Ovo poglavlje opisuje kako snimiti fotografije u i i j režimima. i i j su automatski „((usmeri i snimaj))“ režimi u kojima se većina podešavanja kontroliše putem fotoaparata kao odgovor na uslove fotografisanja; jedina razlika između ova dva je da blic neće okinuti u j režimu.

 1. Uključite fotoaparat.

  Prikaz informacija i kontrolni displej će se upaliti.

  Glavni prekidač

 2. Pritiskanjem dugmeta za oslobađanje zaključavanja točkića režima na vrhu fotoaparata, rotirajte točkić režima na i ili j.

  Točkić režima

  Dugme za oslobađanje zaključavanja točkića režima

  Fotografije mogu da se kadriraju u tražilu ili na monitoru (živi prikaz slike). Da biste pokrenuli živi prikaz slike, rotirajte birač živog prikaza slike na C i pritisnite a dugme.

  Birač živog prikaza slike

  a dugme

  Kadriranje slika u tražilu

  Kadriranje slika na monitoru (živi prikaz slike)

 3. Pripremite fotoaparat.

  Fotografisanje tražilom: Kada kadrirate fotografije u tražilu, držite rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte telo fotoaparata ili objektiva svojom levom rukom. Približite svoje laktove na vašim grudima.

  Živi prikaz slike: Kada kadrirate fotografije na monitoru, držite rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte objektiv svojom levom rukom.

  Kadriranje fotografija u portret (uspravnoj) orijentaciji

  Kada kadrirate fotografije u portretnoj (uspravnoj) orijentaciji, držite fotoaparat onako kako je pokazano ispod.

  Kadriranje fotografija u tražilu

  Kadriranje fotografija na monitoru

 4. Kadrirajte fotografiju.

  Fotografisanje tražilom: Kadrirajte fotografiju u tražilu sa glavnim subjektom u nosačima AF oblasti.

  Nosači AF oblasti

  Živi prikaz slike: Pri podrazumevanim podešavanjima, fotoaparat automatski otkriva lica i bira tačku fokusa. Ako nijedno lice nije otkriveno, koristite višenamenski birač da biste pozicionirali tačku fokusa preko glavnog subjekta.

  Tačka fokusa

  Korišćenje objektiva zumiranja

  Koristite prsten zuma da biste zumirali na subjekta tako da ispuni veće područje kadra, ili odzumirajte da biste povećali vidljivo područje na krajnjoj fotografiji (izaberite duže žižne daljine na objektivu skale žižne daljine da biste zumirali, kraće žižne daljine da biste odzumirali).

  Zumiranje Odzumiranje

  Prsten zuma

 5. Pritisnite dugme okidača do pola.

  Fotografisanje tražilom: Pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali (AF-assist osvetljivač može da zasvetli ako je subjekat slabo osvetljen). Kada se operacija fokusa završi, aktivna tačka fokusa i indikator ispravnog fokusa (I) će se pojaviti u tražilu.

  Tačka fokusa

  Tačka fokusa

  Indikator ispravnog fokusa Opis
  I Subjekat u fokusu.
  F Tačka fokusa je između fotoaparata i subjekta.
  H Tačka fokusa je iza subjekta.
  FH
  (blješti)
  Fotoaparat nije u mogućnost da se fokusira koristeći autofokus (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom).

  Živi prikaz slike: Tačka fokusa će bljeskati zeleno dok se fotoaparat fokusira. Ako fotoaparat može da se fokusira, tačka fokusa će se prikazati u zelenoj boji; u suprotnom, tačka fokusa će blještati u crvenoj boji.

  Tačka fokusa

 6. Fotografišite.

  Glatko pritisnite dugme okidača preostali put na dole da biste snimili fotografiju. Lampica pristupanja memorijskoj kartici će zasvetleti i fotografija će se prikazati na monitoru na nekoliko sekundi. Ne izbacujte memorijsku karticu niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok se lampica ne ugasi a snimanje se završi.

