Įrašykite nuo dviejų iki dešimties NEF (RAW) formato kadrų į vieną nuotrauką.

Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos kūrimas

Daugkartinės ekspozicijos nuotraukų neįmanoma įrašyti esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui. Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą ir tik tada tęskite.

Ilgesnė įrašymo trukmė

Jei atkūrimo arba darbo su meniu metu išsijungia ekranas ir maždaug 30 sek. neatliekamas joks veiksmas, fotografavimas baigiamas ir daugkartinės ekspozicijos nuotrauka sukuriama iš kadrų, kurie buvo įrašyti iki minėto momento. Laiką, kurio reikia kitam kadrui įrašyti, galima pailginti nustatant didesnes pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis), 0 c2: Standby timer (budėjimo laikmatis)) reikšmes.

 1. Nustatykite parinktį Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija).

  Pažymėkite fotografavimo meniu elementą Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija) ir spauskite 2.

 2. Parinkite režimą.

  Pažymėkite Multiple exposure mode (daugkartinės ekspozicijos režimas) ir paspauskite 2, tada, spausdami 1 arba 3, parinkite pageidaujamą režimą ir jo įjungimui paspauskite J.

  Jei nustatyta parinktis On (series) (įjungta (serija)) arba On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), valdymo pulte bus rodoma piktograma n.

 3. Parinkite kadrų skaičių.

  Pažymėkite Number of shots (kadrų skaičius) ir spauskite 2.

  Spausdami 1 arba 3 parinkite skaičių kadrų, kurie bus jungiami į vieną nuotrauką, ir spauskite J.

  BKT mygtukas

  Jei nustatyta pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) > BKT button + y (BKT mygtukas + y) (0 f1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktis Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija), daugkartinės ekspozicijos režimas parenkamas paspaudžiant mygtuką BKT ir sukant pagrindinių komandų ratuką, o kadrų skaičius – paspaudžiant mygtuką BKT ir sukant papildomų komandų ratuką. Režimas ir kadrų skaičius rodomas valdymo pulte. Režimo piktogramos: 5 atitinka Off (išjungta), B atitinka On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)) ir 6 atitinka On (series) (įjungta (serija)).

 4. Parinkite perdengimo režimą.

  Pažymėkite Overlay mode (perdengimo režimas) ir paspauskite 2, tada, spausdami 1 arba 3, parinkite pageidaujamą režimą ir jo įjungimui paspauskite J.

 5. Pasirinkite, ar palikti atskirus kadrus.

  Norėdami nurodyti, ar atskirus kadrus, iš kurių sukuriama daugkartinės ekspozicijos nuotrauka, reikia išsaugoti ar ištrinti, pažymėkite Keep all exposures (išsaugoti visus kadrus) ir paspauskite 2, tada, spausdami 1 arba 3 parinkite pageidaujamą parinktį ir jos nustatymui paspauskite J.

 6. Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.

  Jei įjungtas kuris nors nepertraukiamo atleidimo režimas, fotoaparatas visus kadrus įrašo per vieną seriją. Jei nustatyta parinktis On (series) (įjungta (serija)), fotoaparatas įrašinėja daugkartinės ekspozicijos kadrus, kol laikomas nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. Jei nustatyta parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), daugkartinės ekspozicijos fotografavimas baigiamas po pirmosios nuotraukos. Jei įjungtas automatinio laikmačio režimas, fotoaparatas automatiškai įrašys 3 veiksmu parinktą kadrų skaičių, kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of shots (kadrų skaičius) (0 c3: Self-timer (automatinis laikmatis)) parinktis, tačiau intervalas tarp kadrų atitiks pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Interval between shots (intervalas tarp kadrų) parinktį. Jei įjungtas bet kuris kitas atleidimo režimas, nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką kas kartą bus padaroma po vieną nuotrauką. Fotografuokite, kol įrašysite visus kadrus. Informacijos apie tai, kaip nutraukti daugkartinės ekspozicijos režimą, kol neįrašytos visos nuotraukos, pateikiama skirsnyje „Daugkartinės ekspozicijos režimo nutraukimas“ (0 Daugkartinės ekspozicijos režimo nutraukimas).

