Ako fotoaparat ne radi onako kako se očekuje, proverite ovaj spisak uobičajenih problema koji se nalazi ispod pre nego što konsultujete prodavca ili Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.

Punjiva baterija/Prikaz


Fotoaparat je uključen ali ne reaguje: Sačekajte da se snimanje završi. Ako problem i dalje postoji, isključite fotoaparat. Ako se fotoaparat ne isključi, uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju ili, ako koristite AC adapter, prekinite povezivanje i ponovo povežite AC adapter. Imajte na umu da iako će se podaci koji se trenutno snimaju izgubiti, na podatke koji su se već snimili neće uticati uklanjanje ili prekidanje povezivanja sa izvorom napajanja.


Tražilo je van fokusa: Prilagodite fokus tražila (0 Kontrola podešavanja dioptrije). Ako ovo ne ispravi problem, izaberite pojedinačni servo autofokus (AF-S; 0 Režim autofokusa), AF u jednoj tački (0 Režim AF-oblasti) i tačku fokusa u centru (0 Izbor tačke fokusa), a zatim kadrirajte subjekta sa visokim kontrastom u tački fokusa u centru i pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali fotoaparat. Sa fotoaparatom u fokusu, koristite kontrolu podešavanja dioptrije da biste stavili subjekta u jasan fokus u tražilu. Ako je neophodno, fokus tražila može dodatno da se prilagodi koristeći opciona korektivna sočiva (0 Ostali dodaci).


Tražilo je tamno: Ubacite u potpunosti napunjenu punjivu bateriju (0 Napunite punjivu bateriju, Nivo punjive baterije i broj preostalih ekspozicija).


Prikazi se isključe bez upozorenja: Izaberite duža kašnjenja za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti) ili c4 (Kašnjenje isključivanja monitora; 0 Kašnjenje isključivanja monitora).


Prikazi na kontrolnom displeju ili tražilu ne reaguju i tamni su: Vremena reagovanja i svetlina ovih prikaza se razlikuju u zavisnosti od temperature.


Prikaz informacija u tražilu je crven kada je tačka fokusa markirana: Ovo je normalno za ovaj tip tražila i ne ukazuje na grešku.


Snimanje (Svi režimi)


Fotoaparat se sporo uključuje: Izbrišite datoteke ili fascikle.


Okidanje zatvarača je onemogućeno:


Fotoaparat sporo odgovara dugmetu okidača: Izaberite Isključeno za Prilagođeno podešavanje d3 (Režim kašnjenja ekspozicije; 0 Režim kašnjenja ekspozicije).


Nijedna fotografija nije snimljena kada je daljinska kontrola dugmeta okidača pritisnuta:


Samo jedna slika se snimi svaki put kada se dugme okidača pritisne u kontinualnom režimu okidanja: Kontinualno fotografisanje nije dostupno ako ugrađeni blic okine (0 Ugrađeni blic) ili sa HDR-om (visokim dinamičkim opsegom; 0 Visok dinamički opseg (HDR)).


Fotografije nisu u fokusu:


Zvuk se ne čuje:

 • Isključeno je izabrano za Opcije zvučnog signala > Uključi/isključi zvučni signal (0 Opcije zvučnog signala).
 • AF-C je izabrano kao režim fokusa ili se subjekat pomera kada je AF-A izabrano (0 Režim autofokusa).

Fokus se ne zaključava kada je dugme okidača pritisnuto do pola: Koristite A AE-L/AF-L dugme da biste zaključali fokus kada je AF-C izabrano za režim fokusa ili kada se fotografišu subjekti u pokretu u AF-A režimu.


Tačka fokusa ne može da se izabere:


Ne može da se izabere režim AF: Izabran je manuelni fokus (0 Autofokus, Manuelni fokus).


Ne može da se izabere režim AF-oblasti: Izabran je manuelni fokus (0 Autofokus, Manuelni fokus).


Veličina slike ne može da se promeni: Kvalitet slike je podešen na NEF (RAW) (0 Kvalitet slike).


Fotoaparat sporo snima fotografije: Isključite smanjenje šuma duge ekspozicije (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).


AF-assist osvetljivač se ne pali:

 • AF-assist osvetljivač ne zasvetli ako je AF-C izabrano za režim autofokusa (0 Režim autofokusa) ili ako je kontinualni servo autofokus izabran kada je fotoaparat u AF-A režimu. Izaberite AF-S. Ako je opcija koja nije automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti, izaberite centralnu tačku fokusa (0 Izbor tačke fokusa).
 • Fotoaparat je trenutno u živom prikazu slike.
 • Isključeno je izabrano za Prilagođeno podešavanje a9 (Ugrađeni AF-assist osvetljivač, 0 Ugrađeni AF-assist osvetljivač).
 • Osvetljivač se isključio automatski. Osvetljivač će možda postati topao ako se kontinualno koristi; sačekajte da se ohladi.

