Fotoaparato drebėjimo sumažinimui arba autoportretų fotografavimui galima naudoti nuotolinio valdymo pultelį ML-L3 (0 Kiti priedai).

 1. Pasirinkite Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3)).

  Fotografavimo meniu pažymėkite Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3)) ir spauskite 2.

 2. Pasirinkite nuotolinio valdymo režimą.

  Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir spauskite J.

 3. Sukomponuokite nuotrauką.

  Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite jį ant stabilaus ir lygaus pagrindo.

 4. Fotografuokite.

  Būdami ne didesniu kaip 5 m atstumu nuo fotoaparato, nutaikykite ML-L3 siųstuvą į fotoaparato infraraudonųjų spindulių imtuvą ir paspauskite ML-L3 užrakto atleidimo mygtuką. Kai įjungtas uždelstas nuotolinis režimas, automatinio laikmačio lemputė įsižiebia likus maždaug dviem sekundėms iki užrakto atleidimo. Kai įjungtas greitojo veikimo nuotolinis režimas, automatinio laikmačio lemputė ima mirksėti atleidus užraktą. Kai įjungtas nuotolinis veidrodžio pakėlimo režimas, vieną kartą paspaudus ML-L3 užrakto atleidimo mygtuką, pakeliamas veidrodis. Po 30 sek. arba antrą kartą paspaudus mygtuką, atleidžiamas užraktas ir sumirksi automatinio laikmačio lemputė.

Atleidimo režimas

Kai naudojamas papildomas nuotolinio valdymo pultelis ML-L3, fotografuojama po vieną kadrą, kad ir kokia būtų atleidimo režimo parinkimo ratuku nustatyta parinktis.

Prieš papildomų nuotolinio valdymo pultelių ML-L3 naudojimą

Prieš pirmą kartą naudodami nuotolinio valdymo pultelį, ištraukite skaidrią plastikinę baterijos izoliavimo plėvelę.

Integruotos blykstės naudojimas

Jei įjungtas bet kuris režimas, kuriam esant blykstę reikia pakelti rankiniu metodu (0 Rankinio atidarymo režimai), prieš fotografuodami su blykste paspauskite mygtuką M (Y) blykstei pakelti ir palaukite, kol ekrane atsiras blykstės parengties daviklis (M) (0 Integruota blykstė). Fotografavimas nutraukiamas, jei blykstė pakeliama esant įjungtam nuotolinio valdymo režimui. Jei prireiks blykstės, fotoaparatas į ML-L3 užrakto atleidimo mygtuką reaguos tik įkrovus blykstę. Jei įjungtas režimas, kuriam esant blykstė atidaroma automatiškai (0 Automatinio atidarymo režimai), blykstės įkrovimas pradedamas parinkus nuotolinio valdymo režimą. Įkrovus blykstę, ji prireikus atidaroma ir suveikia automatiškai.

Jei parinktas blykstės režimas, kuriame įdiegta raudonų akių efekto mažinimo funkcija, raudonų akių efekto mažinimo lemputė įsijungs iki užrakto atleidimo likus maždaug vienai sekundei. Jei įjungtas uždelstas nuotolinis režimas, automatinio laikmačio lemputė įžiebia dviem sekundėms. Po jos, likus sekundei iki užrakto atleidimo, įsižiebia raudonų akių efekto mažinimo lemputė.

Fokusavimas esant įjungtam nuotolinio valdymo režimui

Fotoaparatas nereguliuoja židinio nepertraukiamai, net jei įjungtas nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo režimas. Tačiau atminkite, kad ir koks būtų parinktas automatinio fokusavimo režimas, vaizdą prieš fotografuojant galima sufokusuoti paspaudžiant iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Jei parinktas automatinis pagalbinis arba vienkartinis pagalbinis automatinis fokusavimas arba, esant įjungtam fotoaparato tiesioginės peržiūros režimui, parinktas uždelstas nuotolinis ar greitojo veikimo nuotolinis režimas, fotoaparatas prieš fotografavimą automatiškai sureguliuoja židinį. Jei fotografavimo žiūrint pro vaizdo ieškiklį metu fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti vaizdo, užraktas neatleidžiamas ir fotoaparatas grįžta į budėjimo režimą.

Nuotolinis veidrodžio pakėlimo režimas

Kol veidrodis pakeltas, nuotraukos neįmanoma komponuoti vaizdo ieškiklyje, be to, neveikia automatinio fokusavimo ir matavimo funkcijos.

Nuotolinio valdymo režimo išjungimas

Nuotolinio valdymo režimas išjungiamas automatiškai, jei nuotrauka nepadaroma, kol nesibaigė laikas, nustatytas pasirinktinio nustatymo c5 (Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė (ML-L3)), 0 Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė (ML-L3))) parinktimi, jei nustatoma parametro Remote control mode (ML-L3) (nuotolinio valdymo režimas (ML-L3)) parinktis Off (išjungta), jei fotoaparatas nustatomas iš naujo dviem mygtukais (0 Nustatymas iš naujo dviem mygtukais. Numatytųjų nustatymų atkūrimas) arba jei fotografavimo parinktys nustatomos iš naujo naudojant funkciją Reset photo shooting menu (fotografavimo meniu nustatymas iš naujo) (0 Reset photo shooting menu (fotografavimo meniu nustatymas iš naujo)).

Funkcijų priskyrimas užrakto mygtukui

Jei nustatyta pasirinktinio nustatymo g1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas) parinktis Record movies (filmuoti), ML-L3 neįmanoma naudoti, kai tiesioginės peržiūros valdiklis nustatytas į padėtį 1.

Uždenkite vaizdo ieškiklį

Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa nepasirodytų nuotraukose ar netrukdytų ekspozicijai, prieš fotografuodami nuimkite guminį okuliaro apsodą ir uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu (0 Uždenkite vaizdo ieškiklį).

Taip pat žr.

Daugiau informacijos: