Reprodukcija pune slike

Reprodukcija sličica

Reprodukcija kalendara

Reprodukcija pune slike

Da biste reprodukovali fotografije, pritisnite K dugme. Najnovija fotografija će biti prikazana na monitoru. Dodatne slike mogu da se prikažu prevlačenjem na levo ili desno ili pritiskanjem 4 ili 2; da biste pregledali dodatne informacije u vezi sa trenutnom fotografijom, pritisnite 1 ili 3 (0 Informacije o fotografiji).

K dugme

Reprodukcija sličica

Da biste videli više slika, pritisnite W (Z) dugme kada se slika prikazuje u punom kadru. Broj prikazanih slika se povećava sa 4 na 9 na 72 svaki put kada se W (Z) dugme pritisne i smanjuje se sa svakim pritiskanjem X dugmeta. Skliznite prst preko ekrana na dodir da biste prevlačili na gore ili dole ili koristili višenamenski birač za markiranje slika.

W (Z) dugme

Reprodukcija kalendara

Da biste videli slike snimljene izabranog datuma, pritisnite W (Z) dugme kada su 72 slike prikazane.

W (Z) dugme

Koristite ekran na dodir ili višenamenski birač da biste markirali datume na listi datuma; slike snimljene izabranog datuma će se pojaviti na listi sličica. Pritiskanje J ili W (Z) postavlja kursor na listu sličica, gde možete da koristite višenamenski birač da biste izabrali slike za reprodukciju pune slike, zumiranje reprodukcije (0 Pogled izbliza: Zumiranje reprodukcije), zaštitu (0 Zaštita fotografija od brisanja) ili brisanje (0 Brisanje fotografija) ili da pritisnete i držite X (T) dugme da biste pregledali trenutnu markiranu sliku u punom kadru. Pritisnite W (Z) dugme da biste se vratili na listu datuma. Da biste izašli iz reprodukcije 72 slike, pritisnite X (T) dugme kada je kursor na listi datuma.

Lista datuma

Lista sličica

Rotiraj uspravne

Da biste prikazali „uspravne“ (portretno orijentisane) fotografije u uspravnoj orijentaciji, izaberite Uključeno za opciju Rotiraj uspravne u meniju reprodukcije (0 Rotiraj uspravne).

Prikaz slike

Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 Prikaz slike), fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja (pošto je fotoaparat već u pravilnoj orijentaciji, slike se ne rotiraju automatski u toku prikaza slike). U kontinualnim režimima okidanja, prikaz počinje kada se fotografisanje okonča, sa prikazanom prvom fotografijom u trenutnoj seriji.

Korišćenje ekrana na dodir

U toku reprodukcije, monitor osetljiv na dodir može da se koristi za:


Pogledajte druge slike

Prevucite na levo ili na desno da biste videli druge slike.


Brzo prevlačenje na druge slike

U pregledu punog kadra, možete da dodirnete donji deo prikaza da biste prikazali traku za napredak kadra, zatim da kliznete prst na levo ili na desno da biste brzo prevlačili na druge slike.

Traka za napredak kadra


Zumiranje (samo fotografije)

Koristite pokrete za proširenje i smanjenje da biste zumirali i odzumirali i skliznite da biste prevlačili (0 Pogled izbliza: Zumiranje reprodukcije). Takođe možete da dva puta taknete prikaz da biste zumirali iz reprodukcije pune slike ili otkazali zumiranje.


Pregledanje sličica

Da biste „odzumirali“ na prikaz sličica (0 Reprodukcija sličica), koristite gest za smanjenje u reprodukciji pune slike. Koristite smanjenje i proširenje da biste izabrali broj slika prikazanih od 4, 9 i 72 kadra.


Pregledali filmove

Taknite vodič na ekranu da biste pokrenuli reprodukciju filma (filmovi su navedeni od strane 1 ikone). Taknite prikaz da biste pauzirali ili nastavili, ili taknite 6 da biste izašli iz reprodukcije pune slike (imajte na umu da neke od ikona na prikazu reprodukcije filma ne odgovaraju operacijama ekrana na dodir).

Vodič

Dugme i

Pritiskanje dugmeta i u toku reprodukcije pune slike ili reprodukciji sličica prikazuje opcije navedene dole. Izaberite opcije koristeći ekran na dodir ili višenamenski birač i J dugme.

  • Ocenjivanje: Ocenite trenutnu sliku (0 Ocenjivanje individualnih slika).
  • Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi izbor (samo fotografije): Izaberite fotografije za otpremanje na pametni uređaj.
  • Retuširanje (samo fotografije): Koristite opcije u meniju retuširanja (0 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija) da biste napravili retuširanu kopiju trenutne fotografije.
  • Kontrola jačine zvuka (samo filmovi): Prilagodite reprodukciju jačine zvuka za filmove.
  • Uredi film (samo filmovi): Uredite filmove koristeći opcije u meniju uredi film (0 Odsecanje filmova). Filmovi takođe mogu da se urede pritiskanjem i dugme kada je reprodukcija filma pauzirana.
  • Izaberite fasciklu: Birajte fasciklu za reprodukciju. Markirajte fasciklu i pritisnite J da biste pregledali slike u markiranoj fascikli.

Dugme i

Da biste izašli iz menija dugmeta i i vratili se u reprodukciju, pritisnite dugme i opet.