Mrlje se pojavljuju na fotografijama: Obrišite prednje i zadnje elemente objektiva. Ako problem i dalje postoji, izvršite čišćenje senzora slike (0 Čišćenje senzora slike).


Na slike utiče primetan duh efekat ili odblesak: Možete da primetite duh efekat ili odblesak na snimcima koji uključuju sunce ili druge izvore jakog svetla. Ovi efekti mogu da se smanje ako se prikači senilo objektiva ili ako se kadriraju snimci sa jakim izvorima svetla podalje od kadra. Takođe možete da pokušate tehnike kao što su uklanjanje filtera objektiva ili biranje različitih brzina zatvarača.


Šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) se pojavljuju na fotografijama:

 • Svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum, ili linije mogu da se smanje smanjivanjem ISO osetljivosti.
 • Koristite opciju Smanjenje šuma kod duge eksp. u meniju fotografisanja da biste ograničili pojavu svetlih tačaka ili fog šuma na fotografijama snimljenim pri brzinama zatvarača sporijim od 1 s (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).
 • Fog šum i svetle tačke mogu da ukažu na to da je interna temperatura fotoaparata povećana usled visokih ambijentalnih temperatura, dugih ekspozicija ili sličnih uzroka: isključite fotoaparat i sačekajte da se ohladi pre nego što nastavite fotografisanje.
 • Pri visokim ISO osetljivostima, linije mogu da se pojave na fotografijama snimljenim sa nekim opcionim blicevima; ako se ovo javi, izaberite nižu vrednost.
 • Pri visokim ISO osetljivostima, uključujući visoke vrednosti izabrane za aut. kontr. ISO osetljivosti, nepravilno raspoređeni svetli pikseli mogu da se smanje izborom Visoko, Normalno, ili Nisko za Smanj. šuma kod visokog ISO na fotografiji ili meniju snimanja (0 Smanj. šuma kod visokog ISO, Smanj. šuma kod visokog ISO).
 • Pri visokim ISO osetljivostima, svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije mogu da budu više primećeni u dugim ekspozicijama, višestrukim ekspozicijama i fotografijama snimljenim pri visokim ambijentalnim temperaturama ili sa omogućenim Active D-Lighting, Ravnomerno izabrano za Podesi Picture Control (0 Biranje Picture Control) ili velike vrednosti izabrane za Picture Control parametre (0 Picture Control podešavanja).
 • U % režimu, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije mogu da se više primete na slikama snimljenim pod niskim osvetljenjem.

Treperenje ili trake svetla se pojavljuju u režimu filma: Izaberite Smanjenje treperenja u meniju snimanja i izaberite opciju koja odgovara frekvenciji lokalnog snabdevanja AC električnom energijom (0 Smanjenje treperenja).


Svetli delovi ili trake se pojavljuju u živom prikazu slike: Znak koji bljeska, blic ili drugi izvor svetla sa kratkim trajanjem je korišćen u toku živog prikaza slike.


Zvuk se ne snima sa filmovima: Isključen mikrofon je izabran za Osetljivost mikrofona u meniju snimanja (0 Osetljivost mikrofona).


Živi prikaz slike se neočekivano okončava ili se ne pokreće: Živi prikaz slike može da se automatski okonča da bi sprečio štetu internim kolima fotoaparata ako:

 • Ambijentalna temperatura je visoka
 • Fotoaparat se koristio duže vreme u živom prikazu slike ili da bi snimio filmove
 • Fotoaparat se koristio u kontinualnim režimima okidanja na duže periode

Ako se živi prikaz slike ne pokrene kada pritisnete a dugme, sačekajte da se interna kola ohlade i pokušajte ponovo. Imajte na umu da fotoaparat može biti topao na dodir, ali ovo ne ukazuje na grešku.


Artifakti slike se pojavljuju u toku živog prikaza slike: „Šum“ (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako zumirate na pogled kroz objektiv (0 Pregled zumiranja živog prikaza slike) u toku živog prikaza slike; u filmovima, na nivo i distribuciju nepravilno raspoređenih svetlih piksela, fog šuma i svetlih tačaka utiče veličina slike i broj (0 Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma). Nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili svetle tačke mogu takođe da se pojave kao rezultat povećana temperature internog kola fotoaparata u toku živog prikaza slike; izađite iz živog prikaza slike kada se fotoaparat ne koristi.


Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne u svim režimima.


Fotografisanje (P, S, A, M)


Okidanje zatvarača je onemogućeno:


Puni opseg brzina zatvarača nije dostupan: Blic se koristi. Brzina sinhronizacije blica može da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica); kada koristite kompatibilne bliceve, izaberite 1/320 s (Auto FP) ili 1/250 s (Auto FP) za puni opseg brzina zatvarača (0 Brzina sinhronizacije blica).


