Filmovi mogu da se snime u živom prikazu slike.

 1. Rotirajte birač živog prikaza slike na 1 (živi prikaz slike filma).

  Birač živog prikaza slike

 2. Pritisnite a dugme.

  Ogledalo će se izdići a pogled kroz objektiv će se prikazati na monitoru fotoaparata, izmenjen za efekte ekspozicije. Subjekat više neće biti vidljiv na tražilu.

  a dugme

  Ikona 0

  0 ikona (0 Prikaz živog prikaza slike: Filmovi) ukazuje na to da filmovi ne mogu da se snime.

  Balans bele

  U režimima P, S, A i M, balans bele može da se podesi u bilo koje vreme pritiskajući L (U) dugme i rotirajući glavni komandni točkić (0 Balans bele).

 3. Fokusirajte.

  Kadrirajte uvodni snimak i pritisnite dugme okidača na pola za fokus; da biste zumirali za precizan fokus kao što je opisano u „((Pregled zumiranja živog prikaza slike))“ (0 Pregled zumiranja živog prikaza slike), pritisnite X (T) dugme. Imajte na umu da broj subjekata koji mogu da se detektuju u AF sa prioritetom lica opada u toku snimanja filma.

  Ekspozicija

  Sledeća podešavanja ekspozicije mogu da se prilagode u režimu filma:

    Blenda Brzina zatvarača ISO osetljivost
  P, S 1 2, 3
  A 2, 3
  M 3, 4
  Drugi režimi fotografisanja

  Ekspozicija za režim S je ekvivalentan režimu P.

  Gornja granica za ISO osetljivost može da se izabere koristeći opciju Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost u meniju snimanja (0 Podešavanja ISO osetljivosti).

  Bez obzira na opciju izabranu za Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost ili za ISO osetljivost (režim M), gornja granica kada je Uključeno izabrano za Elektronski VR u meniju snimanja je ISO 51200.

  Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Autom. ISO kontrola (rež. M) u meniju snimanja filma, gornja granica za ISO osetljivost može da se izabere koristeći opciju Maksimalna osetljivost.

  U režimu M, brzina zatvarača može da se podesi na vrednosti između 1/25 s i 1/8000 s (najsporija dostupna brzina zatvarača se razlikuje sa brojem slika u sekundi; 0 Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma). U drugim režimima, brzina zatvarača je automatski prilagođena. Ako je subjekat previše ili premalo pod ekspozicijom u režimima koji nisu A ili M, okončajte živi prikaz slike i pokrenite ponovo živi prikaz slike ili izaberite režim A i prilagodite blendu.

 4. Pokreni snimanje.

  Pritisnite dugme snimanja filma za pokretanje snimanja. Indikator snimanja i dostupno vreme prikazani su na monitoru. Ekspozicija može da se zaključa pritiskajući A AE-L/AF-L dugme (0 Zaključavanje autoekspozicije) ili da se promeni do ±3 EV u koracima od 1/3 EV koristeći korekciju ekspozicije (0 Korekcija ekspozicije); spot merenje nije dostupno. U režimu autofokusa, fotoaparat može da se ponovo fokusira pritiskajući dugme okidača do pola ili ako se takne vaš subjekat na monitoru.

  Dugme snimanje filma

  Indikator snimanja

  Preostalo vreme

  Audio

  Fotoaparat može da snima i video i zvuk; ne prekrivajte mikrofon na prednjem delu fotoaparata u toku snimanja filma. Imajte na umu da ugrađeni mikrofon može da snimi zvuke koje prave fotoaparat ili objektiv u toku autofokusa, smanjenja vibracije ili promena na blendi.

 5. Završite snimanje.

  Pritisnite opet dugme snimanja filma da biste prekinuli snimanje. Snimanje će se automatski završiti kada se dostigne maksimalna dužina ili kada je memorijska kartica puna (imajte na umu da u zavisnosti od brzine upisivanja memorijske kartice, snimanje može da se okonča pre nego što se maksimalna dužina dostigne).

 6. Izađite iz živog prikaza slike.

  Pritisnite a dugme da biste izašli iz živog prikaza slike.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

 • Biranja kako se fotoaparat fokusa u režimu filma, pogledajte „Autofokus“ (0 Autofokus).
 • Fokusiranja koristeći prsten za fokusiranje objektiva, pogledajte „((Manuelni fokus))“ (0 Manuelni fokus).

Korišćenje i dugmeta

Opcijama navedenim dole može da se pristupi pritiskajući dugme i u režimu filma. Koristite ekran na dodir ili se krećite kroz meni koristeći višenamenski birač i J dugme, koristite višenamenski birač za markiranje stavki, pritiskajte 2 da biste pregledali opcije i pritiskajte J da biste izabrali markiranu opciju i vratili se na meni dugmeta i. Pritisnite dugme i ponovo da biste izašli do prikaza fotografisanja.

