Pre nego što ubacite ili uklonite punjivu bateriju ili memorijsku karticu, potvrdite da je glavni prekidač u poziciji OFF (ISKLJUČENO). Ubacite punjivu bateriju u prikazanom smeru, koristeći punjivu bateriju tako da ona drži narandžastu bravicu baterije pritisnutom na jednu stranu. Bravica zadržava punjivu bateriju na mestu kada je punjiva baterija u potpunosti ubačena.

Bravica baterije

Držeći memorijsku karticu u prikazanoj orijentaciji, gurnite je skroz u slot dok ne legne na mesto.

Punjiva baterija i punjač

Pročitajte i sledite upozorenja i predostrožnosti u „Zarad vaše bezbednosti“ (0 Zarad vaše bezbednosti) i „Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj bateriji: Mere“ (0 Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj bateriji: Predostrožnosti).

Memorijske kartice

  • Memorijske kartice mogu da postanu tople nakon upotrebe. Budite na oprezu kada uklanjate memorijske kartice iz fotoaparata.
  • Isključite napajanje pre nego što ubacite ili uklonite memorijske kartice. Ne uklanjajte memorijske kartice iz fotoaparata, ne isključujte fotoaparat, niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja u toku formatiranja ili dok se podaci snimaju, brišu ili se kopiraju na kompjuter. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do gubitka podataka ili do štete na fotoaparatu ili kartici.
  • Ne dodirujte kontakte kartice prstima ili metalnim objektima.
  • Ne savijajte, ne ispuštajte niti izlažite jakim fizičkim udarima.
  • Ne primenjujte silu na kućište kartice. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti karticu.
  • Ne izlažite vodi, toploti, visokim nivoima vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
  • Ne formatirajte memorijske kartice u kompjuteru.

Nema memorijske kartice

Ako nijedna memorijska kartica nije ubačena, kontrolni displej i tražilo će pokazati S. Ako je fotoaparat isključen dok je punjiva baterija napunjena, a nijedna memorijska kartica nije ubačena, S će biti prikazano na kontrolnom displeju.

Prekidač za zaštitu od upisivanja

SD memorijske kartice su opremljene sa prekidačem za zaštitu od upisivanja da bi se sprečio slučajan gubitak podataka. Kada je ovaj prekidač u poziciji „((zaključano))“, memorijska kartica ne može da se formatira a fotografije ne mogu da se izbrišu ili da se snime (upozorenje će biti prikazano na monitoru ako pokušate da okinete zatvarač). Da biste otključali memorijsku karticu, gurnite prekidač na poziciju „((upisivanje))“.

Prekidač za zaštitu od upisivanja

Uklanjanje punjive baterije i memorijskih kartica

Uklanjanje punjive baterije

Da biste uklonili punjivu bateriju, isključite fotoaparat i otvorite poklopac ležišta baterije. Pritisnite bravicu baterije u pravcu pokazanom strelicom da biste otpustili punjivu bateriju a zatim rukom uklonili punjivu bateriju.

Uklanjanje memorijskih kartica

Nakon što potvrdite da je lampica pristupanja memorijskoj kartici isključena, isključite fotoaparat, otvorite poklopac slota za memorijsku karticu i pritisnite karticu unutra da je otpustite (). Kartica tada može da se ukloni rukom ().