Sledeći efekti mogu da se izaberu rotirajući točkić režima na EFFECTS i rotirajući glavni komandni točkić dok se željena opcija ne pojavi na monitoru.

Točkić režima

Glavni komandni točkić

Monitor

Imajte na umu da efekat ne može da se promeni u toku snimanja filma.

Specijalni efekti

Ugrađeni blic se isključuje.

AF-assist osvetljivač se isključuje.

Sprečavanje zamućenja

Koristite stativ da biste sprečili zamućenje izazvano od podrhtavanja fotoaparata pri malim brzinama zatvarača.

NEF (RAW)

NEF (RAW) snimanje nije dostupno u %, f, d, e, ', ( i u režimima. Slike snimljene kada je NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG opcija izabrana u ovim režimima biće snimljene kao JPEG slike. JPEG slike napravljene pri podešavanjima od NEF (RAW) + JPEG će biti snimljene pri izabranom JPEG kvalitetu, dok će slike snimljene pri podešavanju od NEF (RAW) biti snimljene kao slike finog kvaliteta.

e i i režimi

Autofokus nije dostupan u toku snimanja filma. Broj osvežavanja živog prikaza slike će opasti, zajedno sa brojem slika u sekundi za kontinualni režim okidanja; korišćenje autofokusa u toku živog prikaza slike će prekinuti pregled.

Dostupne opcije u živom prikazu slike

Podešavanja za izabrani efekat su prilagođena u prikazu živog prikaza slike.

e Ilustracija fotografije

 1. Izaberite živi prikaz slike.

  Pritisnite a dugme. Pogled kroz objektiv će biti prikazan na monitoru.

  a dugme

 2. Prilagodite konture debljine.

  Pritisnite J da biste prikazali opcije. Pritisnite 4 ili 2 da biste napravili konture debljim ili tanjim.

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.

' Efekat igračke fotoaparata

 1. Izaberite živi prikaz slike.

  Pritisnite a dugme. Pogled kroz objektiv će biti prikazan na monitoru.

  a dugme

 2. Prilagodite opcije.

  Pritisnite J da biste prikazali opcije. Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali Živost ili Vinjetiranje i pritisnite 4 ili 2 da biste ih promenili. Podesite živost da biste načinili da boje budu više ili manje zasićene, vinjetiranje da kontrolišete nivo vinjetiranja.

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.

i Efekat minijature

 1. Izaberite živi prikaz slike.

  Pritisnite a dugme. Pogled kroz objektiv će biti prikazan na monitoru.

  a dugme

 2. Pozicionirajte tačku fokusa.

  Koristite višenamenski birač da biste pozicionirali tačku fokusa u području koje će biti u fokusu i zatim pritisnite dugme okidača do pola da biste proverili fokus. Da biste privremeno izbrisali opcije efekta minijature sa prikaza i povećali pogled na monitoru zarad preciznog fokusiranja, pritisnite X (T). Pritisnite W (Z) da biste povratili prikaz efekata minijature.

 3. Opcije prikaza.

  Pritisnite J da biste prikazali opcije efekta minijature.

 4. Prilagodite opcije.

  Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali orijentaciju područja koje će biti u fokusu i pritisnite 1 ili 3 da biste mu prilagodili širinu.

 5. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.

u Izbor boje

 1. Izaberite živi prikaz slike.

  Pritisnite a dugme. Pogled kroz objektiv će biti prikazan na monitoru.

  a dugme

 2. Opcije prikaza.

  Pritisnite J da biste prikazali opcije izbora boje.

 3. Izaberite boju.

  Kadrirajte objekat u belom kvadratu u centru prikaza i pritisnite 1 da biste izabrali boju objekta kao onu koja će ostati na krajnjoj slici (fotoaparat će možda imati teškoće sa detektovanjem nezasićenih boja; izaberite zasićenu boju). Da biste zumirali na centar prikaza zarad preciznijeg izbora boje, pritisnite X (T). Pritisnite W (Z) da biste odzumirali.

  Izabrana boja

 4. Izaberite opseg boje.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste povećali ili smanjili opseg sličnih tonova koji će biti uključeni na krajnjoj slici. Izaberite od vrednosti između 1 i 7; imajte na umu da veće vrednosti mogu da uključe tonove sa drugih boja.

  Opseg boje

 5. Izaberite dodatne boje.

  Da biste izabrali dodatne boje, rotirajte glavni komandni točkić da biste markirali još jednu od tri kutije boja na vrhu prikaza i ponovite Korake 3 i 4 da biste izabrali još jednu boju. Ponovite za treću boju ako želite. Da biste poništili izbor markirane boje, pritisnite O (Q). Da biste uklonili sve boje, pritisnite i držite O (Q). Potvrdni dijalog će biti prikazan; izaberite Da.

 6. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena. U toku fotografisanja, samo će objekti izabranih tonova biti snimljeni u boji; svi drugi će biti snimljeni u crno-beloj boji.