U P, S, A i M režimima, vaš izbor Picture Control određuje kako će se slike obraditi (u drugim režimima, fotoaparat bira Picture Control automatski).

Biranje Picture Control-e

Izaberite Picture Control u skladu sa subjektom ili tipom scene.

 1. Izaberite Podesi Picture Control.

  Markirajte Podesi Picture Control u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite Picture Control.

  Markirajte Picture Control i pritisnite J.

Korisnički Picture Controls

Korisnički Picture Controls su napravljene kroz izmene postojećih Picture Controls koristeći Upravljaj opcijom Picture Control u meniju fotografije ili meniju snimanja (0 Upravljaj opcijom Picture Control, Upravljaj opcijom Picture Control). Korisnički Picture Controls mogu da se sačuvaju na memorijsku karticu zarad deljenja između drugih fotoaparata istog modela i kompatibilnog softvera.

Picture Control indikator

Trenutni Picture Control će se pojaviti na prikazu.

Prikaz informacija

Prikaz fotografisanja

Modifikovanje Picture Controls-a

Postojeća zapamćena postavka ili korisničke Picture Controls (0 Korisnički Picture Controls) mogu da se modifikuju da bi odgovarale sceni ili korisničkoj kreativnoj nameri. Izaberite izbalansiranu kombinaciju podešavanja koristeći Brzo podešavanje ili napravite manuelna prilagođavanja individualnih podešavanja.

 1. Izaberite Picture Control.

  Markirajte željenu Picture Control u listi Picture Control (0 Biranje Picture Control) i pritisnite 2.

 2. Prilagodite podešavanja.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali željeno podešavanje i pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali vrednost u inkrementima od 1 ili rotirajte pomoćni komandni točkić da biste izabrali vrednost u inkrementima od 0,25 (0 Picture Control podešavanja; dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od izabranog Picture Control). Ponovite ovaj korak dok se sva podešavanja ne prilagode, ili izaberite zapamćenu postavku kombinacije podešavanja markirajući Brzo podešavanje i pritiskajući 4 ili 2. Podrazumevana podešavanja mogu da se povrate ako se pritisne O (Q) dugme.

 3. Pritisnite J.

Modifikacije originalnih Picture Controls

Picture Controls koje su modifikovane u odnosu na podrazumevana podešavanja navedene su zvezdicom („E“).

Picture Control podešavanja

Brzo podešavanje

Isključite ili pojačajte efekat izabrane Picture Control (imajte na umu da ovo resetuje sva manuelna prilagođavanja). Nije dostupno sa korisničkim Picture Controls (0 Korisnički Picture Controls).

Ručna podešavanja

n Automatska“ Picture Control

Ako je n Automatski izabrano za Podesi Picture Control, podešavanja mogu da se prilagode u rasponu od A-2 do A+2. Rotiranje pomoćnog komandnog točkića nema efekat.

„((A))“ (Automatski)

Rezultati za automatsko uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost se razlikuju u zavisnosti od ekspozicije i pozicije subjekta u kadru. Koristite tip G, E ili D objektiva za najbolje rezultate.

Prelaženje između manuelnog i automatskog

Pritisnite X (T) dugme da biste prelazili između manuelnih i automatskih (A) podešavanja za uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost.

Prethodna podešavanja

j indikator pod prikazom vrednosti u Picture Control meniju podešavanja naznačava prethodnu vrednost za podešavanje. Koristite ovo kao referencu kada prilagođavate podešavanja.

Efekti filtera (samo monohrom)

Opcije u ovom meniju simuliraju efekat kolor filtera na monohrom fotografijama. Sledeći efekti filtera su dostupni:

Opcija Opis
Y Žuta Poboljšava kontrast. Može da se koristi da bi se utišala svetlina neba na fotografijama pejzaža. Narandžasta proizvodi veći kontrast od žute, crvena veći kontrast od narandžaste.
O Narandžasta
R Crvena
G Zelena Omekšava tonove kože. Može da se koristi za portrete.

Toniranje (samo monohrom)

Pritiskanje 3 kada je Toniranje izabrano prikazuje opcije zasićenosti. Pritisnite 4 ili 2 da biste prilagodili zasićenost. Kontrola zasićenosti nije dostupna kada je B&W (crno-belo) izabrano.