Toliau pateiktas fotoaparato meniu parinkčių numatytųjų nustatymų sąrašas.

Numatytieji atkūrimo meniu nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
Playback folder (atkūrimo aplankas) All (visi)
Image review (nuotraukos peržiūra) Off (išjungta)
After delete (po ištrynimo) Show next (rodyti kitą)
Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas) On (įjungta)
Rotate tall (sukti vertikalias) On (įjungta)
Slide show (skaidrių peržiūra)
Still images and movies (nuotraukos ir filmai)
2 s (2 sek.)

Numatytieji fotografavimo meniu nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
Storage folder (laikymo aplankas)
D7500
100
File naming (failų pavadinimo suteikimas) DSC
Flash control (blykstės valdymas)
TTL
Off (išjungta)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) DX (24 × 16)
Image quality (nuotraukos kokybė) JPEG normal (standartinės kokybės JPEG)
Image size (nuotraukos dydis) Large (didelė)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
Lossless compressed (suglaudintas be nuostolių)
14-bit (14 bitų)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
100
Off (išjungta)
White balance (baltos spalvos balansas) Auto (automatinis) > Normal (standartinis)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) Auto (automatinis)
Color space (spalvų erdvė) sRGB
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) Off (išjungta)
Long exposure NR (ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas) Off (išjungta)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui) Normal (standartinis)
Vignette control (vinjetės kontrolė) Normal (standartinis)
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė) Off (išjungta)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Disable (išjungti)
On (įjungta)
Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3)) Off (išjungta)
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija) AE & flash bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija) *
Off (išjungta)
2
Average (vidurkis)
On (įjungta)
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas))
Off (išjungta)
Auto (automatinis)
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu) Off (išjungta)
Now (dabar)
1 minutė
0001×1
Off (išjungta)

Fotografavimo meniu atkūrimo funkcija fotografavimo metu neveikia.

Numatytieji filmavimo meniu nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
File naming (failų pavadinimo suteikimas) DSC
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį) DX (DX formatas)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) 1920×1080; 60p
Movie quality (filmo kokybė) High quality (aukšta kokybė)
Movie file type (filmo failų tipas) MOV
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
51200
Off (išjungta)
100
White balance (baltos spalvos balansas) Same as photo settings (atitinka nuotraukų nustatymus)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) Same as photo settings (atitinka nuotraukų nustatymus)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) Off (išjungta)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO jautrumui) Normal (standartinis)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) Auto (automatinis)
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas) Auto sensitivity (automatinis jautrumas)
Frequency response (dažninis atsakas) Wide range (platus diapazonas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas) Off (išjungta)
Electronic VR (elektroninis VR) Off (išjungta)
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas) Off (išjungta)
5 sek.
25 minutės
On (įjungta)

