Jei nustatyta fotografavimo meniu parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktis On (įjungta), ISO jautrumas bus reguliuojamas automatiškai, kai nepavyks pasiekti optimalios ekspozicijos esant naudotojo parinktai vertei (jei naudojama blykstė, ISO jautrumas atitinkamai pakoreguojamas).

 1. Pasirinkite Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas).

  Fotografavimo meniu pasirinkite ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai), pažymėkite Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) ir spauskite 2.

 2. Pasirinkite On (įjungta).

  Pažymėkite On (įjungta) ir paspauskite J (jei parinksite Off (išjungta), ISO jautrumo vertė nebus keičiama, paliekama tokia, kokią parinko naudotojas).

 3. Pakoreguokite nustatymus.

  Didžiausią automatinio ISO jautrumo vertę galima parinkti naudojant parametrą Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) (mažiausia ISO jautrumo vertė automatiškai prilyginama ISO 100; atminkite: jei naudotojo parinkta ISO jautrumo vertė bus didesnė nei nurodyta parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi, bus taikoma naudotojo nurodyta vertė). Jei įjungtas režimas P arba A, jautrumas reguliuojamas tik tuo atveju, jei esant užrakto greičiui, kuris nustatytas parametro Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis) parinktimi, ekspozicija būtų nepakankama (1/4 000– 30 sek. arba Auto (automatinis); jei įjungtas režimas S arba M, ISO jautrumas reguliuojamas taip, kad esant naudotojo parinktam užrakto greičiui būtų pasiekta optimali ekspozicija). Jei nustatyta parinktis Auto (automatinis), fotoaparatas parenka mažiausią užrakto greitį pagal objektyvo židinio nuotolį. Kai fotografuojami greitai judantys objektai, parinkus dideles užrakto greičio vertes sumažinamas suliejimas. Baigę derinti nustatymus, išeisite paspausdami J.

  Norėdami pasirinkti didžiausią ISO jautrumą, kai fotografuojate su integruota blykste arba papildoma blykste, naudokite Maximum sensitivity with M (didžiausias jautrumas fotografuojant su M). Jei parinksite Same as without flash (toks pats kaip be blykstės), didžiausia fotografavimo su blykste ISO jautrumo vertė prilyginama vertei, kuri nustatyta parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi.

Kai nustatyta parinktis On (įjungta), rodomas užrašas ISO AUTO. Pakeitus naudotojo parinktą jautrumo vertę, šios indikacijos ima mirksėti ir valdymo pulte rodoma pakeista vertė.

Tiesioginė peržiūra

Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, automatinio ISO jautrumo valdymo indikacija rodoma ekrane.

Mažiausias užrakto greitis

Automatiškai parinktą užrakto greičio vertę galima patikslinti pažymint Auto (automatinis) ir paspaudžiant 2. Pavyzdžiui, jei fotografuojate su teleobjektyvu, galima naudoti didesnes greičio vertes nei paprastai būna parenkamos automatiškai, kad vaizdas mažiau susilietų. Tačiau atminkite, kad Auto (automatinis) veikia tik naudojant objektyvus su procesoriais. Užrakto greitis gali būti automatiškai nustatomas mažesnis už minimumą, jei, esant tam tikram ISO jautrumui, nustatytam parametro Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) parinktimi, nepavyksta pasiekti optimalios ekspozicijos.

Automatinis ISO jautrumo valdymas

Kai naudojama blykstė, mažiausiam užrakto greičiui bus nustatyta vertė, nurodyta parametro Minimum shutter speed (mažiausias užrakto greitis) parinktimi, nebent ši vertė didesnė už pasirinktinio nustatymo e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizavimo greitis), 0 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)) vertę arba mažesnė už pasirinktinio nustatymo e2 (Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis), 0 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)) vertę. Tokiu atveju bus naudojama pastaroji, nustatyta pasirinktinio nustatymo e2 parinktimi, vertė. Atminkite, kad ISO jautrumas gali būti padidintas automatiškai, jei vienu metu įjungta automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija ir lėtos sinchronizacijos blykstės režimas (jį galima parinkti naudojant integruotą blykstę ir tinkamas papildomas blykstes), neleidžiant fotoaparatui parinkti mažos užrakto greičio vertės.

Automatinio ISO jautrumo valdymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

Automatinio ISO jautrumo valdymo funkciją galima įjungti arba išjungti paspaudžiant mygtuką S (Q) ir sukant papildomų komandų ratuką. Kai įjungiama automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija, rodomas užrašas ISO AUTO.