Ne može da se izmeri balans bele: Subjekat je previše taman ili previše svetao (0 Zapamćena manuelna postavka).


Slika ne može da se izabere kao izvor za zapamćenu manuelnu postavku balansa bele: Slika nije napravljena sa D7500 (0 Kopiranje balansa bele sa fotografije).


Bracketing balansa bele nije dostupan:


Efekti Picture Control se razlikuju od slike do slike: Automatski je izabran za Podesi Picture Control, Picture Control baziran na Automatski je izabran ili je A (automatski) izabrano za uoštravanje, jasnoću, kontrast ili zasićenost. Za dosledne rezultate tokom serije fotografija, izaberite drugo podešavanje (0 Picture Control podešavanja).


Merenje ne može da se promeni: Zaključavanje autoekspozicije je na snazi (0 Zaključavanje autoekspozicije).


Korekcija ekspozicije ne može da se koristi: Fotoaparat je u režimu M. Izaberite drugi režim.


Šum (crvena područja ili drugi artifakti) se pojavljuju u dugačkim ekspozicijama: Omogućite smanjenje šuma duge ekspozicije (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).


Reprodukcija


NEF (RAW) slika se ne reprodukuje: Fotografija je snimljena pri kvalitetu slike od NEF + JPEG (0 Kvalitet slike).


Ne možete da gledate slike snimljene sa drugim fotoaparatima: Slike snimljene sa drugim vrstama fotoaparata možda neće biti prikazane pravilno.


Neke fotografije nisu prikazane u toku reprodukcije: Izaberite Sve za Fascikla reprodukcije (0 Fascikla reprodukcije).


Fotoaparat prikazuje poruku koja navodi da fascikla ne sadri slike: Izaberite Sve za Fascikla reprodukcije (0 Fascikla reprodukcije).


Fotografije sa orijentacijom „((visoka))“ (portret) se prikazuju u orijentaciji „((široka))“ (pejzaž):

 • Fotografija se snimila sa Isključeno izabrano za Automatsko rotiranje slike (0 Automatsko rotiranje slike).
 • Izaberite Uključeno za Rotiraj uspravne (0 Rotiraj uspravne).
 • Fotografija se prikazuje u prikazu slike (0 Prikaz slike).
 • Fotoaparat je bio usmeren nagore ili nadole kada je fotografija snimljena.

Slika ne može da se izbriše:


Slika ne može da se retušira: Fotografija ne može više da se uredi sa ovim fotoaparatom.


Ne može da se izabere fotografija za štampanje: Fotografija je u NEF (RAW) formatu. Prenos fotografija na računar i štampanje koristeći NX Studio (0 Povezivanja). NEF (RAW) fotografije mogu da se sačuvaju u JPEG formatu koristeći Obrada NEF (RAW) (0 Obrada NEF (RAW)).


Fotografija nije prikazana na video uređaju visoke definicije: Uverite se da li je HDMI kabl (dostupan odvojeno) povezan.


Fotografije ne mogu da se prebace na kompjuter: OS nije kompatibilan sa fotoaparatom ili softverom za prebacivanje. Koristite čitač kartice da biste kopirali fotografije na kompjuter.


Opcija Softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike u NX Studio nema željeni efekat: Čišćenje senzora slike menja poziciju prašine na senzoru slike. Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike snimljeni pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste sa fotografijama koje su snimljene nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike. Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike snimljeni nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste sa fotografijama koje su snimljene pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike.


Kompjuter prikazuje NEF (RAW) slike različito od fotoaparata: Softver treće strane ne prikazuje efekte Picture Controls, Active D-Lighting ili kontrolu vinjete. Koristite NX Studio (0 Povezivanja).


Bluetooth i Wi-Fi (bežične mreže)


Pametni uređaji ne prikazuju SSID fotoaparata (ime na mreži):

 • Uverite se da li je Onemogući izabrano za Režim rada u avionu u meniju podešavanja fotoaparata (0 Režim rada u avionu).
 • Uverite se da li je Omogući izabrano za Bluetooth > Mrežna veza u meniju podešavanja fotoaparata.
 • Pokušajte da isključite Wi-Fi pametnog uređaja a onda ga opet uključite.

Ne može da se poveže na bežične štampače i druge bežične uređaje: Ovaj fotoaparat može da se poveže samo na uređaje na koje je aplikacija SnapBridge instalirana.


Razno


Datum snimanja nije ispravan: Sat fotoaparata je manje tačan od većine satova i kućnih satova. Redovno poredite sat sa drugim satovima zarad tačnijeg vremena i resetujte ga ako je potrebno.


Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne pri određenim kombinacijama podešavanja ili kada memorijska kartica nije ubačena. Imajte na umu da opcija Informacije o bateriji nije dostupna kada se fotoaparat napaja od strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera.