Da biste pristupili opcijama ispod, pritisnite dugme i u toku fotografisanja tražilom i živog prikaza slike. Koristite ekran na dodir ili se krećite kroz meni koristeći višenamenski birač i J dugme, koristeći višenamenski birač da biste markirali stavke i pritiskajući J da biste videli opcije. Da biste se vratili na režim fotografisanja, pritisnite dugme okidača do pola.

Dugme i

Fotografisanje pomoću tražila

Fotografisanje živim prikazom slike