Laikymas

Jei fotoaparato ilgą laiką nenaudosite, išimkite akumuliatorių ir padėkite fotoaparatą į vėsią ir sausą vietą, su uždengtu kontaktų dangteliu. Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais arba tokiose vietose:

 • kurios prastai vėdinamos arba drėgnumas jose yra didesnis nei 60 %;
 • šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., televizoriaus ar radijo;
 • kuriose temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C.

Valymas

Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.

Vaizdo jutiklio valymas

Įtarę, kad ant vaizdo jutiklio esantys nešvarumai ar dulkės matosi nuotraukose, galite nuvalyti jutiklį, naudodami sąrankos meniu parinktį Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį). Jutiklį galima nuvalyti bet kuriuo metu, nurodžius parinktį Clean now (valyti dabar). Be to, valymas gali būti atliekamas automatiniu būdu, kai fotoaparatas įjungiamas arba išjungiamas.

„Clean now“ (valyti dabar)

Laikydami fotoaparatą pagrindu žemyn, parinkite sąrankos meniu elementą Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį), pažymėkite Clean now (valyti dabar) ir spauskite J. Fotoaparatas patikrins vaizdo jutiklį ir pradės valyti. Valymo metu valdymo pulte mirksi P ir negalima atlikti kitų operacijų. Kol valymas nebaigtas ir nerodomas sąrankos meniu, neišimkite ir neatjunkite maitinimo šaltinio.

„Clean at startup/shutdown“ (valyti įjungiant/išjungiant)

Nustatykite vieną iš šių parinkčių:

 1. Pasirinkite Clean at startup/shutdown (valyti įjungiant/išjungiant).

  Atverkite meniu Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį), kaip aprašyta skirsnyje „Clean now (valyti dabar)“ (0 „Clean Now“ (valyti dabar)). Pažymėkite Clean at startup/shutdown (valyti įjungiant/išjungiant) ir spauskite 2.

 2. Nustatykite parinktį.

  Pažymėkite parinktį ir spauskite J.

Vaizdo jutiklio valymas

Jei įjungimo metu naudosite fotoaparato valdiklius, vaizdo jutiklis gali likti nenuvalytas. Įjungus fotoaparatą, vaizdo jutiklis gali būti nevalomas, jei tuo metu įkraunama blykstė.

Jeigu dulkių nepavyksta visiškai pašalinti naudojant meniu Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) parinktis, nuvalykite vaizdo jutiklį rankiniu būdu (0 Rankinis valymas) arba pasikonsultuokite su Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

Jei vaizdo jutiklio valymas atliekamas keletą kartų iš eilės, vaizdo jutiklio valymo funkcija gali būti laikinai išjungta, kad apsaugotų fotoaparato vidines grandines. Vėl valyti galima po trumpos pertraukos.

Rankinis valymas

Jeigu pašalinių dalelių nepavyksta pašalinti nuo vaizdo jutiklio naudojant sąrankos meniu esančią parinktį Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) (0 Vaizdo jutiklio valymas), jutiklį galima nuvalyti rankiniu būdu, kaip aprašyta toliau. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jutiklis yra ypač lengvai pažeidžiamas. Nikon rekomenduoja, kad jutiklį valytų tik Nikon įgaliotieji techninės priežiūros specialistai.

 1. Įkraukite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.

  Tikrinant arba valant vaizdo jutiklį būtinas patikimas maitinimo šaltinis. Išjunkite fotoaparatą ir įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių arba prijunkite papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį. Sąrankos meniu parinktis Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) pasiekiama, tik kai nesudarytas fotoaparato ir išmaniojo prietaiso Bluetooth ryšys ir akumuliatoriaus įkrovos lygis viršija J.

 2. Nuimkite objektyvą.

  Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.

 3. Pasirinkite Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui).

  Įjunkite fotoaparatą, pažymėkite sąrankos meniu elementą Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) ir spauskite 2.