  Lampica pristupanja memorijskoj kartici

  Da biste okončali živi prikaz, pritisnite a dugme.

  a dugme

Tajmer pripravnosti (Fotografisanje pomoću tražila)

Tražilo i prikazi nekog kontrolnog displeja će se isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši na oko šest sekundi, smanjujući trošenje punjive baterije. Pritisnite dugme okidača skroz na dole Dužina vremena pre nego što tajmer pripravnosti automatski istekne može da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 Tajmer pripravnosti).

Merenja ekspozicije su uključena

Merenja ekspozicije su isključena

Ugrađeni blic

Ako je dodatno osvetljenje neophodno za ispravnu ekspoziciju u i režimu, ugrađeni blic će automatski iskočiti kada se dugme okidača pritisne do pola. Ako se blic izdigne, fotografije mogu samo da se snime kada se indikator spremnosti blica (M) prikaže. Ako se indikator spremnosti blica ne prikaže, blic se puni; uklonite prst na kratko sa dugmeta okidača i pokušajte opet.

Tražilo

Živi prikaz slike

Da biste uštedeli napajanje kada se blic ne koristi, nežno ga pritisnite na dole dok bravica ne legne na svoje mesto.

Saveti za živi prikaz slike

Pregled i skrivanje indikatora

Pritiskanjem dugmeta R prolazi se kroz sledeće prikaze.

Virtuelni horizont   Informacije uključene

Pomoćne linije za kadriranje   Informacije isključene

Pregled zumiranja živog prikaza slike

Pritisnite X (T) dugme da biste uveličali pregled na monitoru do oko maksimalno 17 ×. Pritisnite dugme okidača do pola da biste ponovo aktivirali prikaz. Koristite višenamenski birač da biste prevlačili do područja kadra koji nisu vidljivi na monitoru, ili pritisnite W (Z) da biste odzumirali.

X (T) dugme

Navigacioni prozor

Prikaz odbrojavanja

Odbrojavanje će se prikazati 30 s pre nego što se živi prikaz slike automatski okonča (tajmer postaje crven ako će živi prikaz slike da se okonča da bi zaštitio interna kola ili ako je opcija koja nije Bez ograničenja izabrana za Prilagođeno podešavanja c4—Kašnjenje isključivanja monitora > Živi prikaz slike; 0 Kašnjenje isključivanja monitora—5 s pre nego što će se monitor automatski isključiti). U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da se odmah pojavi kada je živi prikaz slike izabran.

Kašnjenje isključivanja monitora (živi prikaz slike)

Monitor će se isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši oko deset minuta. Dužina vremena pre nego što se monitor automatski isključi može da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 Kašnjenje isključivanja monitora) > Živi prikaz slike.

Ekspozicija

U zavisnosti od scene, ekspozicija može da se razlikuje od one koja bi se dobila kada se živi prikaz slike ne koristi.

Fotografisanje u živom prikazu slike

Da biste sprečili da svetlo koje uđe putem tražila utiče na fotografije i ekspoziciju, gumeni štitnik okulara može da se ukloni, a tražilo da se pokrije dostavljenim poklopcem okulara pre fotografisanja (0 Pokrijte tražilo).

Iako se neće pojaviti na krajnjoj slici, oštre ivice, iskrivljene boje, moare efekat i svetle tačke mogu da se pojave na monitoru, dok svetla područja ili trake mogu da se pojave na nekim područjima sa blještavim znacima i drugim naizmeničnim izvorima svetla ili ako je subjekat na kratko osvetljen stroboskopskim ili drugih svetlim, trenutnim izvorom svetla. Pored toga, distorzija može da se pojavi sa subjektima u pokretu, naročito ako se fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat kreće horizontalno pri visokim brzinama kroz kadar. Treperenje i trake svetla koje se vide na monitoru pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama mogu da se smanje koristeći opciju Smanjenje treperenja u meniju snimanja (0 Smanjenje treperenja), iako će možda i dalje biti vidljive na krajnjoj fotografiji pri nekim brzinama zatvarača. Kada fotografišete u živom prikazu slike, izbegavajte da uperite fotoaparat ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete internog kola fotoaparata.

Korišćenje živog prikaza slike tokom dužeg perioda može da dovede do toga da dodatni rukohvat i područja fotoaparata oko monitora postanu vrući. Ovo ne ukazuje na kvar.

Ovo područje postaje naročito vruće.