Odsecite segment filma da biste kreirali uređene kopije filmova ili sačuvali izabrane kadrove kao JPEG statične slike.

Odsecanje filmova

Da biste napravili odsečene kopije filmova:

 1. Prikažite film u punom kadru (0 Pregled slika).

 2. Pauzirajte film na novom uvodnom kadru.

  Reprodukujte filmove kao što je opisano u „((Pregled filmova))“ (0 Pregledanje filmova), pritiskajući J da biste pokrenuli i nastavili reprodukciju i 3 da biste pauzirali i pritisnuli 4 ili 2 ili rotirali glavni ili pomoćni komandni točkić da biste locirali željeni kadar. Vaša približna pozicija u filmu može da se zaključi iz trake napredovanja filma. Pauzirajte reprodukciju kada dođete do novog uvodnog kadra.

  Traka napredovanja filma

 3. Izaberite Izaberi početnu/krajnju tačku.

  Pritisnite dugme i, zatim markirajte Izaberi početnu/krajnju tačku i pritisnite J.

 4. Izaberite Poč. tačka.

  Da biste napravili kopiju koja počinje od trenutnog kadra, markirajte Tačka pokretanja i pritisnite J. Kadrovi pre izabranog kadra će biti uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku 9.

    Početna tačka

 5. Potvrdite novu početnu tačku.

  Ako željeni kadar nije trenutno prikazan, pritisnite 4 ili 2 da biste nastavili ili premotali (da biste preskočili na 10 s napred ili nazad, rotirajte glavni komandni točkić na jedno zaustavljanje; da biste preskočili na indeks, ili na prvi ili poslednji kadar ako film ne sadrži indekse, rotirajte pomoćni komandni točkić).

 6. Izaberite krajnju tačku.

  Pritisnite L (U) da biste prešli sa početne tačke (w) na krajnju tačku (x) alata za izbor i zatim izaberite krajnji kadar kao što je opisano u Koraku 5. Kadrovi nakon izabranog kadra će biti uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku 9.

  L (U) dugme

  Krajnja tačka  

 7. Napravite kopiju.

  Jednom kada se željeni krajnji kadar prikaže, pritisnite 1.

 8. Pregledajte film.

  Da biste pregledali kopiju, markirajte Pregled i pritisnite J (da biste prekinuli pregled i vratili se na meni opcija čuvanja, pritisnite 1). Da biste odbacili trenutnu kopiju i izabrali novu poč. tačku ili krajnju tačku kao što je opisano iznad, markirajte Otkažite i pritisnite J; da biste sačuvali kopiju, nastavite ka Koraku 9.

 9. Sačuvaj kopiju.

  Markirajte Sačuvaj kao novu datoteku i pritisnite J da biste sačuvali kopiju u novu datoteku. Da biste zamenili originalnu datoteku filma sa uređenom kopijom, markirajte Zameni postojeću datoteku i pritisnite J.

Odsecanje filmova

Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački. Kopija neće biti sačuvana ako ima nedovoljno dostupnog prostora na memorijskoj kartici.

Kopije imaju isto vreme i datum nastanka kao i original.

Uklanjanje početnog ili završnog segmenta filma

Da biste uklonili samo početni segment filma sa filma, nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja L (U) dugmeta u Koraku 6. Da biste uklonili završni segment filma, izaberite Krajnja tačka u Koraku 4, izaberite krajnji kadar i nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja L (U) dugmeta u Koraku 6.

Meni retuširanja

Filmovi takođe mogu da se urede koristeći opciju Uredi film u meniju retuširanja (0 Uredi film).

Čuvanje izabranih kadrova

Da biste sačuvali kopiju izabranog kadra kao JPEG statičnu sliku:

 1. Pauzirajte film na željenom kadru.

  Reprodukujte film kao što je opisano na strani „((Pregled filmova))“ (0 Pregledanje filmova), pritiskajući J da biste pokrenuli i nastavili reprodukciju i 3 da biste pauzirali. Pauzirajte film na kadru koji nameravate da kopirate.

 2. Izaberite Sačuvaj izabrani kadar.

  Pritisnite dugme i, zatim markirajte Sačuvaj izabrani kadar i pritisnite J da biste kreirali JPEG kopiju trenutnog kadra (0 Kvalitet slike).

Sačuvaj izabrani kadar

JPEG filmski kadrovi napravljeni sa opcijom Sačuvaj izabrani kadar ne mogu da se retuširaju. JPEG filmskim kadrovima nedostaju neke kategorije informacija o fotografiji (0 Informacije o fotografiji).