Koristite zaključavanje autoekspozicije da biste prekomponovali fotografije nakon korišćenja merenja sa prioritetom centra i spot merenja (0 Merenje) za merenje ekspozicije.

 1. Zaključavanje ekspozicije.

  Pozicionirajte subjekta u izabranoj tački fokusa i pritisnite dugme okidača do pola. Sa dugmetom okidača pritisnutim do pola i subjektom pozicioniranim u tački fokusa, pritisnite A AE-L/AF-L dugme da biste zaključali ekspoziciju (ako koristite autofokus, potvrdite da li se I indikator ispravnog fokusa pojavljuje u tražilu).

  Dugme okidača

  Dugme A AE-L/AF-L

  Dok je zaključavanje ekspozicije u upotrebi, AE-L indikator će se pojavljivati u tražilu i monitoru.

 2. Prekomponujte fotografiju.

  Dok držite A AE-L/AF-L dugme pritisnuto, prekomponujte fotografiju i fotografišite.

Spot merenje

U spot merenju, ekspozicija će se zaključati pri vrednosti izmerenoj pri izabranoj tački fokusa.

Prilagođavanje brzine zatvarača i blende

Dok je zaključavanje ekspozicije u upotrebi, sledeća podešavanja mogu da se prilagode bez menjanja vrednosti merenja za ekspoziciju:

Režim Podešavanje
P Brzina zatvarača i blenda (fleksibilni program; 0 Fleksibilni program)
S Brzina zatvarača
A Blenda

Nove vrednosti mogu da se potvrde na prikazima fotoaparata.

Imajte na umu da merenje ne može da se promeni dok je zaključavanje ekspozicije u upotrebi.

Takođe pogledajte

Za informacije o korišćenju dugmeta okidača za zaključavanje ekspozicije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c1 (AE zaključ. dugmetom okidača, 0 AE zaključ. dugmetom okidača). Ako je Uključi (pritisak do pola) izabrano, ekspozicija će se zaključati da se dugme okidača pritisne do pola.