Numatytieji pasirinktinių nustatymų meniu nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
a1 AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas) Release (atleidimas)
a2 AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas) Focus (fokusavimas)
a3 Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su įjungtu fiksavimu) 3 (Normal) (3 (standartinis))
a4 Number of focus points (fokusavimo taškų skaičius) 51 points (51 taškas)
a5 Store points by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją) Off (išjungta)
a6 AF activation (AF įjungimas) Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON)
a7 Focus point wrap-around (fokusavimo taškų perėjimas nuo vieno krašto į kitą) No wrap (taškai nepereina)
a8 Focus point options (fokusavimo taškų parinktys)
Auto (automatinis)
On (įjungta)
a9 Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis apšvietimas) On (įjungta)
a10 Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas esant įjungtam AF režimui) Enable (įjungti)
b1 ISO sensitivity step value (ISO jautrumo žingsnelio vertė) 1/3 step (1/3 žingsnelio)
b2 EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV žingsneliai) 1/3 step (1/3 žingsnelio)
b3 Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas) Off (išjungta)
b4 Matrix metering (matricos matavimas) Face detection on (veidų aptikimo funkcija įjungta)
b5 Center-weighted area (centruota sritis) ø 8 mm
b6 Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas)
0
0
0
0
c1 Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L) Off (išjungta)
c2 Standby timer (budėjimo laikmatis) 6 s (6 sek.)
c3 Self-timer (automatinis laikmatis)
10 s (10 sek.)
1
0.5 s (0,5 sek.)
c4 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)
10 s (10 sek.)
1 min (1 min.)
4 s (4 sek.)
4 s (4 sek.)
10 min (10 min.)
c5 Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė (ML-L3)) 1 min (1 min.)
d1 CL mode shooting speed (fotografavimo sparta esant įjungtam režimui CL) 3 fps
d2 Max. continuous release (didžiausias skaičius nepertraukiamo atleidimo režimu) 100
d3 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas) Off (išjungta)
d4 Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine diafragma) Disable (išjungti)
d5 File number sequence (failų numerių seka) On (įjungta)
d6 Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys) Off (išjungta)
d7 ISO display (ISO verčių rodymas) Show frame count (rodyti kadrų skaičių)
d8 LCD illumination (LCD apšvietimas) Off (išjungta)
d9 Optical VR (optinis VR) On (įjungta)
e1 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis) 1/250 s (1/250 sek.)
e2 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis) 1/60 s (1/60 sek.)
e3 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas) Entire frame (visas kadras)
e4 Auto M ISO sensitivity control (automatinis M ISO jautrumo valdymas) Subject and background (objektas ir fonas)
e5 Bracketing order (serijos eilės tvarka) MTR > under > over (išmatuota > mažiau > daugiau)
f1 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
Viewfinder virtual horizon (vaizdo ieškiklio virtualus horizontas)
None (jokia)
None (jokia)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
None (jokia)
Auto bracketing (automatinė serija)
None (jokia)
f2 OK button (mygtukas OK)
Select center focus point (pasirinkti centrinį fokusavimo tašką)
Thumbnail on/off (miniatiūros įjungtos/išjungtos)
Select center focus point (pasirinkti centrinį fokusavimo tašką)
f3 Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)

Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas): U

Shutter speed/aperture (užrakto greitis/diafragma): U

Exposure setting (ekspozicijos nustatymas): Off (išjungta)

Autofocus setting (automatinio fokusavimo nustatymas): Off (išjungta)

Off (išjungta)
10 frames (10 kadrų)
f4 Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui naudoti) No (ne)
f5 Reverse indicators (apgręžti rodiklius)
g1 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
Index marking (žymių nustatymas)
Index marking (žymių nustatymas)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
Take photos (fotografuoti)

Numatytieji sąrankos meniu nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus)
Numatytasis fotografavimo režimas yra P
Time zone and date (laiko juosta ir data)
Off (išjungta)
Off (išjungta)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
0
0
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) A-B: 0, G-M: 0
Information display (informacinis ekranas) Auto (automatinis)
Auto info display (automatinis informacijos rodymas) On (įjungta)
Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) On (įjungta)
AF fine-tune (AF tikslinimas)
Off (išjungta)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Clean at startup & shutdown (valyti įjungiant ir išjungiant)
Beep options (garsinio signalo parinktys)
Off (išjungta)
2
Low (žemas)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
Enable (įjungti)
Left V Right (iš kairės į dešinę)
Flash warning (blykstės įspėjimas) On (įjungta)
HDMI
Auto (automatinis)
Output range (išvedamo vaizdo diapazonas) Auto (automatinis)
Output display size (išvedamo rodinio dydis) 100%
Live view on-screen display (tiesioginės peržiūros rodinys ekrane) On (įjungta)
Dual monitor (du ekranai) On (įjungta)
Location data (buvimo vietos duomenys)
No (ne)
Standby timer (budėjimo laikmatis) Enable (įjungti)
Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą) Yes (taip)
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys)
On (įjungta)
Pairing (siejimas)
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) None (jokia)
Airplane mode (skrydžio režimas) Disable (išjungti)
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Off (išjungta)
Bluetooth
Disable (išjungti)
On (įjungta)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Enable (įjungti)
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Enable release (atleidimo funkcija įjungta)