Šiame skyriuje aprašoma, kaip fotografuoti įjungus režimą i arba j. i ir j yra automatiniai nereguliuojamieji režimai, kuriuose beveik visus nustatymus pagal fotografavimo sąlygas valdo fotoaparatas. Šie du režimai vienas nuo kito skiriasi tuo, kad įjungus režimą j, nesuveikia blykstė.

 1. Įjunkite fotoaparatą.

  Įsižiebs informacinis ekranas ir valdymo pultas.

  Maitinimo jungiklis

 2. Nuspauskite fotoaparato viršuje įtaisytą režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtuką ir jo neatleisdami pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį i arba j.

  Režimo pasirinkimo ratukas

  Režimo pasirinkimo ratuko fiksatoriaus atleidimo mygtukas

  Komponuoti nuotraukas galima vaizdo ieškiklyje arba ekrane (tiesioginės peržiūros režimas). Tiesioginės peržiūros režimo įjungimui pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį C ir paspauskite mygtuką a.

  Tiesioginės peržiūros valdiklis

  Mygtukas a

  Nuotraukų komponavimas vaizdo ieškiklyje

  Nuotraukų komponavimas ekrane (tiesioginė peržiūra)

 3. Paruoškite fotoaparatą.

  Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį: kai komponuojate nuotraukas vaizdo ieškiklyje, dešine ranka laikykite fotoaparatą už rankenos, o kaire iš apačios prilaikykite fotoaparato korpusą arba objektyvą. Pritraukite alkūnes šonuose prie krūtinės.

  Tiesioginė peržiūra: kai komponuojate nuotraukas ekrane, dešine ranka laikykite fotoaparatą už rankenos, o kaire iš apačios prilaikykite objektyvą.

  Portretinės (vertikalios) orientacijos nuotraukų komponavimas

  Komponuodami portretines (vertikalias) nuotraukas, laikykite fotoaparatą, kaip pavaizduota toliau.

  Nuotraukų komponavimas vaizdo ieškiklyje

  Nuotraukų komponavimas ekrane

 4. Sukomponuokite nuotrauką.

  Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį: sukomponuokite nuotrauką vaizdo ieškiklyje taip, kad pagrindinis objektas būtų AF srities rėmelyje.

  AF srities rėmeliai

  Tiesioginė peržiūra: pagal numatytuosius nustatymus fotoaparatas automatiškai aptinka veidus ir parenka fokusavimo tašką. Jei neaptinkamas joks veidas, spausdami kryptinį valdiklį perkelkite fokusavimo tašką ant pagrindinio objekto.

  Fokusavimo taškas

  Kintamojo židinio objektyvų naudojimas

  Naudokite priartinimo žiedą priartinti objektui taip, jog jis užpildytų didesnę kadro dalį, arba atitolinti, kad padidintumėte sritį, matomą galutinėje nuotraukoje (židinio nuotolio skalėje parinkite didesnį židinio nuotolį, kai reikia priartinti, arba mažesnį, kai reikia atitolinti).

  Priartinti Atitolinti

  Priartinimo žiedas

 5. Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.

  Fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį: vaizdui sufokusuoti paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką (jei objektas prastai apšviestas, gali įsižiebti AF pagalbinio apšvietimo lemputė). Sufokusavus vaizdo ieškiklyje atsiranda aktyvus fokusavimo taškas ir židinio daviklis (I).

  Fokusavimo taškas

  Židinio daviklis

  Židinio daviklis Aprašymas
  I Objektas sufokusuotas.
  F Fokusavimo taškas yra tarp fotoaparato ir objekto.
  H Fokusavimo taškas yra už objekto.
  FH
  (mirksi)
  Fotoaparato automatinio fokusavimo funkcijai nepavyksta sufokusuoti vaizdo (0 Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą).

  Tiesioginė peržiūra: fotoaparatui fokusuojant, fokusavimo taškas mirksi žalia spalva. Jei fotoaparatui pavyksta sufokusuoti vaizdą, fokusavimo taškas ima šviesti žalia spalva, jei ne – mirksėti raudonai.

  Fokusavimo taškas

 6. Fotografuokite.

  Vaizdui nufotografuoti švelniai pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką. Įsižiebs atminties kortelės prieigos lemputė ir kelias sekundes ekrane bus rodoma nuotrauka. Neišimkite atminties kortelės ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, kol lemputė neužgeso ir įrašymas nebaigtas.

  Atminties kortelės prieigos lemputė

  Tiesioginės peržiūros režimo išjungimui paspauskite mygtuką a.

  Mygtukas a

Budėjimo laikmatis (fotografavimas žiūrint pro vaizdo ieškiklį)

Jei apie šešias sekundes neatliekama jokia operacija, išsijungia vaizdo ieškiklis ir kai kurie valdymo pulto rodiniai. Taip taupoma akumuliatoriaus energija. Rodmenims vėl įjungti iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Automatiškai skaičiuojamą budėjimo laikmačio trukmę galima parinkti naudojant pasirinktinį nustatymą c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 Standby timer (budėjimo laikmatis)).

Ekspozicijos matuokliai įjungti

Ekspozicijos matuokliai išjungti

Integruota blykstė

Jei, esant įjungtam režimui i, tinkamą ekspoziciją įmanoma užtikrinti tik papildomai apšviečiant aplinką, paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką automatiškai pakeliama integruota blykstė. Jei blykstė pakelta, fotografuoti galima tik tada, kai rodomas blykstės parengties daviklis (M). Jei blykstės parengties daviklis nerodomas, blykstė įkraunama. Trumpam patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir pabandykite dar kartą.

Vaizdo ieškiklis

Live view (tiesioginė peržiūra)

Kad neeikvotumėte energijos, kai blykstė nenaudojama, spauskite ją švelniai žemyn, kol spragtelės fiksatorius.

Tiesioginės peržiūros režimo naudojimo patarimai

Indikacijų rodymas ir slėpimas

Spaudžiant mygtuką R rodiniai kas kartą keičiami toliau nurodyta tvarka.

Virtual horizon (virtualus horizontas)   Informacija įjungta

Komponavimo kreipikliai   Informacija išjungta

Priartintas tiesioginės peržiūros vaizdas

Ekrane rodomo vaizdo padidinimui maždaug iki 17 kartų spauskite mygtuką X (T). Ekrano dešiniajame apatiniame kampe, pilkame rėmelyje, pasirodo navigacijos langas. Ekrane nematomų kadro sričių paslinkimui naudokite kryptinį valdiklį, o vaizdo atitolinimui spauskite W (Z).

Mygtukas X (T)

Navigacijos langas

Atbulinio skaičiavimo rodinys

Atbulinio skaičiavimo rodinys ekrane pateikiamas iki tiesioginės peržiūros režimo automatinio išjungimo likus 30 sek. (kai tiesioginės peržiūros režimo veikimo trukmė, siekiant apsaugoti vidines grandines, artėja prie pabaigos, t. y. likus 5 sek. iki ekrano automatinio išjungimo, arba jei nustatyta pasirinktinio nustatymo c4 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa) > Live view (tiesioginė peržiūra) parinktis yra ne No limit (neribojama) (0 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)), laikmačio rodinys būna raudonos spalvos). Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, laikmatis gali pasirodyti iš karto po tiesioginės peržiūros režimo parinkimo.

Ekrano išjungimo delsa (tiesioginė peržiūra)

Jeigu ilgiau nei dešimt minučių nebus atliktas joks veiksmas, ekranas išsijungs. Trukmę, kuriai praėjus ekranas automatiškai išjungiamas, galima nustatyti pasirinktinio nustatymo c4 (Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa), 0 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)) > Live view (tiesioginė peržiūra) parinktimi.

Ekspozicija

Priklausomai nuo scenos, ekspozicija gali būti kitokia, nei gauta nenaudojant tiesioginės peržiūros.

Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu

Kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, galinčios iškraipyti nuotraukas ir ekspoziciją, prieš fotografuojant reikėtų nuimti guminį okuliaro apsodą ir uždengti vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu (0 Uždenkite vaizdo ieškiklį).

Ekrane gali matytis dantytų kraštų, spalvų kontūrų, muaro ir šviesių dėmių, be to, kai kuriose srityse, kur yra blykčiojančių ar kitokių trumpalaikių šviesos šaltinių, arba jei objektas trumpai apšviečiamas stroboskopu ar kitu intensyviu momentinės šviesos šaltiniu, gali matytis ryškių sričių ar juostų. Be to, fotografuojant judančius objektus, ypač sukant fotoaparatą lanku horizontaliai arba per kadrą dideliu greičiu horizontaliai pralekiant objektui, gali atsirasti iškraipymų. Mirgėjimą ir juostas, ekrane matomas šviečiant fluorescencinėms, gyvsidabrio garų arba natrio lempoms, galima sumažinti naudojant filmavimo meniu parinktį Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) (0 Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)), nors šie artefaktai, esant tam tikram užrakto greičiui, vis tiek gali matytis galutinėje nuotraukoje. Kai fotografuojate tiesioginės peržiūros režimu, nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą intensyvios šviesos šaltinį. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti fotoaparato vidines grandines.

Jei tiesioginės peržiūros režimas naudojamas ilgai, rankena ir fotoaparato sritys šalia ekrano gali įkaisti. Tai nereiškia gedimo.

Ši sritis būna ypač karšta.