เพิ่มข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหม่เมื่อถ่ายภาพ สามารถดูข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ในแท็บ Info (ข้อมูล) ของ NX Studio

  • ชื่อช่างภาพ: ใส่ชื่อช่างภาพตามที่อธิบายไว้ใน “การป้อนข้อความ” (0 การป้อนข้อความ) ชื่อช่างภาพจะต้องยาวไม่เกิน 36 ตัวอักษร
  • ลิขสิทธิ์: ใส่ชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่ได้อธิบายใน “การป้อนข้อความ” (0 การป้อนข้อความ) ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องยาวไม่เกิน 54 ตัวอักษร
  • แนบข้อมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด ไฮไลท์ แนบข้อมูลลิขสิทธิ์ แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเปิดหรือปิด หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม J เพื่อออก

เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ถ่ายภาพและผู้ถือลิขสิทธิ์ โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก แนบข้อมูลลิขสิทธิ์ ไว้และช่อง ชื่อช่างภาพ และ ลิขสิทธิ์ เว้นว่างไว้ก่อนให้ยืมหรือโอนย้ายกล้องให้กับผู้อื่น Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการเรียกร้องใดจากการใช้งานตัวเลือก ข้อมูลลิขสิทธิ์

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง