Stav baterie a počet zbývajících snímků

Před zahájením fotografování zkontrolujte stav baterie a počet zbývajících snímků podle následujícího popisu.

Stav baterie

Stav baterie se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku.

Kontrolní panel

Hledáček

Kontrolní panel Hledáček Popis
L Baterie je plně nabitá.
K Baterie je částečně vybitá.
J
I
H d Baterie je téměř vybitá. Nabijte baterii nebo si připravte náhradní baterii.
H
(bliká)
d
(bliká)
Spuštění závěrky je zakázáno. Nabijte nebo vyměňte baterii.

Indikace při vypnutém fotoaparátu

Pokud je fotoaparát vypnutý a je vložená baterie a paměťová karta, zobrazuje se symbol paměťové karty a počet zbývajících snímků (v závislosti na paměťové kartě se tato informace může v ojedinělých případech zobrazovat pouze při zapnutém fotoaparátu).

Kontrolní panel

Počet zbývajících snímků

Fotoaparát obsahuje dva sloty pro paměťovou kartu: jeden pro karty XQD a jeden pro karty SD. Pokud jsou vloženy dvě karty, lze určit funkci každé z nich pomocí možností v položkách Výběr hlavního slotu a Funkce doplňkového slotu; pokud je položka Funkce doplňkového slotu nastavena na výchozí nastavení Přeplnění (0 Použití dvou paměťových karet), použije se karta v doplňkovém slotu pouze při zaplnění karty v hlavním slotu.

Slot pro kartu SD

Slot pro kartu XQD

Indikace na kontrolním panelu zobrazuje, jaké karty jsou aktuálně vloženy (zde vyobrazený příklad odpovídá zobrazení při vložení karet do obou slotů). Pokud dojde k chybě (například pokud je některá z paměťových karet zaplněná nebo pokud je karta SD zablokovaná), začne symbol dané karty blikat (0 Chybová hlášení).

Kontrolní panel

Na kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazuje počet snímků, které lze pořídit při aktuálním nastavení (hodnoty nad 1 000 jsou zaokrouhleny na nejbližší stovku směrem dolů; to znamená, že například hodnoty mezi 4 000 a 4 099 se zobrazí jako 4,0 k).

Počet zbývajících snímků

Kontrolní panel

Hledáček

Fotografování metodou „zaměř a stiskni“

 1. Připravte si fotoaparát.

  Při vytváření kompozic snímků v hledáčku uchopte grip fotoaparátu pravou rukou a levou rukou podepřete tělo přístroje nebo objektiv.

  Při fotografování na výšku (portrétní orientace) držte fotoaparát vyobrazeným způsobem.

 2. Vytvořte kompozici snímku.

  Ve výchozím nastavení fotoaparát zaostří na objekt ve středním zaostřovacím poli. Vytvořte kompozici snímku pomocí hledáčku tak, aby se hlavní objekt nacházel v místě středního zaostřovacího pole.

  Zaostřovací pole

 3. Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

  Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete. Po dokončení zaostřování se v hledáčku zobrazí indikace zaostření (I).

  Indikace zaostření

  Indikace v hledáčku Popis
  I Je zaostřeno na objekt.
  F Je zaostřeno před objekt.
  H Je zaostřeno za objekt.
  FH
  (bliká)
  Fotoaparát není schopen zaostřit na objekt v zaostřovacím poli pomocí automatického zaostřování (0 Dosažení dobrých výsledků při použití automatického zaostřování).
 4. Exponujte.

  Plynule domáčkněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku. Rozsvítí se kontrolka přístupu na paměťovou kartu a pořízený snímek se zobrazí na několik sekund na monitoru. Dokud kontrolka přístupu nezhasne a snímek není uložen, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie.

  Kontrolka přístupu na paměťovou kartu

Časovač pohotovostního režimu (Fotografování s využitím hledáčku)

V případě, že není po dobu přibližně šesti sekund provedena žádná operace, vypnou se indikace v hledáčku a některé indikace na kontrolním panelu z důvodu snížení vybíjení baterie. Chcete-li znovu aktivovat indikace, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Expozimetr zapnutý

Expozimetr vypnutý

Dobu nečinnosti před automatickým doběhnutím časovače pohotovostního režimu lze upravit pomocí uživatelské funkce c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 Časovač pohotovost. režimu).

Multifunkční volič

Multifunkční volič lze během činnosti expozimetru používat k volbě zaostřovacích polí (0 Volba zaostřovacího pole).

Multifunkční volič

Zobrazení snímků

 1. Stiskněte tlačítko K.

  Na monitoru se zobrazí snímek. Paměťová karta obsahující aktuálně zobrazený snímek je indikovaná symbolem.

  Tlačítko K

 2. Zobrazte další snímky.

  Další snímky lze zobrazit stisknutím tlačítek 4 a 2 nebo rychlým pohybem prstu směrem doleva či doprava na monitoru (0 Použití dotykové obrazovky).

  Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Kontrola snímků

Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání (0 Kontrola snímků), zobrazují se pořizované snímky po expozici automaticky na monitoru.

Viz také

Informace o výběru paměťové karty pro přehrávání viz „Ovládací prvky pro přehrávání“ (0 Ovládací prvky pro přehrávání).

Vymazání nepotřebných snímků

Chcete-li vymazat snímek aktuálně zobrazený na monitoru, stiskněte tlačítko O (Q). Mějte na paměti, že vymazané snímky již nelze obnovit.

 1. Zobrazte snímek.

  Způsobem popsaným v kapitole „Zobrazení snímků“ zobrazte snímek, který chcete vymazat (0 Zobrazení snímků). Pozice aktuálního snímku je indikována symbolem v levém spodním rohu monitoru.

 2. Vymažte snímek.

  Stiskněte tlačítko O (Q). Zobrazí se dialog pro potvrzení; pro vymazání snímku a návrat k přehrávání stiskněte znovu tlačítko O (Q). Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.

  Tlačítko O (Q)

Mazání snímků

Chcete-li vymazat více snímků nebo vybrat paměťovou kartu, ze které budou snímky mazány, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání (0 Vybrané: Vymazání vybraných snímků).