Većini opcija fotografisanja, reprodukcije i podešavanja može da se pristupi sa menija fotoaparata. Da biste pregledali menije, pritisnite G dugme.

G dugme

1 Tabulatori
2

Opcije menija

Opcije u trenutnom meniju.

3 Trenutna podešavanja su pokazana ikonama.
4 Klizač pokazuje poziciju u trenutnom meniju.
5 Ikona za pomoć (0 d (Pomoć) ikona)

Tabulatori

Izaberite iz sledećih menija:

Korišćenje menija fotoaparata

Meni kontrola

Možete se kretati kroz menije putem ekrana na dodir ili koristeći višenamenski birač i dugme J.

 • 1: Pomerite kursor na gore
 • 3: Pomerite kursor na dole
 • 4: Poništavanje i vraćanje u prethodni meni
 • 2: Izaberite markiranu stavku i prikažite podmeni
 • J dugme: izaberite markiranu stavku

d (Pomoć) ikona

Ako se d ikona prikaže na donjem levom uglu monitora, opis trenutno izabrane opcije ili menija može da se prikaže pritiskajući L (U) dugme. Pritisnite 1 ili 3 da biste prevlačili kroz prikaz. Pritisnite L (U) ponovo da biste se vratili na menije.

L (U) dugme

Navigacija menija

Sledite korake ispod da biste vršili navigaciju menija.

 1. Prikaz menija.

  Pritisnite G dugme za prikaz menija.

  G dugme

 2. Markirajte ikonu za trenutni meni.

  Pritisnite 4 da biste markirali ikonu za trenutni meni.

 3. Izaberite meni.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni meni.

 4. Pozicionirajte kursor u izabrani meni.

  Pritisnite 2 da biste pozicionirali kursor u izabrani meni.

 5. Markirajte stavku menija.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali stavku menija.

 6. Opcije prikaza.

  Pritisnite 2 da biste videli opcije prikaza za izabranu stavku menija.

 7. Markirajte opciju.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali opciju.

 8. Izaberite markiranu stavku.

  Pritisnite J da biste izabrali markiranu stavku. Da biste izašli bez pravljenja izbora, pritisnite G dugme.

Imajte na umu sledeće:

 • Stavke menija koje su prikazane u sivoj boji nisu trenutno dostupne.
 • Dok pritiskanje 2 obično ima isti efekat kao pritiskanje J, postoje neki slučajevi kada izbor može da bude napravljen samo pritiskanjem J.
 • Da biste izašli iz menija i vratili se u režim fotografisanja, pritisnite dugme okidača do pola.

Korišćenje ekrana na dodir

Takođe možete da se krećete kroz menije koristeći sledeće operacije ekrana na dodir.


Prevlačiti

Skliznite na gore ili dole da biste prevlačili.


Izaberite meni

Taknite ikonu menija da biste izabrali meni.


Izaberite podešavanja opcije/prilagođavanje

Taknite stavke menija da biste prikazali opcije i taknite ikone ili klizače da biste ih promenili. Da biste izašli bez menjanja podešavanja, taknite 6.