Podešavanja fotoaparata navedena ispod mogu da se povrate na podrazumevane vrednosti ako se drže W (Z) i E dugmad na dole duže od dve sekunde (ova dugmad su obeležena zelenom tačkom). Kontrolni displej se na kratko isključuje dok se podešavana ponovo podešavaju.

W (Z) dugme

E dugme

Podešavanjima može da se pristupi sa Menija fotografisanja

Opcija Podrazumevano
Kvalitet slike JPEG normalno
Veličina slike Velika
Podešavanja ISO osetljivosti
  ISO osetljivost P, S, A, M 100
Drugi režimi Automatska
Aut. kontr. ISO osetljivosti Isključeno
Balans bele Automatski > Normalno
  Fino podešavanje A-B: 0, G-M: 0
Picture Control podešavanja 1 Nemodifikovana
HDR (visoki dinamički opseg) Isključeno 2
Smanjenje treperenja
  Podešavanje smanjenja treperenja Onemogući
Indikator smanjenja treperenja Uključi
Režim daljinske kontrole (ML-L3) Isključeno
Višestruka ekspozicija Isključeno 3
Intervalsko fotografisanje Isključeno 4

Samo trenutna Picture Control.

HDR snaga nije resetovana.

Ako je višestruka ekspozicija trenutno u toku, fotografisanje će se okončati i višestruka ekspozicija će se kreirati od ekspozicija snimljenih do tad. Prirast i broj snimaka nisu resetovani.

Ako je intervalsko fotografisanje trenutno u toku, fotografisanje će se okončati. Datum početka, vreme, interval fotografisanja, broj intervala i snimaka i ujednačavanje ekspozicije nisu resetovani.

Podešavanjima može da se pristupi sa Menija snimanja

Opcija Podrazumevano
Podešavanja ISO osetljivosti
  ISO osetljivost (režim M) 100
Autom. ISO kontrola (rež. M) Isključeno
Maksimalna osetljivost 51200
Balans bele Isto kao podeš. za fotografije
Active D-Lighting Isključeno
Elektronski VR Isključeno

Druga podešavanja

Opcija Podrazumevano
Autofokus (tražilo)
  Režim autofokusa
  % AF-S
Drugi režimi AF-A
Režim AF-oblasti
  n, x, 0, 1, 2, 3 AF u jednoj tački
m, w Dinamička oblast AF 51-tačka
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f, d, e, ', u, P, S, A, M Automatska AF oblast
Autofokus (živi prikaz slike)
  Režim autofokusa AF-S
Režim AF-oblasti
  m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M Široka oblast AF
n, 0 Normalna oblast AF
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z AF sa prioritetom lica
Tačka fokusa 1 Centar
Pregled ekspozicije Isključeno
Pod. kon. elektrom. blende viš. bir. Onemogući
Prikaz svetlijih delova Isključeno
Jačina zvuka slušalica 15
Merenje Matrix
Zadržavanje AE zaključavanja Isključeno
Bracketing Isključeno 2
Korekcija snage blica Isključeno
Korekcija ekspozicije Isključeno
Režim blica
  i, k, p, n, w, f, d, ' Automatski
s Automatski+smanjenje efekta crvenih očiju
o Automatski+spora sinhronizacija
0, P, S, A, M Dopunski fleš
e Isključeno
FV zaključavanje Isključeno
Fleksibilni program Isključeno
Režim kašnjenja ekspozicije Isključeno

Tačka fokusa nije prikazana ako je automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti.

Broj snimaka je resetovan na nulu. Bracketing pomak je resetovan na 1 EV (ekspozicija/bracketing blica) ili 1 (bracketing balansa bele). Y Automatsko je izabrano za drugi snimak ADL bracketing programa sa dva snimka.