Pri podešavanjima koja nisu K (Izaberi temperaturu boje), balans bele može da se „fino podesi“ da bi se kompenzovale varijacije u boji izvora svetla ili da bi se namerno uvela boja na sliku.

Meni balansa bele

Za fino podešavanje balansa bele sa menija fotografisanja, izaberite Balans bele i sledite korake ispod.

 1. Prikažite opcije finog podešavanja.

  Markirajte opciju balansa bele i pritisnite 2 (ako je podmeni prikazan, izaberite željenu opciju i pritisnite 2 ponovo da biste prikazali opcije finog podešavanja; za informacije o finom podešavanju zapamćene manuelne postavke balansa bele, pogledajte „((Fino podešavanje zapamćene manuelne postavke balansa bele))“, 0 Fino podešavanje zapamćene manuelne postavke balansa bele).

 2. Fino podešavanje balansa bele.

  Koristite višenamenski birač da biste fino podesili balans bele. Balans bele može da se fino podesi na jantarnoj (A)–plavoj (B) osi u koracima od 0,5 i zelenoj (G)–purpurnocrvenoj (M) osi u koracima od 0,25. Horizontalna (jantarno-plava) osa odgovara temperaturi boje, dok vertikalna (zeleno-purpurnocrvena) osa ima efekte slične odgovarajućim filterima kompenzacije boje (CC). Horizontalnom osom se upravlja u inkrementima od oko 5 mireda, vertikalnom osom u inkrementima od oko 0,05 jedinica difuzne gustine.

  Koordinate

  Podešavanje

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste sačuvali podešavanja i vratili se na meni fotografisanja.

L (U) dugme

Pri podešavanjima koja nisu K (Izaberi temperaturu boje) i L (Zapamćena manuelna postavka), L (U) dugme može da se koristi za fino podešavanje balansa bele na jantarno (A)–plavoj (B) osi (0 Meni balansa bele; za fino podešavanje balansa bele kada je L izabrano, koristite menije fotografisanja kao što je opisano u „Finom podešavanju zapamćene manuelne postavke balansa bele“, 0 Fino podešavanje zapamćene manuelne postavke balansa bele). Pritisnite L (U) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić da biste fino podesili balans bele u koracima od 0,5 (sa svakim punim inkrementom ekvivalentnim sa oko 5 mireda) dok se željena vrednost ne prikaže. Rotiranje pomoćnog komandnog točkića na levo povećava nivo jantarne (A). Rotiranje pomoćnog komandnog točkića na desno povećava nivo plave (B).

L (U) dugme

Pomoćni komandni točkić

Kontrolni displej

Živi prikaz slike

U živom prikazu slike, izabrana vrednost je prikazana na monitoru.

Fino podešavanje balansa bele

Ako je balans bele fino podešen, zvezdica („E“) će biti prikazana pored podešavanja balansa bele. Imajte na umu da su boje na osi finog podešavanja relativne, ne apsolutne. Na primer, pomeranje kursora na B (plavo) kada je „((toplo))“ podešavanje kao što je J (Inkadescentno) izabrano za balans bele će napraviti fotografije malo „((hladnijim))“ ali ih neće napraviti zaista plavim.

„((Mired))“

Bilo koja promena u temperaturi boje proizvodi veću razliku u boji pri niskim temperaturama boje nego što bi to bio slučaj pri visokim temperaturama boje. Na primer, promena od 1000 K proizvodi mnogo veću promenu u boji na 3000 K nego ona na 6000 K. Mired, izračunat množenjem inverzne vrednosti temperature boje sa 10 6 je mera temperature boje koja uzima takvu varijaciju u obzir i kao takva ona je jedinica koja se koristi u filterima za kompenzaciju temperature boje. Npr:

 • 4000 K–3000 K (razlika od 1000 K) = 83 mireda
 • 7000 K-6000 K (razlika od 1000 K) = 24 mireda

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa različitim balansom bele za „bracket“ trenutne vrednosti, pogledajte „Bracketing“ (0 Bracketing balansa bele).