Da biste koristili autofokus, rotirajte birač režima fokusa na AF.

Birač režima fokusa

Režim autofokusa

Sledeći režimi autofokusa mogu da se izaberu u toku fotografisanja pomoću tražila:

Sledeći režimi autofokusa mogu da se izaberu u toku živog prikaza slike:

Režim autofokusa može da se izabere pritiskajući dugme AF-režima i rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže.

Dugme AF-režima

Glavni komandni točkić

Kontrolni displej

Tražilo

Monitor

Intuitivno praćenje fokusa (fotografisanje tražilom)

U AF-C režimu ili kada je kontinualni servo autofokusa izabran u AF-A režimu, fotoaparat će otpočeti intuitivno praćenje fokusa ako se subjekat pomera ka ili od fotoaparata dok je dugme okidača pritisnuto do pola. Ovo dopušta fotoaparatu da sledi fokus dok pokušava da predvidi gde će subjekat biti kada se zatvarač okine.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

 • Korišćenja prioriteta fokusa u kontinualnom servo AF, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C, 0 Izbor prioriteta AF-C).
 • Korišćenja prioriteta fokusa u pojedinačnom servo AF, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor prioriteta AF-S, 0 Izbor prioriteta AF-S).
 • Korišćenja pomoćnog komandnog točkića za biranje režima fokusa, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f3 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog (0 Prilagodi komandne točkiće).

Režim AF-oblasti

Režim AF-oblasti kontroliše kako fotoaparat bira tačku fokusa za autofokus. Sledeće opcije su dostupne u toku fotografisanja tražilom:

 • AF u jednoj tački: Izaberite tačku fokusa; fotoaparat će se fokusirati na subjekat samo u izabranoj tački fokusa. Koristite za subjekte koji se ne kreću.
 • Dinamička oblast AF: Izaberite tačku fokusa. U AF-A i AF-C režimima fokusa, fotoaparat će se fokusirati na osnovu informacija iz obližnjih tački fokusa ako subjekat na kratko izađe iz izabrane tačke. Broj tačaka fokusa se razlikuje u zavisnosti od izabranog režima:

  • Dinamička oblast AF 9-tačaka: Izaberite kada ima vremena da se kadrira fotografija ili kada se fotografišu subjekti koji se kreću predvidljivo (npr. trkači ili automobili na trkačkoj traci).
  • Dinamička oblast AF 21-tačka: Izaberite kada se fotografišu subjekti koji se nepredvidivo kreću (npr. igrači u fudbalu).
  • Dinamička oblast AF 51-tačka: Izaberite kada se fotografišu subjekti koji se brzo kreću i ne mogu se lako kadrirati u tražilu (npr. ptice).
 • 3D praćenje: Izaberite tačku fokusa. U AF-A i AF-C režimima fokusa, fotoaparat će pratiti subjekte koji izlaze iz izabrane tačke fokusa i izabraće nove tačke fokusa po potrebi. Koristite da biste brzo kadrirali slike sa subjektima koji se nepravilno kreću od strane do strane (npr. teniseri). Ako subjekat izađe iz tražila, uklonite svoj prst sa dugmeta okidača i prekomponujte fotografiju sa subjektom u izabranoj tački fokusa.

 • Grupna AF oblast: Fotoaparat se fokusira koristeći grupu tački fokusa izabranih od strane korisnika, smanjujući rizik od toga da se fotoaparat fokusira na pozadinu umesto na glavni subjekat. Izaberite za subjekte koji su teški za fotografisanje koristeći jednu tačku fokusa. Ako se otkriju lica u pojedinačnom servu AF (AF-S) ili je pojedinačni servo AF izabran u AF-A), fotoaparat će dati prioritet subjektima portreta.

Automatska AF oblast: Fotoaparat automatski detektuje subjekta i bira tačku fokusa (u slučaju subjekata portreta, fotoaparat je u mogućnosti da razlikuje subjekat od pozadine za bolju detekciju subjekta). Aktivne tačke fokusa su markirane na kratko nakon što se fotoaparat fokusira; u režimima AF-C i AF-A, glavna tačka fokusa ostaje markirana nakon što se druge tačke fokusa isključe.

3D praćenje

Kada je dugme okidača pritisnuto do pola, boje u području oko tačke fokusa se čuvaju u fotoaparatu. Usled toga 3D praćenje možda neće proizvesti željene rezultate sa subjektima koji su iste boje kao i pozadina ili koji zauzimaju vrlo mali deo kadra.

Sledeći režimi AF-oblasti mogu da se izaberu u toku živog prikaza slike:

! AF sa prioritetom lica: Koristite za portrete. Fotoaparat automatski otkriva i fokusira se na subjekte portreta; izabrani subjekat je prikazan duplom žutom ivicom (ako je više lica izabrano, fotoaparat će se fokusirati na najbližeg subjekta; da biste izabrali drugog subjekta, koristite višenamenski birač). Ako fotoaparat nije više u mogućnosti da detektuje subjekta (jer je, na primer, subjekat okrenuo lice od fotoaparata), ivica više neće biti prikazana. Ako dodirnete monitor, fotoaparat će se fokusirati na lice koje je najbliže vašem prstu i snimiće fotografije kada podignete prst sa ekrana.

$ Široka oblast AF: Koristite za ručne snimke pejzaža i druge subjekte osim portreta.

% Normalna oblast AF: Koristite za precizan fokus izabrane tačke u kadru. Preporučuje se stativ.

& AF za praćenje subjekta: Koristite višenamenski birač da biste pozicionirali tačku fokusa preko subjekta i pritisnite J da biste pokrenuli praćenje. Tačka fokusa će pratiti izabranog subjekta dok se pomera kroz kadar. Da biste okončali praćenje, pritisnite J ponovo. Takođe možete da pokrenete praćenje dodirujući svoj subjekat na monitoru; da biste okončali praćenje i snimili fotografiju, podignite prst sa ekrana. Ako je praćenje i dalje u toku, dodirivanje monitora bilo gde će dovesti do toga da se fotoaparat fokusira na trenutni subjekat a fotografija će se snimiti kada podignete prst sa ekrana. Imajte na umu da fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da prati subjekte ako se oni brzo kreću, napuštaju kadar ili su zaklonjeni drugim objektima, vidljivo menjaju veličinu, boju ili svetlinu, ili su premali, preveliki, presvetli, pretamni ili su slični po boji ili svetlini kao pozadina.

Izbor tačke manuelnog fokusa

Višenamenski birač može da se koristi da bi se izabrala tačka fokusa. Rotiranje zaključavanja birača fokusa na L onemogućuje biranje tačke manuelnog fokusa.

Zaključavanje birača fokusa

Režim AF-oblasti može da se izabere pritiskajući dugme AF-režima i rotirajući pomoćni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže.

Dugme AF-režima

Pomoćni komandni točkić

Kontrolni displej

Tražilo

Monitor

Režim AF oblasti (Fotografisanje tražilom)

Režim AF-oblasti je prikazan u kontrolnom displeju i tražilu.

Režim AF-oblasti Kontrolni displej Tražilo Prikaz tačke fokusa tražila
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF 9-tačka *
Dinamička oblast AF 21-tačka *
Dinamička oblast AF 51-tačka *
3D praćenje
Grupna AF oblast
Automatska AF oblast

Samo aktivna tačka fokusa je prikazana u tražilu. Preostale tačke fokusa daju informacije da bi pomogle operaciju fokusa.

AF-S/AF-I telekonverteri (fotografisanje tražilom)

Ako je 3D praćenje ili automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti kada se AF-S/AF-I telekonverter koristi, AF u jednoj tački će se automatski izabrati pri kombinovanim blendama koje su sporije od f/5,6.

Korišćenje autofokusa u živom prikazu slike

Koristite AF-S ili AF-P objektiv. Željeni rezultati možda neće biti postignuti sa drugim objektivima ili telekonverterima. Imajte na umu da je u živom prikazu slike autofokus sporiji a monitor može da posvetli ili potamni dok se fotoaparat fokusira. Tačka fokusa može nekad biti prikazana u zelenoj boji kada fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira. Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da se fokusira u sledećim situacijama:

 • Subjekat sadrži linije paralelne sa dugačkom ivicom kadra
 • Subjektu nedostaje kontrast
 • Subjekat u tački fokusa sadrži područja oštro kontrastne svetline, ili sadrži tačkasto osvetljenje ili neonski znak ili drugi izvor svetlosti koji se menja u pogledu svetline
 • Treperenje ili trake svetla se pojavljuju pod fluorescentnim, osvetljenjem sa živinom parom, natrijumskom parom ili sličnim osvetljenjem
 • Krst (zvezda) filter ili drugi specijalni filter se koristi
 • Subjekat se čini manjim od tačke fokusa
 • Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom (na primer, roletne ili red prozora na neboderu)
 • Subjekat se pomera

Izbor tačke fokusa

Osim u AF praćenju subjekta, pritiskanje J u toku izbora tačke fokusa bira centar tačke fokusa. U AF praćenju subjekta, pritiskanje J umesto toga pokreće praćenje subjekta. Izbor tačke manuelnog fokusa nije dostupan u automatskoj AF oblasti.

Takođe pogledajte

Fotografisanje tražilom—Za informacije u vezi sa:

 • Za informacije o biranju broja tačaka fokusa koje mogu da se izaberu koristeći višenamenski birač, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a4 (Broj tačaka fokusa, 0 Broj tačaka fokusa).
 • Za biranje odvojenih tačaka fokusa za vertikalne i horizontalne orijentacije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a5 (Čuvaj tačke prema orijentaciji, 0 Čuvaj tačke prema orijentaciji).
 • Za podešavanje izbora tačke fokusa tako da se „((obavija))“ pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a7 (Obavijanje tačke fokusa, 0 Obavijanje tačke fokusa).

Fotografisanje tražilom/živi prikaz slike: Za informacije o korišćenju glavnog komandnog točkića za biranje režima AF-oblasti, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f3 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog (0 Prilagodi komandne točkiće).

Zaključavanje fokusa

Zaključavanje fokusa može da se koristi da bi se promenila kompozicija nakon fokusiranja, čineći mogućim da se fokusira na subjekta koji neće biti u tački fokusa u krajnjoj kompoziciji. Ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira koristeći autofokus (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom), zaključavanje fokusa takođe može da se koristi da bi se prekomponovala fotografija nakon fokusiranja na druge objekte na istoj razdaljini kao vaš originalni subjekat. Zaključavanje fokusa je najefektivnije kada je bilo koja opcija osim automatske AF oblasti zabrana za režim AF oblasti (0 Režim AF-oblasti).

 1. Fokusirajte.

  Pozicionirajte subjekat u izabranoj tački fokusa i pritisnite dugme okidača do pola da biste započeli fokusiranje. Proverite da li se indikator ispravnog fokusa (I) pojavljuje na tražilu (fotografisanje tražilom) ili da li je tačka fokusa zelene boje (živi prikaz slike).

  Fotografisanje pomoću tražila

  Živi prikaz slike

 2. Zaključavanje fokusa.

  AF-A i AF-C režimi fokusa (fotografisanje tražilom): Dok je dugme okidača pritisnuto do pola (), pritisnite A AE-L/AF-L dugme () da biste zaključali i fokus i ekspoziciju (ikona AE-L će se prikazati na tražilu). Fokus će ostati zaključan dok je A dugme AE-L/AF-L pritisnuto, čak i ako kasnije uklonite svoj prst sa dugmeta okidača.

  Dugme okidača

  Dugme A AE-L/AF-L

  AF-S (fotografisanje tražilom) i živi prikaz slike: Fokus se automatski zaključava i ostaje zaključan dok ne uklonite svoj prst sa dugmeta okidača. Fokus takođe može da se zaključa pritiskajući A AE-L/AF-L dugme (pogledajte iznad).

 3. Prekomponujte fotografiju i fotografišite.

  Fokus će ostati zaključan između snimaka ako držite dugme okidača pritisnuto do pola (AF-S i živi prikaz slike) ili držite A dugme AE-L/AF-L pritisnuto, dopuštajući da se nekoliko fotografija jedna posle druge snime pri istom podešavanju fokusa.

  Fotografisanje pomoću tražila

  Živi prikaz slike

Ne menjajte razdaljinu između fotoaparata i subjekta dok je zaključavanje fokusa na snazi. Ako se subjekat pomeri, fokusirajte ponovo na novoj razdaljini.

Takođe pogledajte

Za informacije o korišćenju dugmeta okidača za zaključavanje ekspozicije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c1 (AE zaključ. dugmetom okidača, 0 AE zaključ. dugmetom okidača).

Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom

Autofokus ne izvršava dobro radnje pod sledećim uslovima navedenim ispod. Okidanje zatvarača može da bude isključeno ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira pod ovim uslovima, ili indikator ispravnog fokusa (I) može da se prikaže i fotoaparat može da oglasi zvučni signal, dozvoljavajući da se zatvarač okine čak i ako subjekat nije u fokusu. U ovim slučajevima, fokusirajte manuelno (0 Manuelni fokus) ili koristite zaključavanje fokusa (0 Zaključavanje fokusa) da biste fokusirali na drugog subjekta na istoj razdaljini a zatim prekomponujte fotografiju.

Ima malo ili nimalo kontrasta između subjekta i pozadine.

Primer: Subjekat je iste boje kao i pozadina.

Tačka fokusa sadrži objekte na različitim udaljenostima od fotoaparata.

Primer: Subjekat je u kavezu.

Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom.

Primer: Roletne ili red prozora na neboderu.

Tačka fokusa sadrži područja jake kontrastne svetline.

Primer: Pola subjekta je u hladu.

Pozadinski objekti se čine većim od subjekta.

Primer: Zgrada je u kadru iza subjekta.

Subjekat sadrži mnogo finih detalja.

Primer: Poljana cveća ili drugi subjekti koji su mali ili im nedostaje raznolikost svetline.