Zapamćena manuelna postavka se koristi da bi se snimila i pozvala prilagođena podešavanja balansa bele za fotografisanje pod mešanim svetlom ili da bi se vršila korekcija za svetlosne izvore sa jakom obojenošću. Fotoaparat može da sačuva do šest vrednosti za zapamćenu manuelnu postavku balansa bele u zapamćenoj postavci d-1 do d-6. Dve metode su dostupne za podešavanje zapamćene manuelne postavke balansa bele:

Fotografisanje pomoću tražila

 1. Osvetlite referentni objekat.

  Postavite neutralan siv ili beo objekat ispod osvetljenja koje će biti korišćeno u krajnjim fotografijama. U studijskom okruženju, standardna siva površina može da se koristi kao referentni objekat. Imajte na umu da se ekspozicija automatski povećava za 1 EV kada se meri balans bele; u režimu M, prilagodite ekspoziciju tako da indikator ekspozicije pokazuje ±0 (0 Indikatori ekspozicije).

 2. Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna postavka).

  Pritisnite L (U) dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je L prikazano na prikazu informacija.

  L (U) dugme

  Glavni komandni točkić

 3. Izaberite zapamćenu postavku.

  Pritisnite L (U) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena zapamćena postavka bilansa bele (d-1 do d-6) ne prikaže na prikazu informacija.

  L (U) dugme

  Pomoćni komandni točkić

 4. Izaberite režim direktnog merenja.

  Okinite L (U) dugme na kratko i zatim pritisnite dugme dok D ne počne da blješti na kontrolnom displeju i tražilu.

 5. Izmerite balans bele.

  Nekoliko sekundi pre nego što indikatori prestanu da bljeskaju, kadrirajte referentni objekat tako da on ispuni tražilo i pritisnite dugme okidača skroz na dole. Fotoaparat će meriti vrednost balansa bele i čuvati je u zapamćenoj postavci izabranoj u Koraku 3. Nijedna fotografija se neće snimiti; balans bele može da se tačno meri čak i kada fotoaparat nije u fokusu.

 6. Proverite rezultate.

  Ako je fotoaparat bio u mogućnosti da meri vrednost balansa bele, C će bljeskati u kontrolnom displeju, dok će tražilo pokazati a koje bljeska. Pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli do režima fotografisanja.

  Ako je osvetljenje previše tamno ili previše svetlo, fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da izmeri balans bele. Blještanje b a će se pojaviti na kontrolnom displeju i tražilu. Pritisnite dugme okidača do pola da biste se vratili na Korak 5 i opet merili balans bele.

Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (fotografisanje tražilom)

Zapamćena manuelna postavka balansa bele ne može da se meri u toku snimanja intervalskog filma ili dok fotografišete HDR fotografiju (0 Visok dinamički opseg (HDR)) ili višestruku ekspoziciju (0 Višestruka ekspozicija).

Zaštićene zapamćene postavke

Ako je trenutna zapamćena postavka zaštićena (0 Zaštita), 3 će bljeskati na kontrolnom displeju i tražilu ako pokušate da merite novu vrednost.

Režim direktnog merenja

Ako se nijedna operacija ne izvrši u toku fotografisanja tražilom dok prikazi blješte, direktan režim merenja će se okončati nakon vremena izabranog za opciju Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 Tajmer pripravnosti).

Izbor zapamćene postavke

Biranje Zapamćena postavka za opciju Balans bele u meniju fotografisanja fotografije prikazuje zapamćenu postavku balansa bele; markirajte zapamćenu postavku i pritisnite J. Ako nijedna vrednost trenutno ne postoji za izabranu zapamćenu postavku, balans bele će se podesiti na 5200 K, isti kao Direktna sunčeva svetlost.

Živi prikaz slike (spot balans bele)

U toku živog prikaza slike, balans bele može da se izmeri u izabranom području kadra, eliminišući potrebu za pripremanjem referentnog objekta ili menjanje objektiva u toku telefoto fotografisanja.

 1. Pritisnite a dugme.

  Ogledalo će biti izdignuto i pogled kroz objektiv će biti prikazan na monitoru fotoaparata.

 2. Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna postavka).

  Pritisnite L (U) dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je L prikazano na monitoru.

  L (U) dugme

  Glavni komandni točkić

  Monitor

 3. Izaberite zapamćenu postavku.

  Pritisnite L (U) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena zapamćena postavka balansa bele (d-1 do d-6) ne prikaže na monitoru.

  L (U) dugme

  Pomoćni komandni točkić

 4. Izaberite režim direktnog merenja.

  Okinite L (U) dugme na kratko i zatim pritisnite dugme dok L ikona na monitoru ne počne da blješti. Meta spot balansa bele (r) će biti prikazana na izabranoj tački fokusa.

 5. Pozicionirajte metu preko bele ili sive oblasti.

  Dok L blješti na prikazu, koristite višenamenski birač da biste pozicionirali r preko bele ili sive oblasti subjekta. Da biste zumirali oblast oko mete zarad preciznijeg pozicioniranja, pritisnite X (T) dugme. Takođe možete da merite balans bele bilo gde u kadru tako što ćete taknuti subjekat na monitoru, u tom slučaju nema potrebe da pritisnete J ili dugme okidača kao što je opisano u Koraku 6.

 6. Izmerite balans bele.

  Pritisnite J ili pritisnite dugme okidača skroz na dole da biste izmerili balans bele. Dostupno vreme za merenje balansa bele je ono izabrano za Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora) > Živi prikaz slike (0 Kašnjenje isključivanja monitora).

  Ako fotoaparat nije u mogućnosti da meri balans bele, prikazaće se poruka. Izaberite novu metu balansa bele i ponovite proces iz Koraka 5.

 7. Izađite iz režima direktnog merenja.

  Pritisnite L (U) dugme da biste izašli iz režima direktnog merenja.

  Zapamćene postavke balansa bele mogu da se pregledaju birajući Zapamćena manuelna postavka za Balans bele na fotografiji ili meniju snimanja. Pozicija meta koje se koriste za merenje zapamćene postavke balansa bele je prikazana na zapamćenim postavkama snimljenim u toku živog prikaza slike.

Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (živi prikaz slike)

Zapamćena manuelna postavka balansa bele ne može da se podesi dok je HDR ekspozicija u toku (0 Visok dinamički opseg (HDR)).

Upravljanje zapamćenim postavkama

Kopiranje balansa bele sa fotografije

Sledite korake ispod da biste kopirali vrednost za balans bele sa postojeće fotografije na izabranu zapamćenu postavku.

 1. Izaberite Zapamćena manuelna postavka.

  Izaberite Balans bele u meniju fotografisanja, zatim markirajte Zapamćena manuelna postavka i pritisnite 2.

 2. Izaberite odredište.

  Markirajte odredišnu zapamćenu postavku (d-1 do d-6) i pritisnite W (Z).

 3. Izaberite Izaberi sliku.

  Markirajte Izaberi sliku i pritisnite 2.

 4. Markirajte izvornu sliku.

  Markirajte izvornu sliku. Da biste pregledali markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X (T) dugme.

 5. Kopirajte balans bele.

  Pritisnite J da biste kopirali vrednost balansa bele za markiranu fotografiju na izabranu zapamćenu postavku. Ako markirana fotografija sadrži komentar (0 Komentar slike), komentar će se kopirati na komentar izabrane zapamćene postavke.

Fino podešavanje zapamćene manuelne postavke balansa bele

Izabrana zapamćena postavka može da se fino podesi biranjem Fino podešavanje i prilagođavanjem balansa bele kao što je opisano u „Fino podešavanje balansa bele“ (0 Fino podešavanje balansa bele).

Uredi komentar

Da biste uneli deskriptivan komentar do 36 karaktera za trenutnu zapamćenu postavku balansa bele, izaberite Uredi komentar u meniju zapamćene manuelne postavke balansa bele i unesite komentar.

Zaštita

Da biste zaštitili trenutnu zapamćenu postavku balansa bele, izaberite Zaštiti u meniju manuelne zapamćene postavke balansa bele, zatim markirajte Uključeno i pritisnite J. Zaštićene zapamćene postavke ne mogu da se izmene i opcije Fino podešavanje i Uredi komentar ne mogu da se koriste.