Dugme i

Korišćenje eksternog mikrofona

Opcioni ME-1 stereo mikrofon ili ME-W1 wireless microphone (ME-W1 bežični mikrofon) može da se koristi za snimanje zvuka za filmove (0 Drugi dodaci).

Slušalice

Slušalice drugih proizvođača mogu da se koriste. Imajte na umu da visoki nivoi zvuka mogu da dovedu do visoke jačine zvuka; izuzetno se mora voditi računa kada se koriste slušalice.

Prikaz živog prikaza slike: Filmovi

Prikaz odbrojavanja

Odbrojavanje će se prikazati 30 s pre nego što se živi prikaz slike automatski okonča (tajmer postaje crven ako će živi prikaz slike da se okonča da bi zaštitio interna kola ili ako je opcija koja nije Bez ograničenja izabrana za Prilagođeno podešavanja c4—Kašnjenje isključivanja monitora > Živi prikaz slike; 0 Kašnjenje isključivanja monitora—5 s pre nego što će se monitor automatski isključiti). U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da se odmah pojavi kada je živi prikaz slike izabran. Snimanje filma će se automatski okončati kada tajmer istekne, bez obzira na nivo preostalog vremena za snimanje.

Prilagođavanje podešavanja u toku snimanja filma

Jačina zvuka slušalica ne može da se podesi u toku snimanja. Ako je opcija koja nije I (isključen mikrofon) trenutno izabrana, osetljivost mikrofona može da se promeni na bilo koje podešavanje koje nije I dok je snimanje u toku.

Pregled i skrivanje indikatora

Da biste sakrili ili prikazali indikatore na monitoru, pritisnite R dugme.

Virtuelni horizont   Informacije uključene   Informacije isključene

  Histogram   Pomoćne linije za kadriranje  

Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma

Opcija Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja se koristi za biranje veličine slike filma (u pikselima) i broja slika u sekundi. Takođe možete da izaberete neku od dve opcije za Kvalitet filma: visok i normalan. Zajedno, ove opcije određuju maksimalni opseg bita, kao što je prikazano na sledećoj tabeli.

Opcija 1 Maksimalan opseg bita (Mbps)
( visoki kvalitet/normalno)
Maksimalna dužina
r 3840 × 2160 (4 K UHD); 30p 2 144 29 min. 59 s 3
s 3840 × 2160 (4 K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4 K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p 48/24
z/z 1920× 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 24/12
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280× 720; 50p

Pravi broj slika u sekundi je 29,97 fps za vrednosti navedene kao 30p, 23,976 fps za vrednosti navedene kao 24p i 59,94 fps za vrednosti navedene kao 60p.

Kada je ova opcija izabrana, k je prikazano na monitoru i kvalitet filma je fiksiran na „((visoko))“.

Svaki film će se snimiti do 8 datoteka od do 4 GB svaka. Broj datoteka i dužina svake datoteke se razlikuje u zavisnosti od opcija izabranih za Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet filma.

Indeksi

Ako je Označavanje indeksa dodeljeno kontroli koristeći Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 Korisničko dodeljivanje kontrola), možete da pritisnete izabranu kontrolu u toku snimanja da biste dodelili indekse koji mogu da se koriste za lociranje kadrova u toku uređivanja i reprodukcije (0 p ikona; imajte na umu da indeksi ne mogu da se dodaju u režimu i). Do 20 indeksa može da se doda svakom filmu.

Indeks

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

 • Veličine slike, broja slika u sekundi, osetljivosti mikrofona i ISO osetljivosti, pogledajte „Opcije menija snimanja: Opcije snimanja filma“ (0 1 Meni snimanja filma: Opcije snimanja filma).
 • Biranja uloge koju igra J dugme, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f2 (Dugme OK; 0 Dugme OK).
 • Biranja uloga dugmadi Fn1, Fn2 i A AE-L/AF-L dugmadi, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola; 0 Korisničko dodeljivanje kontrola).
 • Biranja da li dugme okidača može da se koristi za pokretanje živog prikaza slike ili za pokretanje ili okončavanje snimanje filma, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 Korisničko dodeljivanje kontrola).

Isecanje filma

Filmovi imaju odnos od 16 : 9 i snimljeni su koristeći isecanje koje se razlikuje od veličine slike i opcije izabrane za Izaberi oblast slike u meniju snimanja filma (0 Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma, Izaberi oblast slike).

