Opciona ML-L3 daljinska kontrola (0 Ostali dodaci) može da se koristi da bi se smanjilo podrhtavanje fotoaparata ili za autoportrete.

 1. Izaberite Režim daljinske kontrole (ML-L3).

  Markirajte Režim daljinske kontrole (ML-L3) u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite režim daljinske kontrole.

  Markirajte jednu od sledećih opcija i pritisnite J.

 3. Kadrirajte fotografiju.

  Montirajte fotoaparat na stativ ili stavite fotoaparat na stabilnu, ravnu površinu.

 4. Snimite fotografiju.

  Sa razdaljine od 5 m (16 ft) ili manje, naciljajte predajnik na ML-L3-u prema bilo kom IC prijemniku na fotoaparatu i pritisnite ML-L3 dugme okidača. U režimu kašnjenja daljinske kontrole, lampica samookidača će se upaliti na oko dve sekunde pre nego što se zatvarač okine. U režimu dalj. kontr. sa brzim odzivom, lampica samookidača će bljesnuti nakon što se zatvarač okine. U režimu daljinsko podizanje ogledala, pritiskanje ML-L3 dugmeta okidača jednom će izdići ogledalo; zatvarač će se okinuti a lampica samookidača će bljesnuti nakon 30 s ili kada se dugme pritisne po drugi put.

Režim okidanja

Slike snimljene sa opcionom ML-L3 daljinskom kontrolom su snimljene u naprednom režimu jednog kadra, bez obzira na opciju izabranu sa biračem režima okidanja.

Pre upotrebe opcionih ML-L3 daljinskih kontrola

Pre korišćenja daljinske kontrole po prvi put, uklonite plastični prozirni list izolatora punjive baterije.

Korišćenje ugrađenog blica

Pre nego što se snimi fotografija dok je blic u režimima manuelnog iskakanja (0 Manuelni režimi za izbacivanje blica), pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli blic i sačekajte da se indikator spremnosti blica (M) prikaže (0 Ugrađeni blic). Fotografisanje će se prekinuti ako blic nije izdignut dok je režim daljinske kontrole na snazi. Ako je blic neophodan, fotoaparata će samo odgovoriti na ML-L3 dugme okidača kada se blic napuni. U režimima automatskog iskakanja (0 Automatski režimi za iskakanje), blic će početi da se puni kada je režim daljinske kontrole izabran; kada se blic napuni, on će automatski iskočiti i okinuti kada je to neophodno.

U režimima blica koja podržavanju smanjenje efekta crvenih očiju, lampica za smanjenje efekta crvenih očiju će se uključiti na oko jednu sekundu pre nego što se zatvarač okine. U režimu kašnjenja daljinske kontrole, lampica samookidača će se uključiti na dve sekunde, nakon čega će se uključiti lampica za smanjenje efekta crvenih očiju koja će zasvetleti na jednu sekundu pre nego što se zatvarač okine.

Fokusiranje u režimu daljinske kontrole

Fotoaparat neće prilagoditi fokus neprekidno kada je kontinualni servo autofokusa izabran; imajte na umu, međutim, da bez obzira na režim autofokusa koji je izabran, možete da fokusirate pritiskajući dugme okidača fotoaparata na pola pre fotografisanja. Ako je automatski ili pojedinačni servo autofokusa izabran ili fotoaparat u živom prikazu slike kasni ili je u režimu dalj. kontr. sa brzim odzivom, fotoaparat će automatski prilagoditi fokus pre fotografisanja; ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira u fotografisanju sa tražilom, vratiće se u stanje pripravnosti bez okidanja zatvarača.

Režim daljinskog podizanja ogledala

Dok je ogledalo podignuto, fotografije ne mogu da se kadriraju u tražilu i autofokus i merenje neće biti izvršeni.

Izađite iz režima daljinske kontrole

Daljinska kontrola se automatski otkaže ako se nijedna fotografija ne snimi pre vremena izabranog za Prilagođeno podešavanje c5 (Čekanje na dalj. signal (ML-L3), 0 Čekanje na dalj. signal (ML-L3)), Isključeno se izabere za Režim daljinske kontrole (ML-L3), resetovanje sa dva dugmeta se izvrši (0 Resetovanje sa dva dugmeta: povratak na podrazumevana podešavanja) ili se opcije fotografisanja resetuju koristeći Resetuj meni fotografisanja (0 Resetuj meni fotografisanja).

Dodeli dugmetu zatvarača

Ako je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača, ML-L3 ne može da se koristi kada je birač živog prikaza slike rotiran na 1.

Prekrijte tražilo

Da biste sprečili da se svetlo koje uđe kroz tražilo pojavi na fotografijama ili da utiče na ekspoziciju, uklonite gumeni štitnik okulara i prekrijte tražilo sa dostavljenim poklopcem okulara (0 Prekrijte tražilo).

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

 • Biranja dužine vremena tokom kojeg će fotoaparat ostati u režimu pripravnosti čekajući na signal sa daljinske kontrole, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c5 (Čekanje na dalj. signal (ML-L3); 0 Čekanje na dalj. signal (ML-L3)).
 • Zvučnog signala koji se čuje kada se daljinska kontrola koristi, pogledajte B > Opcije zvučnog signala (0 Opcije zvučnog signala).