Viso kadro atkūrimas

Miniatiūrų atkūrimas

Kalendoriaus atkūrimas

Viso kadro atkūrimas

Nuotraukų atkūrimui spauskite mygtuką K. Ekrane bus rodoma naujausia nuotrauka. Kitas nuotraukas galima atverti spaudžiant 4 arba 2. Jei norite pamatyti papildomos informacijos apie esamą nuotrauką, spauskite 1 arba 3 (0 Informacija apie nuotrauką).

Mygtukas K

Miniatiūrų atkūrimas

Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite mygtuką W (Z), kol nuotrauka rodoma per visą kadrą. Spaudžiant mygtuką W (Z), rodomų nuotraukų skaičius kaskart padidėja nuo 4 iki 9 ir iki 72. Jis atitinkamai kaskart sumažėja, spaudžiant mygtuką X. Aukštyn arba žemyn slinkite braukdami pirštu per jutiklinį ekraną, o nuotraukų žymėjimui spauskite kryptinį valdiklį.

Mygtukas W (Z)

Kalendoriaus atkūrimas

Norėdami peržiūrėti parinktos dienos nuotraukas, spauskite mygtuką W (Z), kol rodomos 72 nuotraukos.

Mygtukas W (Z)

Dienų žymėjimui datų sąraše naudokite jutiklinį ekraną arba kryptinį valdiklį. Parinktos dienos nuotraukos atsiranda miniatiūrų sąraše. Žymiklio perkėlimui į miniatiūrų sąrašą spauskite J arba W (Z). Tada, spaudžiant kryptinį valdiklį bus galima parinkti nuotraukas atkūrimui naudojant viso kadro atkūrimo arba atkūrimo didinant funkcijas (0 Žvilgsnis iš arčiau. Didinimas atkuriant), apsaugojimui (0 Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo) arba trynimui (0 Nuotraukų trynimas). Jei paspausite ir palaikysite mygtuką X (T), pažymėta nuotrauka bus atverta naudojant viso kadro atkūrimo funkciją. Grįžimui į datų sąrašą spauskite mygtuką W (Z). Grįžimui į 72 kadrų atkūrimo rodinį spauskite mygtuką X (T), kol žymiklis yra datų sąraše.

Datų sąrašas

Miniatiūrų sąrašas

Sukti vertikalias

Jei norite, kad vertikalios nuotraukos būtų rodomos vertikalioje padėtyje (portretine orientacija), nustatykite atkūrimo meniu parametro Rotate tall (sukti vertikalias) parinktį On (įjungta) (0 Rotate tall (sukti vertikalias)).

Nuotraukos peržiūra

Kai nurodyta atkūrimo meniu parametro Image review (nuotraukos peržiūra) parinktis On (įjungta) (0 Image review (nuotraukos peržiūra)), nuotraukos po fotografavimo automatiškai parodomos ekrane (fotoaparatas jau būna tinkamai orientuotas, todėl peržiūros metu nuotraukos automatiškai nesukamos). Kai įjungtas bet kuris nepertraukiamo atleidimo režimas, rodymas pradedamas baigus fotografuoti, pradedant nuo pirmos nuotraukos esamoje serijoje.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Atkūrimo metu naudojant jutiklinį ekraną galima:


Peržiūrėti kitoms nuotraukoms

Kitų nuotraukų peržiūrėjimui brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.


Sparčiai slinkti rodinį iki kitų nuotraukų

Kai ekrane rodomas visas kadras, palietus ekraną rodinio apačioje atveriama kadrų slinkties juosta, kurioje braukiant pirštu į kairę arba dešinę galima sparčiai slinkti rodinį iki kitų nuotraukų.

Kadrų slinkties juosta


Artinti vaizdą (tik nuotraukų)

Vaizdo artinimui ir tolinimui atitinkamai skėskite ir glauskite pirštus, o rodinio slinkimui braukite pirštu per ekraną (0 Žvilgsnis iš arčiau. Didinimas atkuriant). Dukart sparčiai paliečiant ekraną galima priartinti vaizdą, kad ekrane būtų rodomas visas kadras, arba atšaukti artinimo funkciją.


Peržiūrėti miniatiūroms

Jei norite tolindami vaizdą įjungti miniatiūrų peržiūros režimą (0 Miniatiūrų atkūrimas), viso kadro atkūrimo metu glauskite ekrane du pirštus. Rodomų nuotraukų skaičiui parinkti (4, 9 arba 72), glauskite arba skėskite prie ekrano pridėtus du pirštus.


Peržiūrėti filmams

Filmo atkūrimui pradėti palieskite ekrane rodomą pagalbinę piktogramą (filmai nurodomi piktograma 1). Atkūrimo pristabdymui arba tęsimui palieskite ekraną; viso kadro atkūrimo režimo grąžinimui palieskite 6 (atminkite: kai kurios filmų atkūrimo rodinio piktogramos nereaguoja į ekrano lietimo veiksmus).

Pagalbinės piktogramos

Mygtukas i

Jei esant įjungtam viso kadro arba miniatiūrų atkūrimo režimui paspaudžiamas mygtukas i, atveriamas toliau išvardytų parinkčių sąrašas. Pažymėkite parinktis liesdami jutiklinį ekraną arba spausdami kryptinį valdiklį ir spauskite mygtuką J.

  • Rating (vertinimas): įvertinkite esamą nuotrauką (0 Atskirų nuotraukų vertinimas).
  • Select to send to smart device/deselect (parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą/atsisakyti parinkimo) (taikoma tik nuotraukoms): parinkite nuotraukas, kurias siųsite į išmanųjį prietaisą.
  • Retouch (retušuoti) (taikoma tik nuotraukoms): naudodami retušavimo meniu parinktis (0 N Retušavimo meniu. Retušuotų kopijų kūrimas), sukurkite retušuotą esamos nuotraukos kopiją.
  • Volume control (garsumo reguliavimas) (taikoma tik filmams): nustatykite atkuriamų filmų garsumą.
  • Edit movie (montuoti filmą) (taikoma tik filmams): montuokite filmus naudodami filmų montavimo meniu parinktis (0 Filmų apkarpymas). Filmus taip pat galima montuoti paspaudžiant mygtuką i, kol filmo atkūrimas pristabdytas.
  • Choose folder (parinkti aplanką): Parinkite aplanką atkūrimui. Pažymėkite aplanką ir pažymėtame aplanke esančių nuotraukų peržiūrėjimui spauskite J.

i mygtukas

Mygtuko i meniu užvėrimui ir atkūrimo režimo grąžinimui paspauskite mygtuką i dar kartą.