Pre uparivanja, potvrdite da ima dostupnog mesta na memorijskoj kartici fotoaparata. Da biste sprečili neočekivana prekidanja, treba takođe da pogledate da li je punjiva baterija fotoaparata u potpunosti napunjena.

Android pametan uređaj se koristi za ilustraciju u uputstvima koja slede.

 1. Fotoaparat: Pritisnite G dugme i izaberite B ikonu da biste prikazali meni podešavanja.

  G dugme

 2. Fotoaparat: Izaberite Poveži se sa pametnim uređajem u meniju podešavanja, zatim markirajte Pokreni i pritisnite J.

 3. Fotoaparat: Pritisnite J kada se sledeća poruka prikaže.

 4. Fotoaparat: Proverite da li fotoaparat prikazuje poruku pokazanu na desnoj strani i pripremite pametan uređaj.

 5. Pametan uređaj: Pokrenite aplikaciju SnapBridge i taknite Pair with camera (Upari sa fotoaparatom).

  Ako se od vas zatraži da birate fotoaparat, taknite naziv fotoaparata.

 6. Pametan uređaj: Taknite naziv fotoaparata u dijalogu „Pair with camera (Upari sa fotoaparatom)“.

  Korisnici koji uparuju fotoaparat sa iOS uređajem po prvi put će prvo biti upoznati sa uputstvima za uparivanje; nakon čitanja uputstava, prevlačite na dno prikaza i taknite Understood (Razumem). Ako vam bude zatraženo da birate dodatak, ponovo taknite naziv fotoaparata (može da dođe do određenog kašnjenja pre nego što se naziv fotoaparata prikaže).

 7. Fotoaparat/pametan uređaj: Proverite da li je prikaz fotoaparata i pametnog uređaja sa istim šestocifrenim brojem.

  Neke verzije iOS-a možda neće prikazati broj; ako nijedan broj nije prikazan, nastavite ka Koraku 8.

 8. Fotoaparat/pametan uređaj: Pritisnite J na fotoaparatu i taknite PAIR (UPARIVANJE) na pametnom uređaju (prikaz se razlikuje u zavisnosti od uređaja i operativnog sistema).

 9. Fotoaparat/pametan uređaj: Završite uparivanje.

  Fotoaparat: Pritisnite J kada se poruka na desnoj strani prikaže.

  Pametan uređaj: Taknite OK kada se poruka na desnoj strani prikaže.

 10. Fotoaparat: Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

  • Da biste dozvolili da fotoaparat doda podatke o lokaciji na fotografije, izaberite Da kao odgovor na „Želite li da preuzimate podatke o lokaciji sa pametnog uređaja?“ a zatim omogućite usluge lokacije na pametnom uređaju i omogućite Auto link options (Opcije automatske veze) > Synchronize location data (Sinhronizuj podatke o lokaciji) na jezičku SnapBridge aplikacije.
  • Da biste sinhronizovali sat fotoaparata sa vremenom koje vam pruža pametni uređaj, izaberite Da kao odgovor na „Želite li da sinhronizujete sat sa pametnim uređajem?“ a zatim omogućite Auto link options (Opcije automatske veze) > Synchronize clocks (Sinhronizuj satove) u jezičku SnapBridge aplikacije.

Pametan uređaj i fotoaparat su sada povezani. Bilo koje slike koje snimite fotoaparatom će automatski biti otpremljene na pametni uređaj.