Da biste prikazali meni Korisničkih podešavanja, pritisnite G i izaberite jezičak (karticu) A (meni Korisnička podešavanja).

G dugme

Prilagođena podešavanja se koriste da bi se prilagodila podešavanja fotoaparata kako bi odgovarala individualnim preferencama.

Glavni meni Grupe prilagođenog podešavanja

Sledeća prilagođena podešavanja su dostupna:

a: Autofokus

b: Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

e: Bracketing/blic

f: Kontrole

g: Film

Dostupno samo sa objektivima koji podržavaju ovu stavku.

Napomena: Ako su podešavanja modifikovana sa podrazumevanih vrednosti (0 Podrazumevani meni korisničkih podešavanja), zvezdica će se prikazati pored promenjenih podešavanja na drugom nivou menija Korisničkih podešavanja.