1. Pritisnite K dugme.

  Fotografija će biti prikazana na monitoru.

  K dugme

 2. Pregledajte dodatne slike.

  Dodatne slike mogu da se prikažu ako se pritisne 4 ili 2 ili ako se prevuče prst na levo ili desno preko prikaza. Da biste pregledali dodatne informacije u vezi sa trenutnom fotografijom, pritisnite 1 i 3 (0 Informacije o fotografiji).

  Da biste izašli iz reprodukcije i vratili se u režim fotografisanja, pritisnite dugme okidača do pola.

Prikaz slike

Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 Prikaz slike), fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja.

Brisanje neželjenih fotografija

Da biste izbrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na monitoru, pritisnite O (Q) dugme. Imajte na umu da fotografije ne mogu da se povrate kada se izbrišu.

 1. Prikaz fotografije.

  Prikažite fotografiju koju želite da izbrišete kao što je opisano u „((Osnovna reprodukcija))“ (0 Osnovna reprodukcija).

  K dugme

 2. Izbrišite fotografiju.

  Pritisnite O (Q) dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O (Q) dugme ponovo da biste izbrisali sliku i vratili se na reprodukciju. Da biste izašli bez brisanja slike, pritisnite K.

  O (Q) dugme

Izbriši

Da biste izbrisali izabrane slike (0 Izabrano: Brisanje izabranih fotografija), sve slike snimljene izabranog datuma (0 Izaberi datum: Brisanje fotografija snimljenih izabranog datuma) ili sve slike u izabranoj lokaciji na memorijskoj kartici (0 Meni reprodukcije), koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije.