Ugrađeni blic može da se koristi ne samo kada je prirodno osvetljenje nedovoljno već i da bi dosvetlio senke i subjekte sa pozadinskim osvetljenjem ili dodao vidljivo svetlo očima subjekta.

Takođe pogledajte

Za informacije o korišćenju opcionih bliceva, pogledajte „Opcioni blicevi“ (0 Opcioni blicevi).

Automatski režimi za iskakanje

U i, k, p, n, o, s, w, f, d, e i ' režimima, ugrađeni blic automatski iskače i okida po potrebi.

 1. Izaberite režim blica.

  Pritiskanjem M (Y) dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić dok se željeni režim blica ne prikaže.

  M (Y) Dugme

  Glavni komandni točkić

  Živi prikaz slike

  U živom prikazu slike, izabrana opcija je prikazana na monitoru.

 2. Fotografišite.

  Blic će iskočiti po potrebi kada se dugme okidača pritisne do pola i okinuće kada se fotografija snimi. Ako blic ne iskoči automatski, ne pokušavajte da ga izdignete rukom. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti blic.

Režimi blica

Sledeći režimi blica su dostupni:

Manuelni režimi za iskakanje blica

U P, S, A, M i 0 režimima, blic mora da se manuelno izdigne. Blic neće okinuti ako nije izdignut.

 1. Izdignite blic.

  Pritisnite M (Y) dugme za izdizanje blica. Imajte na umu da ako je blic isključen ili ako se opcioni eksterni blic prikači, ugrađeni blic neće iskočiti; nastavite ka Koraku 2.

  M (Y) Dugme

 2. Izaberite režim blica (P, S, A i M režimi samo).

  Pritiskanjem M (Y) dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić dok se željeni režim blica ne prikaže.

  M (Y) Dugme

  Glavni komandni točkić

 3. Fotografišite.

  Ako je opcija koja nije j izabrana, blic će okinuti kada god se slika snimi.

Režimi blica

Sledeći režimi blica su dostupni:

Spuštanje ugrađenog blica

Da biste uštedeli napajanje kada se blic ne koristi, nežno ga pritisnite na dole dok bravica ne legne na svoje mesto.

Ugrađeni blic

Uklonite senila objektiva da biste sprečili senke. Blic ima minimalan raspon od otprilike 0,6 m (2 ft) i ne može da se koristi u makro rasponu zuma objektiva sa makro funkcijom. Koristite objektive žižnih daljina od 16 mm do 300 mm; periferno osvetljenje može da opadne ako se koristi blic sa objektivima žižnih daljina ispod 16 mm. i-TTL kontrola blica je dostupna pri ISO osetljivostima između 100 i 12800; pri vrednostima preko 12800, željeni rezultati se možda neće dostići pri nekim rasponima ili vrednostima blende.

Ako blic okine u kontinualnim režimima okidanja (0 Izbor režima okidanja), samo jedna slika će se snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne.

Zatvarač okidača može na kratko da se onemogući da bi se zaštitio blic nakon što se koristio za nekoliko uzastopnih snimaka. Blic može ponovo da se koristi posle kratke pauze.

Dostupne brzine zatvarača sa ugrađenim blicem

Sledeće brzine zatvarača su dostupne sa ugrađenim blicom.

Režim Brzina zatvarača
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A * 1/250–1/60 s
k 1/250–1/30 s
o 1/250–1 s
S * 1/250–30 s
M * 1/250–30 s, A, %

Brzine koje su 1/8000 s su dostupne sa opcionim blicom koji podržava auto FP brzu sinhronizaciju kada je 1/320 s (Auto FP) ili 1/250 s (Auto FP) izabrano za Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica, 0 Brzina sinhronizacije blica). Kada je 1/320 s (Auto FP) izabran, brzine zatvarača koje su 1/320 s su dostupne sa ugrađenim blicom.