NX Studio diegimas

NX Studio įdiegti reikės interneto ryšio. Naujausios informacijos, įskaitant sistemai keliamus reikalavimus, rasite apsilankę Nikon svetainėje.

 • Naujausią NX Studio diegimo programą atsisiųskite iš toliau nurodytos svetainės ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus ją įdiekite.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/
 • Atminkite, kad nuotraukų iš fotoaparato atsisiųsti su senesnių versijų NX Studio gali nepavykti.

Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį su NX Studio

Išsamių nurodymų pateikiama internetiniame žinyne.

 1. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.

  Išjunkite fotoaparatą, įsitikinkite, kad įdėta atminties kortelė, prijunkite komplekte esantį USB laidą, kaip parodyta.

  Kortelių skaitytuvo naudojimas

  Nuotraukas taip pat galima kopijuoti iš atminties kortelės, įdėtos į kito gamintojo kortelių skaitytuvą. Tokiu atveju reikia įsitikinti, ar kortelė suderinama su kortelių skaitytuvu.

 2. Įjunkite fotoaparatą.

  • Paleidžiamas NX Studio komponentas Nikon Transfer 2. Vaizdo failų perkėlimo programinė įranga Nikon Transfer 2 įdiegiama kartu su NX Studio.
  • Jei atsiranda pranešimas, reikalaujantis parinkti programą, nurodykite Nikon Transfer 2.
  • Jei Nikon Transfer 2 automatiškai neatveriama, paleiskite NX Studio ir spustelėkite importavimo piktogramą.
 3. Spustelėkite Start Transfer (pradėti perkėlimą).

  Atminties kortelėje esančios nuotraukos nukopijuojamos į kompiuterį.

 4. Išjunkite fotoaparatą.

  Perkėlimui pasibaigus atjunkite USB laidą.

Windows 10 ir Windows 8.1

Kai prijungiate fotoaparatą, Windows 10 ir Windows 8.1 gali atverti automatinio paleidimo langą.

Spustelėkite dialogo langą ir programos Nikon Transfer 2 paleidimui spustelėkite Nikon Transfer 2.

macOS

Jei programa Nikon Transfer 2 nepaleidžiama automatiškai, patikrinkite, ar fotoaparatas prijungtas, tada paleiskite Image Capture (programa, kuri pateikiama kartu su macOS) ir nurodykite, kad kompiuteriui aptikus fotoaparatą būtų paleidžiama programa Nikon Transfer 2.

Atsargus vaizdo įrašų perkėlimas

Jei atminties kortelė įdėta į kito gamintojo arba kito modelio fotoaparatą, vaizdo įrašų iš jos kelti nebandykite. Jei šio nurodymo nepaisoma, gali būti, kad vaizdo įrašai bus ištrinti, tačiau neperkelti.

Perspėjimai: prijungimas prie kompiuterių

 • Perkėlimo metu neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
 • Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu. Atjungdami laidą jungtis taip pat laikykite tiesiai.
 • Prieš prijungdami arba atjungdami laidą būtinai išjunkite fotoaparatą.
 • Kad duomenų perkėlimas nenutrūktų, fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.

USB šakotuvai

Fotoaparatą prie kompiuterio junkite tiesiogiai, nejunkite laido per USB šakotuvą ar klaviatūrą. Prijunkite fotoaparatą prie įmontuotosios USB jungties.

Nuotraukų spausdinimas

Atrinktas JPEG nuotraukas galima išspausdinti PictBridge spausdintuvu, prijungtu tiesiai prie fotoaparato.

Spausdintuvo prijungimas

Fotoaparatą prijunkite, naudodami komplekte esantį USB laidą. Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.

Įjungus fotoaparatą ir spausdintuvą, ekrane parodomas pasisveikinimo langas, po jo – PictBridge atkūrimo rodinys.

Spausdinamų nuotraukų parinkimas

NEF (RAW) formato nuotraukų (0 Image quality (nuotraukos kokybė)) spausdinimui parinkti neįmanoma. NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas galima sukurti naudojant retušavimo meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)).

Spausdinimas naudojant tiesioginę USB jungtį

Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas arba naudokite papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį. Jei nuotraukos bus spausdinamos per tiesioginę USB jungtį, prieš fotografuodami nustatykite parametro Color space (spalvų erdvė) parinktį sRGB (0 Color space (spalvų erdvė)).

Nuotraukų spausdinimas po vieną

 1. Atverkite norimą nuotrauką.

  Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2. Atverto kadro priartinimui spauskite mygtuką X (T) (priartinimo funkcijos išjungimui spauskite K). Jei norite vienu metu matyti šešias nuotraukas, spauskite mygtuką W (Z). Nuotraukas žymėkite naudodami kryptinį valdikį, o pažymėtos nuotraukos atvėrimui per visą ekraną spauskite mygtuką X (T).

 2. Suderinkite nuotraukų spausdinimo parinktis.

  Toliau nurodytų parinkčių atvėrimui spauskite J, pažymėkite elementą spausdami 1 arba 3 ir parinkčių peržiūrėjimui spauskite 2 (sąraše rodomos tik tos parinktys, kurioms pritaikytas prijungtasis spausdintuvas; numatytosioms parinktims naudoti parinkite Printer default (numatytieji spausdintuvo nustatymai)). Nurodę parinktį, spauskite J, kad sugrįžtumėte į spausdintuvo nustatymų meniu.

 3. Pradėkite spausdinti.

  Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti) ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos kopijos, spauskite J.

Daugiau nei vienos nuotraukos spausdinimas

 1. Atverkite PictBridge meniu.

  Paspauskite PictBridge atkūrimo rodinyje esantį mygtuką G.

 2. Nurodykite parinktį.

  Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir spauskite 2.

  • Print select (spaudinių parinkimas): parinkite nuotraukas, kurias spausdinsite. Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas (nuotraukos atvėrimui per visą ekraną nuspauskite ir palaikykite mygtuką X/T) ir, laikydami nuspaustą mygtuką W (Z), pasirinkite spaudinių skaičių (iki 99) spausdami 1 arba 3. Nuotraukos žymėjimo atsisakymui nustatykite spaudinių skaičiaus nulį.
  • Select date (pasirinkti datą): išspausdinkite po vieną kopiją visų nuotraukų, padarytų parinktą dieną. Datos pažymėjimui spauskite 1 arba 3, o parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite 2. Parinktą dieną padarytų nuotraukų peržiūrėjimui spauskite W (Z). Nuotraukų slinkimui spauskite kryptinį valdiklį, o rodomos nuotraukos peržiūrėjimui per visą ekraną paspauskite ir palaikykite X (T). Grįžimui į datų parinkimo dialogo langą paspauskite W (Z) dar kartą.
  • Index print (miniatiūrų lapas): jei norite sukurti visų, atminties kortelėje esančių, JPEG nuotraukų miniatiūrų lapą, pereikite prie 3 veiksmo. Atminkite: jei atminties kortelėje yra daugiau kaip 256 nuotraukos, bus išspausdintos tik pirmos 256 nuotraukos. Jei 3 veiksmu parinktas puslapio dydis per mažas miniatiūrų lapui, parodomas įspėjamasis pranešimas.
 3. Suderinkite nuotraukų spausdinimo parinktis.

  Suderinkite spausdintuvo nustatymus, kaip aprašyta 2 veiksmo skiltyje „Nuotraukų spausdinimas po vieną“ (0 Nuotraukų spausdinimas po vieną).

 4. Pradėkite spausdinti.

  Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti) ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos kopijos, spauskite J.

Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane

Papildomu didelės raiškos multimedijos sąsajos (High-Definition Multimedia Interface – HDMI) kabeliu (0 Kiti priedai) arba C tipo HDMI kabeliu (galima įsigyti iš kitų tiekėjų) fotoaparatą galima prijungti prie didelės raiškos vaizdo prietaisų. Prieš prijungdami arba atjungdami HDMI kabelį išjunkite fotoaparatą.

Prijunkite prie fotoaparato

Prijunkite prie didelės raiškos prietaiso
(turėkite kabelį su jungtimi, tinkama HDMI prietaisui)

Įjunkite prietaiso HDMI kanalą, įjunkite fotoaparatą ir paspauskite mygtuką K. Atkūrimo metu nuotraukos rodomos televizoriaus ekrane. Garsumą galima reguliuoti televizoriaus valdymo elementais. Fotoaparato valdymo elementų naudoti neįmanoma.

HDMI parinktys

Sąrankos meniu parinktimi HDMI (0 HDMI) nustatoma išvedamo vaizdo raiška ir kitos išplėstinės HDMI parinktys.

Išvedamo vaizdo raiška

Parinkite, kokiu formatu nuotraukos bus išvedamos į HDMI prietaisą. Jei nustatyta parinktis Auto (automatinis), fotoaparatas automatiškai parenka tinkamą formatą.

Advanced (išplėstiniai nustatymai)

Atkūrimas televizoriuje

Jei atkūrimas užtruks ilgai, rekomenduojama naudoti kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį (galima įsigyti atskirai). Jei televizoriaus ekrane nematyti nuotraukų kraštų, nustatykite parametro HDMI > Advanced (išplėstiniai nustatymai) > Output display size (išvedamo rodinio dydis) parinktį 95% (0 Advanced (išplėstiniai nustatymai)).

Skaidrių peržiūros

Atkūrimui automatizuoti galima naudoti atkūrimo meniu parinktį Slide show (skaidrių peržiūra) (0 Slide show (skaidrių peržiūra)).

HDMI ir tiesioginė peržiūra

Kai fotoaparatas prijungiamas HDMI kabeliu, HDMI rodinys gali būti naudojamas fotografuoti esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui arba filmuoti.

Kitų gamintojų įrašymo įrenginių naudojimas

Toliau nurodytus nustatymus rekomenduojama rinktis, kai naudojami kitų gamintojų įrašymo įrenginiai:

 • HDMI > Advanced (išplėstiniai nustatymai) > Output display size (išvedamo rodinio dydis): 100%
 • HDMI > Advanced (išplėstiniai nustatymai) > Live view on-screen display (tiesioginės peržiūros rodinys ekrane): Išjungta