1920 × 1080 i 1280 × 720 (DX) 1920 × 1080 i 1280 × 720 (1,3×) 3840 × 2160

Veličine isecanja filma su date ispod:

 • Pri veličini slike od 3840 × 2160, isecanje filma je otprilike 16,2 × 9,1 mm, bez obzira na opciju izabranu za Izaberi oblast slike. Prividna žižna daljina je oko 1,5× veća od one za DX format.
 • Sa DX izabranim za Izaberi oblast slike i veličinom slike od 1920 × 1080 ili 1280 × 720, isecanje filma je oko 23,5 × 13,3 mm.
 • Sa 1,3× izabranim za Biraj oblast slike i veličinu slike od 1920 × 1080 ili 1280 × 720, isecanje filma je otprilike 18,0 × 10,1 mm. Prividna žižna daljina je otprilike 1,3× veća od one za DX format.

Snimanje fotografija u režimu filma

Da biste fotografisali u režimu filma (ili u živom prikazu slike ili u toku snimanja filma), podesite Fotografisanje za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 Korisničko dodeljivanje kontrola). Fotografije sa odnosom od 16 : 9 mogu da se snime u bilo koje vreme pritiskajući dugme okidača skroz na dole. Ako je snimanje filma u toku, snimanje će se okončati a segment filma koji je snimljen do tada će se sačuvati.

Fotografije su snimljene u formatu izabranim za Kvalitet slike u meniju fotografisanja fotografije (0 Kvalitet slike). Za informacije o veličini slike, pogledajte „Veličina slike“ (0 Veličina slike). Imajte na umu da ekspozicija za fotografije ne može da se pregleda kada je birač živog prikaza slike rotiran na 1; pravi rezultati mogu da se postignu u režimu M pregledajući ekspoziciju sa biračem živog prikaza slike rotiranim na C.

Veličina slike

Veličina fotografija snimljenih u režimu filma razlikuje se od veličine slike filma (0 Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma) i, u slučaju da su fotografije snimljene pri veličinama slika od 1920 × 1080 i 1280 × 720, sa oblast slike i opcijom izabranom za Veličina slike u meniju fotografisanja fotografije (0 Veličina slike).

Veličina slike Oblast slike Veličina slike Veličina (pikseli)
3840 × 2160 3840 × 2160

1920 × 1080

1280 × 720

DX Velika 5568 × 3128
Srednja 4176 × 2344
Mala 2784 × 1560
1,3× Velika 4272 × 2400
Srednja 3200 × 1800
Mala 2128 × 1192

HDMI

Ako je fotoaparat povezan na HDMI uređaj, pogled kroz objektiv će se pojaviti i na monitoru fotoaparata i na HDMI uređaju.

Wireless Remote Controllers (Bežični daljinski kontroleri) i žičane daljinske kontrole

Ako je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 Korisničko dodeljivanje kontrola), dugmad okidača na opcionim bežičnim daljinskim kontrolerima i žičanim daljinskim kontrolama (0 Drugi dodaci) mogu da se pritisnu do pola kako bi se pokrenuo živi prikaz slike ili da se pritisnu skroz na dole kako bi se pokrenulo i okončalo snimanje filma.

Snimanje filmova

Filmovi su snimljeni u sRGB kolornom prostoru. Treperenje, trake svetla ili distorzija mogu da budu vidljivi na monitoru i na krajnjem filmu pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama ili sa subjektima koji su u pokretu, naročito ako se fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat pomera pri visokim brzinama kroz kadar (za informacije o smanjenu treperenja i traka svetla, pogledajte Smanjenje treperenja, 0 Smanjenje treperenja). Treperenje takođe može da se pojavi dok se koristi kontrola elektromotora blende. Zupčaste ivice, oivičenost bojom, moare efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave. Svetli delovi ili trake mogu da se pojave u nekim područjima kadra sa blještavim znacima i drugim naizmeničnim izvorima sveta ili ako je subjekat na kratko osvetljen od strane stroboskopskih ili drugih svetlih, kratkotrajnih izvora svetla. Izbegavajte usmeravanje fotoaparata ka suncu ili drugim izvorima jakog svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete internog kola fotoaparata. Imajte na umu da šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako zumirate na pogled kroz objektiv (0 Pregled zumiranja živog prikaza slike) u režimu filma.

Osvetljenje blicom ne može da se koristi.

Snimanje se automatski završava ako je objektiv uklonjen ili su točkić režima ili birač živog prikaza slike rotirani na novo podešavanje.

Korišćenje živog prikaza slike tokom dužeg perioda može da dovede do toga da dodatni rukohvat i područja fotoaparata oko monitora postanu vrući. Ovo ne ukazuje na kvar.

Ovo područje postaje naročito vruće.

Pušta zvučni signal u toku živog prikaza slike

Zvučni signal može da se čuje ako prilagodite blendu, koristite birač živog prikaza slike ili rotirate točkić režima u toku živog prikaza slike. Ovo ne ukazuje na grešku ili kvar.