Da biste izbrisali trenutnu fotografiju, pritisnite O (Q) dugme. Da biste izbrisali više izabranih fotografija ili fotografije snimljene izabranog datuma, ili sve fotografije u trenutnoj fascikli reprodukcije, koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije. Kada se jednom izbrišu, fotografije ne mogu da se povrate. Imajte na umu da slike koje su zaštićene ili sakrivene ne mogu da se izbrišu.

U toku reprodukcije

Pritisnite O (Q) dugme da biste izbrisali trenutnu fotografiju.

 1. Pritisnite O (Q) dugme.

  Potvrdni dijalog će biti prikazan.

  O (Q) dugme

 2. Pritisnite O (Q) dugme opet.

  Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite O (Q) dugme. Da biste izašli bez brisanja fotografije, pritisnite K dugme.

  O (Q) dugme

Reprodukcija kalendara

U toku reprodukcije kalendara, možete da izbrišete sve fotografije snimljene izabranog datuma tako što ćete markirati datum u listi datuma i pritisnuti O (Q) dugme (0 Reprodukcija kalendara).

Takođe pogledajte

Za informacije o biranju slike prikazane nakon što se slika izbriše, pogledajte K > Nakon brisanja (0 Nakon brisanja).

Meni reprodukcije

Opcija Izbriši u meniju reprodukcije sadrži sledeće opcije. Imajte na umu da u zavisnosti od broja slika, neko vreme može da bude neophodno za brisanje.

Izabrano: brisanje izabranih fotografija

 1. Izaberite slike.

  Koristite višenamenski birač da biste markirali sliku i pritisnite W (Z) dugme da biste izabrali ili poništili izabrano. Izabrane slike su označene sa O ikonom (da biste pregledali markiranu sliku u punom ekranu, pritisnite i držite X/T dugme). Ponovite po želji da biste izabrali dodatne slike.

  W (Z) dugme

 2. Pritisnite J da biste završili operaciju.

  Potvrdni dijalog će biti prikazan; markirajte Da i pritisnite J.

Izaberi datum: brisanje fotografija snimljenih izabranog datuma

 1. Izaberi datum

  Markirajte datum i pritisnite 2 da biste izabrali sve slike snimljene markiranog datuma. Izabrani datumi su obeleženi sa M ikonom. Ponovite po potrebi da biste izabrali dodatne datume; da biste opozvali izbor datuma, markirajte i pritisnite 2.

 2. Pritisnite J da biste završili operaciju.

  Potvrdni dijalog će biti prikazan; markirajte Da i pritisnite J.