 4. Spauskite J.

  Ekrane pateikiamas pranešimas, o valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje atsiranda brūkšnelių eilė. Jei nepatikrinę jutiklio norite grąžinti įprastinę būseną, išjunkite fotoaparatą.

 5. Pakelkite veidrodį.

  Iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Pakyla veidrodis ir atsidaro užrakto diafragma, už kurios matyti vaizdo jutiklis. Vaizdo ieškiklio ekranas išsijungia ir valdymo pulte ima mirksėti brūkšnelių eilutė.

 6. Apžiūrėkite vaizdo jutiklį.

  Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa kristų ant vaizdo jutiklio, apžiūrėkite, ar ant jutiklio nėra dulkių ar pūkelių. Jei pašalinių objektų nėra, pereikite prie 8 veiksmo.

 7. Nuvalykite vaizdo jutiklį.

  Pūstuku pašalinkite visas ant jutiklio esančias dulkes ir pūkelius. Nenaudokite pūstuko su šepetėliu, nes šereliai gali pažeisti jutiklį. Jei nešvarumų nepavyksta pašalinti pūstuku, būtina kreiptis į Nikon įgaliotuosius techninės priežiūros specialistus. Jokiu būdu nelieskite ir nešluostykite jutiklio.

 8. Išjunkite fotoaparatą.

  Veidrodis nusileis, o užrakto diafragma užsidarys. Prijunkite objektyvą arba uždėkite korpuso dangtelį.

Naudokite patikimą maitinimo šaltinį

Užrakto diafragma yra trapi ir lengvai sugadinama. Jei fotoaparatas išjungiamas, kai veidrodis pakeltas, diafragma automatiškai užsidaro. Saugodami diafragmą nuo žalos, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:

 • Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, jei pakeltas veidrodis.
 • Jei pakėlus veidrodį išsikrauna akumuliatorius, pasigirsta garsinis signalas ir ima mirksėti automatinio laikmačio lemputė: taip įspėjama, kad užrakto diafragma užsidarys, o veidrodis bus nuleistas maždaug po dviejų minučių. Nedelsdami nutraukite valymo ar tikrinimo darbus.

Pašalinės medžiagos ant vaizdo jutiklio

Pašalinės medžiagos, kurios į fotoaparatą patenka nuimant ar keičiant objektyvus arba korpuso dangtelius (labai retais atvejais tepalas ar smulkios dalelės iš paties fotoaparato), gali prilipti prie vaizdo jutiklio ir matytis nuotraukose, kurios padaromos esant tam tikroms sąlygoms. Saugodami fotoaparatą, kai objektyvas nuimtas, būtinai uždėkite su fotoaparatu pateikiamą korpuso dangtelį, iš pradžių atsargiai pašalinę visas dulkes ir kitas pašalines medžiagas, kurių gali būti ant fotoaparato tvirtinimo jungties, objektyvo stovo ir korpuso dangtelio. Stenkitės nedėti korpuso dangtelio ir nekeisti objektyvo dulkėtoje aplinkoje.

Jei pašalinių medžiagų vis dėlto pateko ant vaizdo jutiklio, naudokite vaizdo jutiklio valymo parinktį, kaip aprašyta skirsnyje „Vaizdo jutiklio valymas“ (0 „Clean Now“ (valyti dabar)). Jei problema išlieka, nuvalykite jutiklį rankiniu būdu (0 Rankinis valymas) arba kreipkitės į įgaliotuosius Nikon techninės priežiūros specialistus, kad jutiklį nuvalytų jie. Jei nuotraukoje matosi ant jutiklio esančios pašalinės medžiagos, jas galima retušuoti naudojant vaizdo valymo parinktis, esančias kai kuriose vaizdų redagavimo programose.

Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra

Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per vienerius dvejus metus atliktų jo apžiūrą, o kas trejus penkerius metus – techninės priežiūros darbus (šios paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai rekomenduojama dažnai vykdyti patikros ir techninės priežiūros darbus. Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar papildomas blykstes.