  Kol fotografavimas nebaigtas, mirksi piktograma n. Jei nustatyta parinktis On (series) (įjungta (serija)), daugkartinės ekspozicijos fotografavimas baigiamas tik nustačius daugkartinės ekspozicijos režimo parinktį Off (išjungta). Jei nustatyta parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), daugkartinės ekspozicijos fotografavimas baigiamas automatiškai, kai baigiama daugkartinės ekspozicijos užduotis. Pasibaigus daugkartinės ekspozicijos fotografavimui, piktograma n išnyksta.

Mygtuko i naudojimas

Toliau išvardytas parinktis galima atverti pirmiausia paspaudžiant mygtuką K, kol įjungtas daugkartinės ekspozicijos režimas, ir tada paspaudžiant mygtuką i. Naudokitės jutikliniu ekranu arba naršykite meniu spausdami kryptinį valdiklį, žymėkite elementus spausdami 1 arba 3 ir nustatykite parinktis spausdami J.

 • View progress (peržiūrėti eigą): galima peržiūrėti išankstinę nuotrauką, sudarytą iš kadrų, įrašytų iki esamo momento.
 • Retake last exposure (kartoti paskutinį kadrą): iš naujo fotografuoti paskutinį kadrą.
 • Save and exit (įrašyti ir išeiti): sukurti daugkartinės ekspozicijos nuotrauką iš kadrų, įrašytų iki esamo momento.
 • Discard and exit (atsisakyti ir išeiti): išeiti neįrašius daugkartinės ekspozicijos nuotraukos. Jei nustatyta parametro Keep all exposures (išsaugoti visus kadrus) parinktis On (įjungta), atskiri kadrai bus išsaugomi.

i mygtukas

Daugkartinės ekspozicijos režimo nutraukimas

Daugkartinės ekspozicijos režimo nutraukimui, kol nepadarytas nurodytas kadrų skaičius, nustatykite daugkartinės ekspozicijos režimo parinktį Off (išjungta) arba paspauskite vieną po kito mygtuką K ir i ir nustatykite parinktį Save and exit (įrašyti ir išeiti) arba Discard and exit (atsisakyti ir išeiti). Jei fotografavimas baigiasi arba jei nustatote parinktį Save and exit (įrašyti ir išeiti), kol nenufotografuotas nurodytas kadrų skaičius, daugkartinės ekspozicijos nuotrauka sukuriama iš kadrų, įrašytų iki esamo momento. Jei nustatyta parametro Overlay mode (perdengimo režimas) parinktis Average (vidurkis), ekspozicijos prieaugis pakoreguojamas atsižvelgiant į tai, kiek kadrų įrašyta. Atminkite, kad fotografavimas automatiškai nutraukiamas, jei:

 • atliekama nustatymo iš naujo dviem mygtukais operacija;
 • fotoaparatas išjungiamas;
 • išsikrauna akumuliatorius.

Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)

Daugkartinės ekspozicijos nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų).

Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos įrašymo metu nebandykite išimti ar pakeisti atminties kortelės.

Kol fotografavimas nebaigtas, neįmanoma įjungti tiesioginės peržiūros režimo. Jei įjungiamas tiesioginės peržiūros režimas, fotoaparatas automatiškai nustato parametro Multiple exposure mode (daugkartinės ekspozicijos režimas) parinktį Off (išjungta).

Fotografavimo informacija, pateikiama informacijos apie atkuriamą nuotrauką rodinyje (įskaitant matavimo metodą, ekspoziciją, fotografavimo režimą, židinio nuotolį, įrašymo datą ir laiką bei fotoaparato orientaciją), atitinka pirmąjį daugkartinės ekspozicijos kadrą.

Fotografavimas intervalų laikmačiu

Jei fotografavimo intervalų laikmačiu režimas įjungiamas prieš fotografuojant pirmąjį kadrą, fotoaparatas įrašinės kadrus parinktu intervalu, kol bus nufotografuota tiek kadrų, kiek nurodyta daugkartinės ekspozicijos režimo meniu (į kadrų skaičių, nurodytą fotografavimo intervalų laikmačiu meniu, neatsižvelgiama). Šie kadrai sujungiami į vieną nuotrauką ir fotografavimas intervalų laikmačiu baigiamas (jei nustatyta daugkartinės ekspozicijos režimo parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), daugkartinės ekspozicijos fotografavimas taip pat baigiamas automatiškai).

Kiti nustatymai

Kol fotografuojami daugkartinės ekspozicijos kadrai, neįmanoma formatuoti atminties kortelės, ir kai kurie meniu elementai yra pilkos spalvos, todėl jų pakeisti neįmanoma.