เพิ่มคำอธิบายลงในภาพใหม่เมื่อถ่ายภาพ สามารถดูคำอธิบายเป็นข้อมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ Capture NX-D นอกจากนี้ยังสามารถดูคำอธิบายได้ในหน้าข้อมูลการถ่ายภาพในจอแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

  • ใส่คำอธิบาย: ใส่คำอธิบายตามที่อธิบายไว้ใน “การป้อนข้อความ” (0 การป้อนข้อความ) คำอธิบายมีความยาวได้ไม่เกิน 36 ตัวอักษร
  • แนบคำอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคำอธิบายลงในภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด ไฮไลท์ แนบคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเปิดหรือปิด หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม J เพื่อออก

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง