เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เลือก เปิดใช้ เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้การตั้งค่าปัจจุบันที่เลือกไว้สำหรับ ตั้งค่าเครือข่าย

ตั้งค่าเครือข่าย

เลือก สร้างโปรไฟล์ เพื่อสร้างโปรไฟล์เครือข่ายใหม่ (0 การเชื่อมต่อในโหมด Access Point, การเชื่อมต่อในโหมด Infrastructure) หากมีโปรไฟล์อยู่แล้วมากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ ท่านสามารถกดปุ่ม J เพื่อเลือกโปรไฟล์จากรายการ ในการแก้ไขโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ให้ไฮไลท์แล้วกดปุ่ม 2 ตัวเลือกต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

  • ทั่วไป: ชื่อโปรไฟล์และรหัสผ่าน เลือก ชื่อโปรไฟล์ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ (ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน ชื่อโปรไฟล์จะเหมือนกับ SSID ของเครือข่าย) หากต้องการกำหนดให้ป้อนรหัสผ่านก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ให้เลือก เปิด สำหรับ ป้องกันด้วยรหัสผ่าน (หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ไฮไลท์ เปิด แล้วกดปุ่ม 2)
  • ไร้สาย: ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านเราเตอร์ (โหมด Infrastructure) หรือสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรงกับกล้อง (โหมด Access Point)

    • โหมด Infrastructure: ป้อน SSID ของเครือข่ายและรหัสผ่านแล้วเลือกประเภทการพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัสที่ใช้บนเครือข่าย (OPEN หรือ WPA2-PSK-AES) ช่องสัญญาณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
    • โหมด Access Point: ป้อน SSID แล้วเลือกช่องสัญญาณ (เลือก อัตโนมัติ สำหรับการเลือกช่องสัญญาณอัตโนมัติหรือ ปรับเอง เพื่อเลือกช่องสัญญาณด้วยตนเอง) และประเภทการพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส (OPEN หรือ WPA2-PSK-AES) ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับกล้อง หากเลือก WPA2-PSK-AES ไว้สำหรับ การพิสูจน์ตัวตน/การเข้ารหัส ท่านยังสามารถตั้งรหัสผ่านของกล้องได้
  • TCP/IP: หากเลือก เปิดใช้ ไว้สำหรับ ดึงข้อมูลอัตโนมัติ ที่อยู่ IP และซับเน็ตมาสก์สำหรับการเชื่อมต่อโหมด Infrastructure จะได้รับผ่านเซิร์ฟเวอร์ DHCP หรือที่อยู่ IP อัตโนมัติ เลือก ไม่ใช้ ด้วยตนเองเพื่อป้อนที่อยู่ IP (แอดเดรส) และซับเน็ตมาสก์ (มาสก์) โปรดทราบว่าต้องมีที่อยู่ IP สำหรับการเชื่อมต่อโหมด Infrastructure

ตัวเลือก

ปรับการตั้งค่าการอัปโหลด

ส่งอัตโนมัติ

เลือก เปิด เพื่ออัปโหลดภาพใหม่ทันทีที่ถ่าย การอัปโหลดจะเริ่มต้นหลังจากบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำแล้วเท่านั้น; โปรดแน่ใจว่าได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้อง ภาพยนตร์และภาพที่ถ่ายในโหมดภาพยนตร์จะไม่ถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ์แต่ต้องอัปโหลดจากหน้าจอแสดงภาพ (0 อัปโหลดภาพ)

ลบหลังจากส่ง

เลือก ใช่ เพื่อลบภาพออกจากการ์ดหน่วยความจำกล้องโดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลดข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ (ไฟล์ที่ได้เลือกไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลก่อนจะเลือกตัวเลือกนี้จะไม่ถูกลบ) การลบอาจหยุดถูกระงับไว้ชั่วคราวขณะที่ใช้งานกล้องบางฟังก์ชั่น

ส่งไฟล์ในรูปแบบ

เมื่ออัปโหลดภาพ NEF+JPEG ให้เลือกว่าจะอัปโหลดทั้งไฟล์ NEF (RAW) และ JPEG หรือเฉพาะสำเนาภาพ JPEG เท่านั้น

ไม่เลือกเลย?

เลือก ใช่ เพื่อลบเครื่องหมายการถ่ายโอนออกจากรูปภาพทั้งหมด การอัปโหลดภาพที่มีสัญลักษณ์ “กำลังส่ง” จะสิ้นสุดลงทันที

MAC Address

ดู MAC address

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง