Sledite korake ispod da biste odabrali fotografije za otpremanje na pametni uređaj. Filmovi ne mogu da se izaberu za otpremanje.

Biranje individualnih fotografija

 1. Izaberite fotografiju.

  Prikažite fotografiju ili je markirajte na listi sličica u reprodukciji sličica.

 2. Opcije prikaza reprodukcije.

  Pritisnite dugme i da biste prikazali opcije reprodukcije.

  i dugme

 3. Izaberite Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi izbor.

  Markirajte Izaberi za slanje na pametni uređaj/poništi izabrano i pritisnite J. Slike izabrane za preuzimanje su navedene od strane W ikone; da biste poništili izabrano, prikažite ili markirajte sliku i ponovite Korake 2 i 3.

Biranje više fotografija

Sledite korake ispod da biste promenili status otpremanja višestrukih fotografija.

 1. Izaberite Izaberi slike.

  U meniju reprodukcije, izaberite Izaberite za slanje na pam. uređaj, zatim markirajte Izaberi slike i pritisnite 2.

 2. Izaberite fotografije.

  Koristite višenamenski birač da biste markirali fotografije i pritisnite W (Z) dugme da biste izabrali ili poništili izabrano (da biste pregledali markiranu sliku u punom ekranu, pritisnite i držite X/T dugme). Izabrane fotografije su obeležene sa W ikonom.

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste završili operaciju.

Opozivanje izbora svih fotografija

Da biste poništili izbor svih fotografija, izaberite Izaberi za slanje na pametni uređaj u meniju reprodukcije, markirajte Poništi izbor svih i pritisnite J. Potvrdni dijalog će se prikazati; markirajte Da i pritisnite J da biste uklonili obeležavanje otpremanja sa svih fotografija na memorijskoj kartici.