Osetljivost fotoaparata na svetlo može da se prilagodi prema nivou dostupnog svetla.