เพิ่มคำอธิบายลงในภาพใหม่เมื่อถ่ายภาพ สามารถดูคำอธิบายได้ในแท็บ Info (ข้อมูล) ของ NX Studio

  • ใส่คำอธิบาย: ใส่คำอธิบายตามที่อธิบายไว้ใน “การป้อนข้อความ” (0 การป้อนข้อความ) คำอธิบายมีความยาวได้ไม่เกิน 36 ตัวอักษร
  • แนบคำอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคำอธิบายลงในภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด ไฮไลท์ แนบคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเปิดหรือปิด หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม J เพื่อออก

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง