti 1 ir 3 (0 Informacija apie nuotrauką).

  Norėdami baigti atkūrimą ir grįžti į fotografavimo režimą, paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.

Nuotraukos peržiūra

Kai nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (nuotraukos peržiūra) parinktis On (įjungta) (0 Image review (nuotraukos peržiūra)), padarytos nuotraukos automatiškai pateikiamos ekrane.

Nereikalingų nuotraukų ištrynimas

Ekrane rodomai nuotraukai ištrinti spauskite mygtuką O (Q). Atminkite, kad ištrintų nuotraukų grąžinti neįmanoma.

 1. Atverkite nuotrauką.

  Kaip aprašyta skyriuje „Paprastas atkūrimas“, atverkite nuotrauką, kurią norite ištrinti (0 Paprastas atkūrimas).

  Mygtukas K

 2. Ištrinkite nuotrauką.

  Paspauskite mygtuką O (Q). Atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Nuotraukos ištrynimui ir grįžimui į atkūrimo rodinį paspauskite mygtuką O (Q) dar kartą. Jei norite išeiti neištrynę nuotraukos, spauskite K.

  Mygtukas O (Q)

Trynimas

Jei reikia ištrinti visas parinktas nuotraukas (0 Selected (pasirinktos). Pasirinktų nuotraukų trynimas), visas nuotraukas, padarytas tam tikrą dieną (0 Select date (pasirinkti datą). Nuotraukų, padarytų pasirinktą dieną, trynimas), arba visas nuotraukas, laikomas parinktoje atminties kortelės vietoje (0 Atkūrimo meniu), naudokite atkūrimo meniu parinktį Delete (trinti).